دوره 12 (1399)
دوره 11 (1398)
دوره 10 (1397)
دوره 9 (1396)
دوره 8 (1395)
دوره 7 (1394)
دوره 6 (1393)
دوره 5 (1392)
دوره 4 (1391)
دوره 3 (1390)
دوره 2 (1389)
دوره 1 (1389)

اطلاعات آماری نشریه

اولین سال انتشار

 1388

تعداد دوره‌ها

13

تعداد شماره‌ها

25

تعداد نویسندگان

501

 تعداد مقالات ارسال شده

2,874

تعداد مقالات رد شده

2,417

درصد عدم پذیرش

84

تعداد مقالات پذیرفته شده

219

درصد پذیرش

8

 

نشریه علمی پژوهش نامه مدیریت تحول از سال 1388 تاکنون به‌صورت دو فصلنامه به صاحب امتیازی دانشگاه فردوسی مشهد و با همکاری انجمن علمی مدیریت راهبردی ایران منتشر می شود.

در این نشریه، مقاله های پژوهشی به زبان فارسی و به همراه چکیده مبسوط انگلیسی قابل بررسی و چاپ هستند.

 پروانه انتشار نشریه: نامه شماره 2386/124 مورخ 30/5/1387

این نشریه با مجوز شماره 1027/11/3 مورخ 17/6/1388 کمیسیون نشریات علمی کشور دارای اعتبار علمی – پژوهشی است.

براساس مصوبه وزارت‌علوم، ‌تحقیقات‌‌وفناوری از سال 1398 کلیه نشریه­ های دارای درجه "علمی-پژوهشی" به نشریه "علمی" تغییر نام یافتند.

 

این نشریه هنگامی که مقاله برای چاپ پذیرفته شود، مبلغ 2000000 ریال جهت هزینه های ویراستاری و ... از نویسندگان به صورت پرداخت آنلاین از سامانه دریافت می نماید.

مقاله پژوهشی
طراحی مدل مفهومی کانون ارزیابی و توسعه شایستگی‌های مدیران با رویکرد دستیابی به نظام ارتقاء مطلوب عملکرد سازمانی با رویکرد کیفی

مهدی یاراحمدی خراسانی؛ نازیا سادات ناصری؛ الهام فریبرزی

دوره 13، شماره 2 ، اسفند 1400

http://dx.doi.org/10.22067/tmj.2021.67290.0

چکیده
  در دنیای پررقابت کنونی، سازمانی موفق خواهد بود که مدیرانی با شایستگی‌های متعدد در اختیار داشته باشد. بر یکی از روشهایی که برای سنجش شایستگی مدیران مورد استفاده قرار می‌گیرد کانون ارزیابی است. کانون ارزیابی در دستیابی به اهداف متعددی از جمله شناسایی شایستگی‌های مدیران، انتخاب، ارتقا، گزینش و پرورش آن‌ها بسیار حائز اهمیت هستند ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تجزیه و تحلیل پدیده پس رفت شغلی کارکنان با رویکرد فراترکیب

مهدی علی پور؛ جبار باباشاهی؛ علی حمیدی زاده؛ بقراط رشوند

دوره 13، شماره 2 ، اسفند 1400

http://dx.doi.org/10.22067/tmj.2021.31117.0

چکیده
   از مهمترین جلوه های زندگی افراد در سازمان مسیر شغلی افراد است.در این مسیر میتوان حالات مختلف روحی و جسمی و اجتماعی را برای کارکنان متصور شد، هریک از این حالات متاثر از انفعلات شغلی کارکنان میباشد،یکی از انفعالات مهم که اغلب پژوهشگران منابع انسانی نیز در خصوص آن سکوت کرده اند پدیده پس رفت شغلی است.بنابراین هدف این پژوهش تببین علل ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارائه چارچوبی برای اکتساب دانش ضمنی خبرگان در راستای شناسایی فرصتها و تهدیدهای محیطی

