پژوهش نامه مدیریت تحول دانشگاه فردوسی مشهد نشریه علمی- پژوهشی دوره چهارم- شماره هفتم- سال 1391 شاپا: 4900-2008 تاریخ انتشار این شماره: بهار و تابستان 1391 پروانه انتشار نشریه: نامه شماره 2386/124 مورخ 30/5/1387 این نشریه با همکاری انجمن علمی مدیریت راهبردی ایران منتشر می شود و به استناد مجوز شماره 1027/11/3 مورخ 17/6/1388 کمیسیون نشریات علمی کشور دارای اعتبار علمی – پژوهشی است. صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد مدیر مسؤول: دکتر حبیب ا... دعایی، دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان سردبیر: دکتر سعید مرتضوی، دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد هیأت تحریریه: دکتر نسرین جزنی دانشیار دانشگاه شهید بهشتی و عضو انجمن علمی مدیریت راهبردی ایران دکتر محمدرضا حمیدی زاده استاد دانشگاه شهید بهشتی و عضو انجمن علمی مدیریت راهبردی ایران دکتر حبیب ا... دعایی دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان دکتر حسین رحمان سرشت استاد دانشگاه علامه طباطبایی و عضو انجمن علمی مدیریت راهبردی ایران دکتر حامد رضا طارقیان استاد دانشگاه فردوسی مشهد دکتر حسینعلی کوهستانی استاد دانشگاه فردوسی مشهد دکتر سعید مرتضوی دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد دکتر محمد حسین مهدوی عادلی دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد مدیر اجرایی: دکتر فریبرز رحیم نیا تنظیم و صفحه آرایی: مریم ودیعی نوقابی ویراستار فارسی: جواد میزبان چاپ: مؤسسه چاپ وانتشارات دانشگاه فردوسی مشهد ویراستارلاتین: دکتر شمس الدین ناظمی شمارگان: 250 کارشناس نشریه: مریم ودیعی نوقابی قیمت: 25000ریال نشانی پستی: پردیس دانشگاه فردوسی مشهد،دانشکده علوم اداری واقتصادی ص پ: 1357 کدپستی:9177948951 آدرس اینتر نتی: http//jm.um.ac.ir پست الکترونیکی: manage.r@um.ac.ir نشانی پستی انجمن علمی مدیریت راهبردی ایران: تهران- اقدسیه فیروز بخش مجتمع صفورا واحد A7 پست الکترونیکی انجمن علمی مدیریت راهبردی ایران: isms82@yahoo.com شرایط پذیرش مقاله‌ها پژوهش نامه مدیریت تحول مقاله‌های منتشر نشده پژوهشی در زمینه تخصصی مدیریت تغییر و تحول را می‌پذیرد. در مقاله‌های ارسالی باید نکات زیر رعایت شوند: الف: جهت ارسال مقاله می‌توانید از طریق آدرس ایمیل manage.r@um.ac.ir و یا آدرس پستی: مشهد- میدان آزادی- پردیس دانشگاه فردوسی مشهد- دانشکده علوم اداری و اقتصادی- ص پ: 1357 کد پستی: 9177948951 اقدام نمائید. ب: روش تحریر متن مقاله بر روی کاغذ سفید بدون مارک (A4) بر اساس شیوه نامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی با حروف خوانا و تیره تایپ شود. کلیه صفحات مقاله از جمله صفحاتی که شامل جداول، تصاویر و نمودارها هستند دارای قطع یکسان باشند. در متن مقاله تا حد امکان از نوشتن کلمات خارجی خودداری کلیه صفحات مقاله دارای شماره بوده و از 20 صفحه تجاوز نکند. ج: نحوه تهیه مقاله هر مقاله تخصصی بایستی تحت نرم افزار Word و دارای چکیده فارسی واژگان کلیدی، مقدمه، مواد و روش، نتایج بحث، منابع مورد استفاده و یک خلاصه به زبان انگلیسی باشد و اصول زیر در آن رعایت شود: 1- مشخصات نویسنده یا نویسندگان که شامل نام