اثر حمایت های حقوقی و سازمانی ادراک شده بر تمایل به سوت زنی

زهرا محمدزاده؛ محسن لعل علیزاده

دوره 14، شماره 1 ، شهریور 1401

https://doi.org/10.22067/tmj.2022.75941.1287

چکیده
  از جمله راهکارهای جلوگیری از فساد در سازمان، سوت زنی است. اما سوت زنان همواره با فشارها و تهدیدهایی مواجه هستند و حمایت های سازمانی و قانونی از آنان، ضروری است. پژوهش حاضر در قالب دو فرضیه به بررسی اثر حمایت های حقوقی و سازمانی ادراک شده کارکنان بر تمایل به سوت زنی آنان پرداخته است. تمایل به سوت زنی برای شش نوع تخلف شامل دزدی، هدر دادن ...  بیشتر