ناصر مطهری فریمانی؛ اعظم مدرس؛ نیلوفر جهان آرا

دوره 13، شماره 2 ، اسفند 1400

http://dx.doi.org/10.22067/tmj.2021.31138.0

چکیده
  توانایی تشخیص و تسخیر دانش ضمنی خبرگان، مزیت رقابتی مهمی برای سازمان‌ها در رویه‌ی مرسوم پویش محیطی محسوب می -شود. هدف این مطالعه ارائه چارچوبی است که با کمک آن بتوان به دانش ضمنی خبره، در جهت شناسایی فرصت‌ها و تهدیدهای سازمانی، پی برد. از این رو پژوهش حاضر مبتنی بر رویکرد تحلیل محتوا و تفسیری به این موضوع پرداخته است. بدین منظور ابتدا ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تاثیر تعارض کارکردی و اشتراک دانش بر قابلیت‌های بازاریابی: تحلیل نقش تعدیلگری ارتباطات و شدت تعارض(مورد مطالعه: هتل درویشی مشهد)

معصومه عربشاهی؛ رها طمئنی

دوره 13، شماره 2 ، اسفند 1400

http://dx.doi.org/10.22067/tmj.2021.70306.1111

چکیده
  امروزه سازمان‌ها جهت درک و برآوردن نیازهای مشتریان و جلوگیری از گرایش آنان به رقبا، باید آمادگی واکنش به محیط روبه‌رشد رقابتی داشته‌باشند. به‌طوری‌که بتوانند نسبت به برآوردن نیازهای مشتریان و حفظ آنان هوشیاری نشان دهند. از اینرو بسیاری از سازمان‌ها استراتژی‌های خود را در راستای بهبود قابلیت‌های بازاریابی قرار داده‌اند. هدف ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
رابطه بین تفاوت‌های نسل کاری در بروز اهمال‌کاری در کارکنان بخش بانکداری

فاطمه سادات وهاب زاده مقدم؛ حمیدرضا عسگری ده آبادی؛ ناصر میرسپاسی

دوره 13، شماره 2 ، اسفند 1400

http://dx.doi.org/10.22067/tmj.2021.71761.1162

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی میزان اهمال‏کاری در نسل‌های مختلف کارکنان بخش خدمات صنعت بانکداری خصوصی در ایران است. در این پژوهش از روش کمّی برای تحلیل داده‌ها استفاده شد. پس از توزیع پرسشنامه‌ها بین 410 نفر از کارکنان بانک‌های خصوصی در شهر تهران، از آزمون‏های آماری تحلیل واریانس و آزمون تعقیبی بونفرونی برای بررسی تفاوت‏های بین نسلی ...  بیشتر

tmj
طراحی الگوی شایسته سالاری مدیران شهرداری مشهد با استفاده از رویکرد کیفی

حمیدرضا موحدی زاده

دوره 13، شماره 2 ، اسفند 1400

http://dx.doi.org/10.22067/tmj.2022.70869.1128

چکیده
  زمینه و هدف: مدیران به سبب جایگاهی که دارند می‌توانند توفیقات ارزشمند و نیز ناکامی‌هایى را برای سامانه تحت مدیریت خویش به وجود آورند. در واقع توفیق در ایفاى نقش و انجام این مسئولیت سنگین بیش از هرچیز به توانمندى و اثربخشى مدیران مربوط است. اثربخشى مدیران نیز، اساساً به شایستگى، مهارت، سطح دانش، بینش و توانایى‌هاى آن‌ها بستگى دارد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارزیابی نقش میانجی کارآفرینی اجتماعی در تأثیر سرمایه اجتماعی و سرمایه انسانی بر عملکرد عملیاتی کارکنان دانشگاه شهید چمران اهواز

