1. بررسی رابطه بین رهبری منفعل و بی تمدنی سازمانی با نقش میانجی بی تمدنی تجربه شده

علیرضا فتحی زاده؛ رضا زارع

دوره 12، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1399، ، صفحه 189-206

http://dx.doi.org/10.22067/pmt.v12i2.81527

چکیده
  چکیدهانفعال و بی­تفاوتی مدیران، بی­تمدنی را به امری فراگیر در سازمان تبدیل می­کند و آسیب­های فراوان مادی و معنوی را به سازمان‌ها و جوامع وارد می­سازد؛ ازاین­رو تحقیق حاضر به «بررسی رابطه بین رهبری منفعل و بی­تمدنی سازمانی با نقش میانجی بی­تمدنی تجربه شده در محیط کار» می­پردازد. روش تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی ...  بیشتر