و نام خانوادگی، سمت، محل خدمت، عنوان و درجه علمی، تاریخ و محل انجام تحقیق می‌باشد. در ضمن معرفی نویسنده مسؤول بر روی یک صفحه جداگانه بدون شماره نوشته شود. 2- عنوان مقاله (حداکثر در ده کلمه) در وسط صفحه اول نوشته شود. اگر مقاله قسمتی از یک سری مقالات پی در پی باشد عنوان اصلی سری مقاله‌ها‌ همراه عنوان هر قسمت و شماره ترتیب مقاله‌ها‌ نیز ذکر گردد. 3- چکیده در عین مختصر بودن باید محتوای مقاله را برساند. در چکیده از جداول، نمودارها و کلمات اختصاری مبهم استفاده نشود. چکیده از 250 کلمه تجاوز نکند و تمام آن در یک پاراگراف نوشته شود. 4- مقدمه شامل اطلاعات مربوط به سوابق موضوع، اهمیت تحقیق و مسأله مورد مطالعه می باشد. 5- روش شناسی موضوع مورد پژوهش مشخص و روشن بیان گردد. 6- اگر نتایج؛ شامل عکس، جداول و نمودار می‌باشد نسخه اصلی هریک، به نشریه ارسال گردد. 7- شماره هر جدول در بالا و سمت راست آن نوشته شود. عنوان جدول گویای نتایج مندرج در آن باشد. 8- نتایج و بحث را می‌توان به طور توأم و یا مجزا منظور کرد. بحث شامل تجزیه و تحلیل نتایج به دست آمده در ارتباط با تحقیق مورد نظر باشد. 9- منبع نویسی به روش A.P.A می باشد. جهت راهنمایی بیش تر به فایل "راهنمای ارجاع منابع و مآخذ به روش A.P.A " موجود در آدرس زیر مراجعه فرمایید. http://fea.um.ac.ir/parameters/fea/filemanager/forms/reference2.pdf 10- منابع مورد استفاده شامل جدیدترین اطلاعات در زمینه مورد نظر باشد. فهرست منابع به ترتیب الفبا نام خانوادگی نویسندگان مقاله‌ها‌ مرتب و شماره گذاری شود. وقتی از چند اثر مختلف یک نویسنده استفاده می‌شود ترتیب شماره گذاری این مقاله‌ها برحسب سال انتشار آنها از قدیم به جدید انجام گیرد. شایان ذکر است کلیه منابع مورد استفاده در متن و انتهای مقاله به لاتین برگردان شود. 11- چکیده انگلیسی بایستی برگردان کامل و دقیق چکیده فارسی و شامل عنوان اصلی مقاله، نام نویسندگان، آدرس و عنوان علمی آنان و واژه های کلیدی تهیه شود. د: سایر موارد 1- مسؤولیت هر مقاله از نظر محتوای علمی و نظرات مطرح شده در متن آن، به عهده نویسنده و یا نویسندگان مسؤول مقاله خواهد بود. 2- تا قبل از پایان مراحل نهایی چاپ، در صورتی که مشخص گردد مقاله منتخب به هر شکلی در جای دیگری به چاپ رسیده است از انتشار آن جلوگیری خواهد شد. 3- در صورتی که مقاله برای چاپ پذیرفته نشود در بخش بایگانی نشریه محفوظ خواهد بود و به نویسنده برگردانده نخواهد شد. 4- مقاله‌ها توسط هیأت تحریریه و با همکاری متخصصان داوری شده و در صورت تصویب بر طبق ضوابط خاص نشریه به نوبت، چاپ خواهد شد. 5- نشریه در رد یا قبول، جرح و تعدیل و ویراستاری ادبی مقاله‌ها اختیار تام دارد. دریافت مقاله فقط به صورت الکترونیکی امکان پذیر است. «داوران مقاله های این شماره» دکتر حبیب ابراهیم پور دانشگاه محقق اردبیلی دکتر سید محمد اعرابی دانشگاه علامه طباطبایی دکتر بدرالدین اورعی یزدانی دانشگاه سیستان و بلوچستان دکتر عباسعلی حاجی کریمی دانشگاه شهید بهشتی دکتر سید حمید خدادادحسینی دانشگاه تربیت مدرس دکتر حبیب اله دعایی دانشگاه سیستان و بلوچستان دکتر مهران رضوانی دانشگاه تهران دکتر طاهر روشندل اربطانی دانشگاه تهران دکتر محمدرضا شجاعی دانشگاه شهید