نشریه های علمی انتشارات
  

پژوهش نامه مدیریت تحول
علمی - پژوهشی
۲۳۸۳-۴۰۶۴
دانشگاه فردوسی مشهد

حبیب اله دعایی
سعید مرتضوی
فریبرز رحیم نیا
مریم ودیعی نوقابی
مریم ودیعی نوقابی
انسیه ملکیان
شمس الدین ناظمی
۰۵۱-۳۸۸۰۶۳۰۹
۰۵۱-۳۸۸۰۷۳۹۳
IF-ISC-۰.۱۸۲
A
Q2
tmj.um.ac.ir


هدف این نشریه ارائه روش های گوناگون تغییر، بهبود و تحول سازمانی در سازمان های مختلف در قالب انتشار مقاله های علمی-پژوهشی اعم از کمّی و کیفی می باشد. به طوری که بتواند در جامعه علمی سهم خود را در حوزه تغییر و تحول ایفاد نموده، هم چنین مطالب آن به طور کاربردی برای سازمان ها قابل بهره برداری باشد. پروانه انتشار نشریه: نامه شماره 2386/124 مورخ 30/5/1387 این نشریه با مجوز شماره 1027/11/3 مورخ 17/6/1388 کمیسیون نشریات علمی کشور دارای اعتبار علمی – پژوهشی است. این نشریه در پایگاه های زیر نمایه می شود: - پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) - پایگاه اطلاعات علمی جهاددانشگاهی (SID) - پایگاه بانک اطلاعات نشریات کشور (Magiran)

تاریخچه نشریه

اولین شماره مجله در نیمه اول سال 13888 با پروانه انتشار نامه شماره 2386/124 مورخ 30/5/1387 به چاپ رسید . این نشریه با مجوز شماره 1027/11/3 مورخ 17/6/1388 کمیسیون نشریات علمی کشور دارای اعتبار علمی – پژوهشی است.

هدف پژوهش نامه:

هدف این نشریه عبارت است از: ارائه روش های گوناگون تغییر، بهبود و تحول سازمانی در سازمان های مختلف در قالب انتشار مقاله های علمی-پژوهشی اعم از کمّی و کیفی می باشد. به طوری که بتواند در جامعه علمی سهم خود را در حوزه تغییر و تحول ایفاد نموده، هم چنین مطالب آن به طور کاربردی برای سازمان ها قابل بهره برداری باشد.