نشریه های علمی انتشارات

دکتر مهدی ابراهیمی¬نژاد رفسنجانی دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان* دکتر بدرالدین اورعی یزدانی دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان* دکتر نسرین جزنی دانشیار دانشگاه شهید بهشتی و عضو انجمن علمی مدیریت راهبردی ایران* دکتر محمدرضا حمیدی زاده استاد دانشگاه شهید بهشتی و عضو انجمن علمی مدیریت راهبردی ایران* دکتر حبیب ا... دعایی دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان* دکتر حسین رحمان سرشت استاد دانشگاه علامه طباطبایی و عضو انجمن علمی مدیریت راهبردی ایران* دکتر حامد رضا طارقیان استاد دانشگاه فردوسی مشهد* دکتر حسینعلی کوهستانی استاد دانشگاه فردوسی مشهد* دکتر سعید مرتضوی استاد دانشگاه فردوسی مشهد* دکتر محمد حسین مهدوی عادلی استاد دانشگاه فردوسی مشهد*