دریافت نسخه XML این شماره

مقالات

مقالات

اندازه‌گیری ظرفیّت غیرحاکمیّتی: مفاهیم، مدل و روش اندازه‌گیری

سیدیعقوب حسینی; علی‌ اصغر فانی; حسن دانایی‌فرد

شناسایی ابعاد تأثیرگذار بر سطح پیچیدگی شناختی کارآفرینان تصمیم گیرنده

محمد حسن مبارکی; علی رضاییان; روزا مهرابی; امیر محمد کلابی