بلقیس باورصاد؛ شادی جلدانی؛ حسین قزلباش

دوره 13، شماره 2 ، اسفند 1400

http://dx.doi.org/10.22067/tmj.2022.31039.0

چکیده
  در محیط پیچیده و متلاطم امروزی، کارآفرینان صرفنظر از موانع اقتصادی، سیاسی، مدیریتی تحت تاثیر عوامل انسانی و اجتماعی نیز قرار دارند در حالی که سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی می توانند مهمترین منابع کسب مزیت رقابتی پایدار برای سازمان باشند. از این رو در پژوهش حاضر، تأثیر سرمایه اجتماعی و سرمایه انسانی بر عملکرد عملیاتی کارکنان دانشگاه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
شناسایی تأثیر ویژگی‌های فردی کارکنان بر رفتارهای دوسوتوانی کارکنان با نقش تعدیل‌گری اخلاق‌محوری

کمال سخدری؛ حسن عابدینی

دوره 13، شماره 2 ، اسفند 1400

http://dx.doi.org/10.22067/tmj.2022.31049.0

چکیده
  با وجود افزایش مطالعات دوسوتوانی سازمانی در مطالعات مدیریت و کارآفرینی که به مفهوم کشف فرصت‌های جدید، هم‌زمان با بهره‌برداری از صلاحیت‌های موجود می باشد، دانش اندکی در مورد عوامل مؤثر بر شکل‌گیری رفتارهای دوسوتوانی کارکنان وجود دارد. پژوهش حاضر به بررسی رابطه گرایش کارآفرینانه فردی کارکنان (با ابعاد تمایل به نوآوری، ریسک‌پذیری ...  بیشتر

تحلیل عوامل کارآفرینی‌سازمانی با رویکرد ترکیبی نظریه‌بنیادی و نگاشت‌شناختی‌فازی مورد مطالعه: شرکت توزیع برق استان یزد

حبیب زارع احمدآبادی؛ فاطمه زمزم؛ محمدرضا زارع بنادکوکی؛ محمد حبیبی رضی آباد

دوره 10، شماره 2 ، اردیبهشت 1397، ، صفحه 95-122

http://dx.doi.org/10.22067/pmt.v10i2.66200

چکیده
  یکی از عوامل مؤثر در توسعه اقتصادی کشورها توجه به جایگاه کارآفرینی سازمانی است به همین منظور بیشتر سازمان‌ها منابع خود را در این زمینه هدایت می‌کنند. برای موفقیت کارآفرینی سازمانی عوامل متعددی نقش دارند که بدون در نظر گرفتن آن‌ها کارآفرینی میسر نیست. ازاین‌رو پژوهش حاضر به بررسی و شناسایی عوامل مؤثر بر کارآفرینی سازمانی در شرکت ...  بیشتر

تحلیل اثر ‌اخلاق حرفه‌ای بر عملکرد شغلی و اعتماد سازمانی با میانجی‌گری جو اخلاقی

غزاله طاهری عطار؛ معین پوراحمدی؛ مسعود هراتی

دوره 11، شماره 1 ، دی 1398، ، صفحه 27-56

http://dx.doi.org/10.22067/pmt.v11i1.69484

چکیده
  امروزه توجه به اخلاق حرفه­ای و پیامدهای آن، از اساسی­ترین موضوعات پژوهشی در حوزه­های سازمانی است. با توجه به اینکه اخلاق حرفه‌ای و جو اخلاقی می‌توانند بر کیفیت برآیندهای سازمانی اثرگذار باشند، هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه‌ اخلاق حرفه­ای بر عملکرد شغلی و اعتماد با میانجی‌گری جو اخلاقی در سازمان هلال احمر استان تهران است. این تحقیق ...  بیشتر

بررسی تأثیر سبک های رهبری بر عملکرد سازمانی با میانجی گرهای یادگیری و نوآوری سازمانی

