دکتر مهدی ابراهیمی¬نژاد رفسنجانی دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
دکتر بدرالدین اورعی یزدانی دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
دکتر نسرین جزنی دانشیار دانشگاه شهید بهشتی و عضو انجمن علمی مدیریت راهبردی ایران
دکتر محمدرضا حمیدی زاده استاد دانشگاه شهید بهشتی و عضو انجمن علمی مدیریت راهبردی ایران
دکتر حبیب ا... دعایی دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
دکتر حسین رحمان سرشت استاد دانشگاه علامه طباطبایی و عضو انجمن علمی مدیریت راهبردی ایران
دکتر حامد رضا طارقیان استاد دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر حسینعلی کوهستانی استاد دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر سعید مرتضوی استاد دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر محمد حسین مهدوی عادلی استاد دانشگاه فردوسی مشهد