مرور بر اساس بیشترین مشاهده (محبوب ترین مقاله ها)

شماره عنوان تعداد مشاهده
سال دوم، شماره 2، پیاپی 4، پاییز و زمستان 1389 بررسی رابطه بین رهبری تحول آفرین و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان
( یعقوبی یعقوبی ; مقدمی مقدمی )
6433 چکیده   DOC
سال سوم، شماره 2، پیاپی 6، پاییز و زمستان 1390 بررسی رابطه‌ رهبری تحول آفرین با یادگیری سازمانی (مورد مطالعه: شرکت سایپا)
( سید محمد میرکمالی ; فاطمه نارنجی ثانی ; فرنوش اعلامی )
4301 چکیده   PDF
سال دوم، شماره 2، پیاپی 4، پاییز و زمستان 1389 Investigation of procrastination prevalence and its causes among university managers and employees
( كاظمی كاظمی ; فیاضی فیاضی ; کاوه کاوه )
3753 چکیده   DOC
سال سوم، شماره 2، پیاپی 6، پاییز و زمستان 1390 شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر پیاده‌سازی کسب و کار الکترونیک در شرکت های کوچک و متوسط با استفاده از MADM فازی
( یاسر امیـری ; حبیب الله سالارزهی ; رقیـه پریش )
3502 چکیده   PDF
سال پنجم، شماره 2، پیاپی 10، پاییز و زمستان 1392 طراحی و تایید مدل مفهومی بهره وری کارکنان با استفاده از روش مدلسازی ساختاری تفسیری
( احمد لطیفیان )
3414 چکیده   PDF
سال هفتم، شماره 2، پیاپی 14، پاییز و زمستان 1394 بررسی تأثیر سبک های رهبری بر عملکرد سازمانی با میانجی گرهای یادگیری و نوآوری سازمانی
( نورمحمد یعقوبی ; جواد شکوهی ; حفصه رئیسی شهرویی ; فرزانه سیدی )
3251 چکیده   PDF
سال دوم، شماره 2، پیاپی 4، پاییز و زمستان 1389 Designing the operational attributes and criteria for supply chain agility evaluation in national Iranian oil company
( دكتر کزازی دكتر کزازی ; سهرابی سهرابی )
3228 چکیده   DOC
سال اول، شماره 2، پاییز و زمستان 1388 Evaluating knowledge management effect on differentiation competitive strategy creation via organization value chain
( انصاری رنانی انصاری رنانی ; قاسمی نامقی قاسمی نامقی )
3226 چکیده   DOC
سال چهارم، شماره 1، پیاپی 7، بهار و تابستان 1391 تأثیر اعتماد سازمانی بر بروز رفتارهای شهروندی سازمانی (مورد مطالعه: شرکت گاز استان خراسان شمالی)
( علی شیرازی ; الهام خداوردیان ; محمد نعیمی )
3194 چکیده   PDF
سال پنجم، شماره 1، پیاپی 9، بهار و تابستان 1392 بررسی و تحلیل تاثیرات عدالت ادراک شده بر تمایلات رفتاری مشتریان و کیفیت خدمات ادراک شده
( عباسعلی حاجی كریمی ; محمدرضا حمیدی زاده ; طیبه منصوری )
3090 چکیده   PDF
1 الی 1(از مجموع 1 مورد)