نورمحمد یعقوبی؛ جواد شکوهی؛ حفصه رئیسی شهرویی؛ فرزانه سیدی

دوره 7، شماره 14 ، اسفند 1394، ، صفحه 32-56

http://dx.doi.org/10.22067/pmt.v7i14.49209

چکیده
  توسعۀ نوآوری و یادگیری سازمانی برای دست‌یافتن به مزیت رقابتی پایدار و بهبود عملکرد سازمانی، به وجود شرایط و بستری مناسب نیاز دارد که سبک های رهبریِ مدیریت، یکی از عوامل مؤثر در این زمینه هست. بدین‌جهت پژوهش حاضر با هدف تحلیل و بررسی تأثیر سبک های رهبری بر عملکرد سازمانی، از راه نوآوری و یادگیری سازمانی به روش توصیفی-پیمایشی صورت ...  بیشتر

بررسی نقش رهبری تحول آفرین بر بهره وری نیروی انسانی با تاکید بر نقش کارآفرینی سازمانی

علی شائمی برزکی؛ مهناز محمدی

دوره 6، شماره 12 ، بهمن 1393، ، صفحه 1-28

http://dx.doi.org/10.22067/pmt.v6i12.33623

چکیده
  امروزه رشد و توسعه‌ی نیروی انسانی، افزایش مهارت، خلاقیت و دانش نیروی کار در تمام سطوح سازمان برای مدیران یک اولویت راهبردی به شمار می‌رود. مباحث مربوط به سبک رهبری وکارآفرینی سازمانی از جمله عواملی است که باعث ارتقای بهره‌وری منابع انسانی می‌شود. این پژوهش با هدف "بررسی تأثیر رهبری تحول آفرین بر بهره‌وری نیروی انسانی با توجه به ...  بیشتر

بررسی تأثیر رهبری تحول‌آفرین سبز بر رفتارهای سبز در محل کار: نقش میانجی نگرش زیست‌محیطی کارکنان

محسن فرهادی نژاد؛ سجاد علی کرمی؛ مرضیه عبدی

دوره 11، شماره 2 ، شهریور 1398، ، صفحه 29-52

http://dx.doi.org/10.22067/pmt.v11i2.74034

چکیده
  مطالعات گذشته نشان می­دهند زمانی که رهبران، رهبری تحول­آفرین سبز را اجرا می­کنند، به‌طور مثبتی مسئولیت زیست­محیطی شرکت را تحت تأثیر قرار می­دهند. هدف این پژوهش بررسی تأثیر رهبری تحول‌آفرین سبز بر رفتارهای سبز کارکنان با نقش میانجی نگرش زیست‌محیطی در سازمان حفاظت محیط‌زیست استان ایلام در سال 1397 انجام گرفت. در این پژوهش 130 نفر با ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تاثیر فلات‌زدگی شغلی بر قصد ترک سازمان، نقش متغیرهای حمایت سازمانی ادارک شده، یادگیری خودکارآمدی، محوریت کار و متغیرهای تعدیلگر قدرت تحمل ابهام و مربیگری

علیرضا صارمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1401

http://dx.doi.org/10.22067/tmj.2022.68312.1027

چکیده
  هر چند در ادبیات به عوامل تاثیرگذار بر قصد ترک سازمان توجه کافی شده است، اما به فلات شغلی به شکلی منسجم و در قالب یک مدل توجه چندانی نشده است، حتی زمانی که کارمندان در پست‌های خود برای مدت زیادی می‌مانند و احتمال پیشرفت یا افزایش مسئولیت‌های شغلی کم است. هدف از این مطالعه بررسی عوامل موثر بر فلات شغلی و تاثیر آن بر قصد ترک سازمان، با ...  بیشتر

صاحب امتیاز:
دانشگاه فردوسی مشهد

مدیر مسئول:
حبیب اله دعائی

سردبیر:
سعید مرتضوی

مدیر داخلی:
مریم ودیعی نوقابی


دوره انتشار: دو فصلنامه

شاپا چاپی: 2383-4064

شاپا الکترونیکی: 2717-3399

ابر واژگان