فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

مقالات

مقالات

الگوی هماهنگی استراتژی های کسب و کار با تغییر و اثر هماهنگی بر عملکرد شرکت ها

سید علی اکبر افجه ای; ابراهیم محمودزاده; جمشید صالحی صدقیانی; محسن ادبی فیروزجایی

شناسایی و اعتبارسنجی نشانگان و ابعاد هشیاری سازمانی در آموزش عالی

اعظم پهلوان صادق; بیژن عبدالهی; عبدالرحیم نوه ابراهیم; حسن رضا زین آبادی