اثر حمایت های حقوقی و سازمانی ادراک شده بر تمایل به سوت زنی

زهرا محمدزاده؛ محسن لعل علیزاده

دوره 14، شماره 1 ، شهریور 1401

https://doi.org/10.22067/tmj.2022.75941.1287

چکیده
  از جمله راهکارهای جلوگیری از فساد در سازمان، سوت زنی است. اما سوت زنان همواره با فشارها و تهدیدهایی مواجه هستند و حمایت های سازمانی و قانونی از آنان، ضروری است. پژوهش حاضر در قالب دو فرضیه به بررسی اثر حمایت های حقوقی و سازمانی ادراک شده کارکنان بر تمایل به سوت زنی آنان پرداخته است. تمایل به سوت زنی برای شش نوع تخلف شامل دزدی، هدر دادن ...  بیشتر

مفهوم پردازی مدل‌های کسب ‌وکار الکترونیک صنعت بانکداری و ارائه‌ الگو در بانکهای نوظهور

مهران رضوانی؛ محمد اصلاحی

دوره 5، شماره 10 ، خرداد 1392، ، صفحه 125-144

https://doi.org/10.22067/pmt.v5i10.34895

چکیده
  رشد شتابان فناوری اطلاعات، سازمان‌ها را ناگزیر از تغییر و تحول در مدل‌های‌ کسب ‌وکار خود نموده است. این مقاله با هدف مفهوم پردازی مدل‌های کسب‌ وکار الکترونیک صنعت بانکداری و ارائه‌ الگوی منسجم بر اساس مطالعه ی بانک- های نوظهور کشور، مبتنی بر روش‌شناسی «نظریه برخاسته از داده‌ها» مورد تحلیل قرار گرفته است. یافته‌های بدست آمده ...  بیشتر