نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال ۷- شماره۲- پیاپی ۱۴

عنوان مقاله: بررسی ارتباط بین عدالت سازمانی و پارانوئید (بدگمانی) سازمانی با توجه به نقش تعدیل کنندگی حمایت سازمانی ادراک شده


صفحات: 155-180

DOI: 10.22067/pmt.v7i14.46015

چکیده
همانند انسان ها، سازمان ها نیز ممکن است سالم یا بیمار باشند. از میان اختلالات روان شناختی در سازمان ها، می توان به پارانوئید سازمانی اشاره کرد که از نگرش های منفی افراد سرچشمه می گیرد. احساس عدالت یا بی عدالتی و همچنین ادراک کارکنان از حمایت های سازمان، می تواند موجب شکل گیری نگرش مثبت یا منفی آن ها شود؛ به گونه ای که بر میزان بدبینی و بیمار شدن سازمان تاثیر گذارد. از این رو، مطالعه حاضر به بررسی ارتباط میان عدالت سازمانی و پارانوئید سازمانی با توجه به نقش تعدیل کنندگی حمایت سازمانی ادراک شده در کارکنان پرداخته است. جامعه آماری، کلیه کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی مشهد بودند؛ که نمونه پژوهش به صورت طبقه ای متناسب با حجم جامعه به تعداد ۲۳۵ نفر از میان آن ها انتخاب شد. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استفاده شد؛ که روایی صوری و محتوایی آن مورد تایید اساتید قرار گرفت، و میزان آلفای کرونباخ نیز نشان دهنده پایایی مناسب آن بود. برای تحلیل داده ها، از آزمون همبستگی پیرسون و مدل معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج، حاکی از رابطه معکوس و معنی دار بین عدالت سازمانی و پارانوئید سازمانی است. هم چنین، حمایت سازمانی ادراک شده، به عنوان متغیر تعدیل گر مورد تایید قرار گرفت؛ که نشان دهنده اثر تضعیف کنندگی در رابطه بین عدالت سازمانی و پارانوئید سازمانی است.

کلمات کلیدی:   عدالت سازمانی; پارانوئید (بدبینی) سازمانی; حمایت سازمانی ادراک شده.

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 343

بازدید: 376

تاریخ دریافت: 1394/01/31 , تاریخ پذیرش: 1394/10/27 , تاریخ انتشار: 1395/08/10

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )