پیمایش لیست عناوین

شماره عنوان نویسندگان
سال اول، شماره 2، پاییز و زمستان 1388 Evaluating knowledge management effect on differentiation competitive strategy creation via organization value chain انصاری رنانی انصاری رنانی , قاسمی نامقی قاسمی نامقی چکیده
سال اول، شماره 2، پاییز و زمستان 1388 The moderating role of organizational justice on perception of organization politics and communication apprehension رحیمنیا رحیمنیا , فرزانه حسن زاده فرزانه حسن زاده چکیده
سال اول، شماره 2، پاییز و زمستان 1388 Investigating the barriers of women's entrepreneurship in Iran Society (Case: the women entrepreneurs of Yazd province) میرغفوری میرغفوری , صیادی تورانلو صیادی تورانلو , طاهری دمنه طاهری دمنه چکیده
سال اول، شماره 2، پاییز و زمستان 1388 Study the relationship between organizational justice perception and organizational citizenship behavior رامین مهر رامین مهر , هادیزاده مقدم هادیزاده مقدم , احمدی احمدی چکیده
سال اول، شماره 2، پاییز و زمستان 1388 perceived conflict and conflict management styles فیاضی فیاضی چکیده
سال اول، شماره 2، پاییز و زمستان 1388 Investigation of marketing research‘s effect on performance via market orientation culture at traveling agencies located in Mashhad province کفاش پور کفاش پور , نجفی سیاهرودی نجفی سیاهرودی چکیده
سال اول، شماره 2، پاییز و زمستان 1388 An investigation into the state supporting policies towards co-operative firms, Case of: Khorasan Razavi manufacturing firms ناظمی ناظمی , فیاضی فیاضی , نوری نوری چکیده
سال دوم، شماره 1، پیاپی 3، بهار و تابستان 1389 An analysis of employee’s attitudes in public organizations: explanation of organizational silence climate and silence behavior دانایی دانایی چکیده
سال دوم، شماره 1، پیاپی 3، بهار و تابستان 1389 Study of the relationship between organizational learning and empowerment خانعلیزاده خانعلیزاده چکیده
سال دوم، شماره 1، پیاپی 3، بهار و تابستان 1389 The Role of personality factors in work holism formation احمدی احمدی چکیده
سال دوم، شماره 1، پیاپی 3، بهار و تابستان 1389 Effects of developmental performance appraisal on work performance دعایی دعایی چکیده
سال دوم، شماره 1، پیاپی 3، بهار و تابستان 1389 Supply chain excellence modeling with benchmarking of EFQM ‌اصغری‌زاده ‌اصغری‌زاده چکیده
سال دوم، شماره 1، پیاپی 3، بهار و تابستان 1389 The relationship between organizational socialization and organizational commitment in Kurdistan Province Gas Company شائمی برزکی شائمی برزکی چکیده
سال دوم، شماره 1، پیاپی 3، بهار و تابستان 1389 The relationships between personality big five factors and performance صفرزاده صفرزاده چکیده
سال دوم، شماره 1، پیاپی 3، بهار و تابستان 1389 Relationship between organizational structure and personnel empowerment in NIOPDC-Tehran area واعظی واعظی چکیده
سال دوم، شماره 1، پیاپی 3، بهار و تابستان 1389 The effects of perceived justice on service recovery and customers trust in domestic airline companies کاظمی کاظمی چکیده
سال دوم، شماره 2، پیاپی 4، پاییز و زمستان 1389 Management' perception in decision improvisation To Whom It May Concern: contain crisis رحمان سرشت رحمان سرشت , آرزمجو آرزمجو چکیده
سال دوم، شماره 2، پیاپی 4، پاییز و زمستان 1389 Influence of cultural intelligence on group effectiveness ابزری ابزری , اعتباریان اعتباریان , خانی خانی چکیده
سال دوم، شماره 2، پیاپی 4، پاییز و زمستان 1389 Investigation of procrastination prevalence and its causes among university managers and employees كاظمی كاظمی , فیاضی فیاضی , کاوه کاوه چکیده
سال دوم، شماره 2، پیاپی 4، پاییز و زمستان 1389 بررسی رابطه بین رهبری تحول آفرین و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان یعقوبی یعقوبی , مقدمی مقدمی چکیده
سال دوم، شماره 2، پیاپی 4، پاییز و زمستان 1389 Organizational forgetting; a managerial challenge in the new workmanship Era حسینی حسینی , جلالی جلالی , خسروانی خسروانی چکیده
سال دوم، شماره 2، پیاپی 4، پاییز و زمستان 1389 Exploring role of psychological characteristics on independent entrepreneurship process آقاجانی آقاجانی , گنجه خور گنجه خور چکیده
سال دوم، شماره 2، پیاپی 4، پاییز و زمستان 1389 Designing the operational attributes and criteria for supply chain agility evaluation in national Iranian oil company دكتر کزازی دكتر کزازی , سهرابی سهرابی چکیده
سال دوم، شماره 2، پیاپی 4، پاییز و زمستان 1389 A survey of relationship between the characteristics of mission statement and organizational performance حقیقی حقیقی , قارلقی قارلقی , میراسدی میراسدی , نیكبخت نیكبخت چکیده
سال دوم، شماره 2، پیاپی 4، پاییز و زمستان 1389 content مندرجات مندرجات جزئیات
سال سوم، شماره 1، پیاپی 5، بهار و تابستان 1390 The application of political tactics based on problem solving approach (Case of: Employee of University of Shahid Beheshti) علی رضاییان چکیده
سال سوم، شماره 1، پیاپی 5، بهار و تابستان 1390 The analysis of self leadership strategies and its relationship with creativity faculty members at Science and Technology University راضیه آقابابایی چکیده
سال سوم، شماره 1، پیاپی 5، بهار و تابستان 1390 Customization of criterion framework of EFQM business Excellence model Case of: IDRO affiliated companies امیر حسین خالقی چکیده
سال سوم، شماره 1، پیاپی 5، بهار و تابستان 1390 Investigating relationship between intellectual capital and firm's performance حسنعلی سینایی چکیده
سال سوم، شماره 1، پیاپی 5، بهار و تابستان 1390 A survey of the relationship between job charactacteristics ‎and organizational citizenship behavior in IRIB Training center (According to Hack man and Oldham model) حبیب ابراهیم پور چکیده
سال سوم، شماره 1، پیاپی 5، بهار و تابستان 1390 The impact of leadership role of educational managers on value system evolution with emphasis on narrative monograph صدیقه كاظمی چکیده
سال سوم، شماره 1، پیاپی 5، بهار و تابستان 1390 Designing Infrastructural Pattern Required to Implement Knowledge Management in the Organization رضا نجف بیگی چکیده
سال ششم، شماره 1، پیاپی 11، بهار و تابستان 1393 اثر اعتماد درک شده بر وفاداری با تأکید بر نقش واسط تعهد رابطه ی در برون سپاری فعالیت ها در هتل های شهر مشهد امین جاویدی , علی شیرازی چکیده
سال نهم، شماره 2، پیاپی 18، پاییز و زمستان 1396 اثر اقدامات مدیریت منابع انسانی بر ابعاد سرمایه اجتماعی و عملکرد راهبردی شرکت‌های کوچک و متوسط حسین رحمان سرشت , بهرام جبارزاده کرباسی چکیده