بهشتی دکتر علی شیرازی دانشگاه فردوسی مشهد دکتر مرجان فیاضی دانشگاه تهران دکتر مصطفی کاظمی دانشگاه فردوسی مشهد دکتر مهدی کاظمی دانشگاه سیستان و بلوچستان دکتر محمد لگزیان دانشگاه فردوسی مشهد دکتر مهرداد مدهوشی دانشگاه مازندران دکتر شمس الدین ناظمی دانشگاه فردوسی مشهد دکتر جهانگیر یداللهی فارسی دانشگاه تهران فهرست مندرجات عنوان نویسنده صفحه تحلیل روابط بین عوامل مؤثر بر مؤلفه های رقابت پذیری با استفاده از تکنیک همبستگی کانونی (مورد مطالعه: واحدهای ستادی شرکت های بیمه شهر تهران) دکتر محمدرضا عباسی دکتر محمد محمودی میمند دکتر محمدتقی امینی حسین رحیمی کلور 1 مطالعه رابطه بین اعتیاد به کار و رفتار شهروندی سازمانی (مورد مطالعه: پرستاران شهر تهران) دکتر احمد علی خائف الهی دکتر عباس نرگسیان جبار باباشاهی 21 تبیین نقش حمایت¬های دولتی مؤثر بر رشد و بقای کارآفرینان در واحدهای تولیدی کوچک در ایران دکتر یعقوب مهارتی دکتر شمس الدین ناظمی 38 مطالعۀ روابط میان اعتماد، تقابل و احساس تعلق سازمانی با ملاحظه اثر تعدیل¬گری تعهد سازمانی دکتر صدیقه خورشید حمیدرضا یزدانی 61 اثر رهبری همنوا بر تعهد سازمانی از طریق نقش واسط‌ اعتماد و تشریک دانش حسین افخمی روحانی دکتر حسین رحمان سرشت سید علی کوشازاده 91 تبیین ارتباط هوش سازمانی و خلق دانش (مورد مطالعه: کارکنان یک شرکت صنعتی) دکتر غلامعلی طبرسا سکینه حاتمی رقیه ابدالی 110 تأثیر اعتماد سازمانی بر بروز رفتارهای شهروندی سازمانی (مورد مطالعه: شرکت گاز استان خراسان شمالی) دکتر علی شیرازی الهام خداوردیان محمد نعیمی 133   سخن سردبیر موفقیت در مدیریت مستلزم درک عواملی است که نگرش ها و رفتارهای افراد و گروه ها را جهت تعالی بخشی آن ها و ارتقاء عملکرد سازمانی بهبود می بخشد. اما آن چه بیش تر نادیده گرفته شده است، ضرورت پرداختن به خودآگاهی مدیران نسبت به خویش است، زیرا مدیریت بر خود، مقدمه مدیریت بر دیگران محسوب می شود. ضرورت این موضوع زمانی بیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر نمایان می شود که مدیران عالی و تأثیرگذار در گستره سازمان و مهم تر از آن در سطح جامعه به عنوان جامعه هدف در نظر گرفته شود. فرض بر آن است که این دسته از مدیران واجد ذهنیت استراتژیک بوده و از منظری وسیع و افقی باز به حوزه مسؤولیت ها و پیامدهای ناشی از تصمیمات و اقدامات خود می نگرند و از سوی دیگر مدیرانی با اعتماد به نفس راستین و نه دروغین و کاذب به شماره می آیند. اما آن چه در عمل رخ می دهد حاکی از کاستی های جدی در برآورده شدن چنین انتظاری است. از آن جا که تغییر در گستره سازمان در سطح خرد و جامعه در سطح کلان، به طور ویژه، متأثر از ویژگی های شخصیتی، منش، نگرش، دانش، توانایی، انگیزش و شایستگی های خاص مدیریتی متناسب با جایگاه مدیران است، گونه شناسی مدیران از این منظر، ضمن آگاهی بخشی از ظرفیت های مدیریتی، زمینه را برای توسعه مدیریت به عنوان یکی از محورهای سیاست های کلان 26 گانه نظام اداری فراهم می کند و از این طریق امکان پیش بینی عملکرد آتی مدیران را در ارتباط با پیامدهای ناشی از وجود این ویژگی ها میسر می سازد. در این راستا پژوهش نامه مدیریت تحول، در ادامه فراخوان مقاله در شماره 5 خود، پژوهش گران، فعالین