نشریه های علمی انتشارات

آدرس پستیتماس اصلی

کارشناس اجرایی پژوهش نامه: مریم ودیعی نوقابی
مشهد مقدس- میدان آزادی- پردیس دانشگاه فردوسی - دانشکده علوم اداری و اقتصادی- دفتر پژوهش نامه مدیریت تحول
تلفن: ۰۵۱-۳۸۸۰۶۳۰۹
فاکس: ۰۵۱-۳۸۸۰۷۳۹۳
ایمیل: manage.r@um.ac.ir


تماس با پشتیبانی

مریم ودیعی نوقابی
تلفن: ۰۵۱-۳۸۸۰۶۳۰۹
ایمیل: manage.r@um.ac.ir