سال هشتم، شماره 2، پیاپی 16، پاییز و زمستان 1395 اثر رهبری تحول‌آفرین و قابل‌اعتماد بر توانمندسازی تیمی: تبیین نقش میانجی سرمایه روانشناختی تیمی نوری کعب عمیر , عبدالزهرا نعامی , سید اسماعیل هاشمی شیخ شبانی چکیده
سال دهم، شماره 2، پیاپی 20، پاییز و زمستان 1397 اثر رهبری توزیعی و سرمایۀ روان‌شناختی بر تعهد به تغییر با میانجی‏گری خودکارآمدی تغییر عادل زاهد بابلان , غفار کریمیان پور چکیده
سال چهارم، شماره 1، پیاپی 7، بهار و تابستان 1391 اثر رهبری همنوا بر تعهد سازمانی از طریق نقش واسط‌ اعتماد و تشریک دانش حسین افخمی روحانی , حسین رحمان سرشت , سید علی کوشازاده چکیده
سال ششم، شماره 1، پیاپی 11، بهار و تابستان 1393 اثر سبک رهبری تحول آفرین بر قابلیت یادگیری سازمانی با ملاحظه نقش میانجی هوش سازمانی صدیقه خورشید , عاطفه پاشازاده چکیده
سال هشتم، شماره 2، پیاپی 16، پاییز و زمستان 1395 اثر شادکامی بر تاب‌آوری با میانجی¬گری هوش عاطفی و هوش معنوی (مورد مطالعه: خبرنگاران روزنامه¬های کثیرالانتشار تهران) عباسعلی رستگار , بنفشه فتوت , سهیلا بورقانی فراهانی , پدرام آبدارزاده چکیده
سال دهم، شماره 1، پیاپی 19، بهار و تابستان 1397 اثر پیوندهای بین فردی بر سلامت روانی با نقش واسط فضیلت سازمانی ادراک شده (مورد مطالعه: بیمارستان خلیج‌فارس بندرعباس) غلامرضا ملک زاده , مرضیه ادیب زاده , فاطمه شمسی چکیده
سال دهم، شماره 1، پیاپی 19، بهار و تابستان 1397 ارائه مدل بومی ارزیابی تأثیر مدیریت دانش بر عملکرد دانشگاه‌های منتخب کشور با میانجی‌گری توانمندی فرایند سازمانی سید کمال تورنگ , مهرداد مدهوشی , حسنعلی آقاجانی , عبدالحمید صفایی قادیکلایی چکیده
سال سوم، شماره 2، پیاپی 6، پاییز و زمستان 1390 ارزیابی سطح مدیریت دانش در دانشگاه های منتخب مهرداد مدهوشی , عیسی نیازی چکیده
سال هفتم، شماره 2، پیاپی 14، پاییز و زمستان 1394 الگوی هماهنگی استراتژی های کسب و کار با تغییر و اثر هماهنگی بر عملکرد شرکت ها سید علی اکبر افجه ای , ابراهیم محمودزاده , جمشید صالحی صدقیانی , محسن ادبی فیروزجایی چکیده
سال چهارم، شماره 2، پیاپی 8، پاییز و زمستان 1391 اندازه‌گیری ظرفیّت غیرحاکمیّتی: مفاهیم، مدل و روش اندازه‌گیری سیدیعقوب حسینی , علی‌ اصغر فانی , حسن دانایی‌فرد چکیده
سال ششم، شماره 2، پیاپی 12، پاییز و زمستان 1393 بررسی نقش واسط عدالت سازمانی در رابطه بین معنویت در محیط کار و تعهد سازمانی ( مورد مطالعه: کارکنان اداری دانشگاه تربیت مدرس) سیده زهرا فاطمی , اصغر مشبکی اصفهانی چکیده
سال هفتم، شماره 2، پیاپی 14، پاییز و زمستان 1394 بررسی اثر جامعه پذیری بر جو اخلاقی، تعهد، هویت و رفتار شهروندی سازمانی مرتضی مرادی , ساناز روستایی چکیده
سال دهم، شماره 2، پیاپی 20، پاییز و زمستان 1397 بررسی اثر هوش فرهنگی بر رفتارهای شهروندی سازمانی از طریق نقش میانجی¬گری همدلی فرهنگی کارکنان حامد محمدی شهرودی , علی شیرازی , فرشته صادقی چکیده
سال هفتم، شماره 2، پیاپی 14، پاییز و زمستان 1394 بررسی ارتباط بین عدالت سازمانی و پارانوئید (بدگمانی) سازمانی با توجه به نقش تعدیل کنندگی حمایت سازمانی ادراک شده نیکتا کاظمی مقدسی , محمدرضا ذبیحی , غلام عباس شکاری چکیده
سال هشتم، شماره 1، پیاپی 15، بهار و تابستان 1395 بررسی الگوی متغیرهای مؤثر بر رفتارهای شهروندی سازمانی تغییرمدار از طریق متغیر میانجی واکنش به تغییر هاجر براتی , حمیدرضا عریضی , بهروز دری چکیده
سال دهم، شماره 2، پیاپی 20، پاییز و زمستان 1397 بررسی تأثیر اعتماد سازمانی بر تعهد سازمانی به‌واسطه فضیلت سازمانی و انگیزه شغلی موردمطالعه: کارکنان بانک ملی مشهد مهدی نفتی , علی حسین زاده چکیده
1 الی 25(از مجموع 144 مورد) 1 2 3 > >>