• نام : مریم ودیعی نوقابی
  • آدرس پستی :
  • بخش یا واحد: کارشناس اجرایی پژوهش نامه مدیریت تحول
  • تلفن 051-38806309
  • فاکس 051-38807393
  • نام : مریم ودیعی نوقابی
  • تلفن 051-38806309