عرصه عمل و فراگیران مدیریت را جهت نشر آثار خود در این عرصه به همکاری و همیاری می طلبد و بر این باور تأکید می ورزد که مدیریت، هنوز به عنوان مزیت غایی برای توسعه پایدار محسوب می شود. و من ا... التوفیق سعید مرتضوی Content Analysis of relationships between the effecting factors on the competitiveness components by applying the canonical correlation technique (Case of: Staff departments of insurance companies in Tehran) Dr. Mohammad Reza Abbasi Dr. Mohammad Mahmoudi Meymand Dr. Mohammad Taghi Amini Hossein Rahimi Kolour 1 Investigating the relationship between work holism and organizational citizenship behavior (Case of: nurses in Tehran City) Dr. Ahmad Ali Khaef Elahi Dr. Abbas Nargesian Jabbar Babashahi 21 The impact of environmental factors on growth and survival of small manufacturing firms of entrepreneurs in Iran Dr. Yaghoob Maharati Dr. Shamsodin Nazemi 38 The studying of relationships among trust, reciprocity and organizational identification with considering the moderated effect of organizational commitment Dr. Seddigheh Khorshid Hamid Reza Yazdani 61 The effect of resonant leadership on organizational commitment the mediating role of trust and knowledge sharing Hossein Afkhami Rohani Dr. Hoseyn Rahmanseresht Seyed Ali Koushazade 91 Verification of relationship between organizational intelligence and knowledge creation (Case of: staff of an industrial company) Dr. Gholam Ali Tabarsa Sakineh Hatami Roghaieh Abdali 110 The effect of organizational trust on organizational citizenship behaviors (Case of: North Khorasan Gas Company) Dr. Ali Shirazi Elham Khodaverdian Mohammad Naeemi 133   Transformation Management Journal Faculty of Economic and Administrative Sciences Published by: Ferdowsi University of Mashhad Managing Director: Dr .H .A .Doaei Editor-in-chief: Dr .S. Mortazavi Editorial Board : Dr. N. Jazani Associate Professor, Faculty of Management and Accounting, Shahid Beheshti University Dr. M. R. Hamidizadeh Professor, Faculty of Management and Accounting, Shahid Beheshti University Dr. H .A .Doaei Associate Professor, Faculty of Economic and Administrative Sciences, University of Sistan and Baluchestan Dr. H. Rahman Seresht Professor, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabatabaei University Dr. H. M. Taregiyan Professor, Faculty of Mathematical Sciences, Ferdowsi University of Mashhad Dr. H. A. Kohestani Professor, Faculty of Educational Sciences, Ferdowsi University of Mashhad Dr. S. Mortazavi Associate Professor, Faculty of Economic and Administrative Sciences, Ferdowsi University of Mashhad Dr. M. H. Mahdavi Adeli Associate Professor, Faculty of Economic and Administrative Sciences, Ferdowsi University of Mashhad Executive Director: Dr. F. Rahimnia Editors: Dr. Sh. Nazemi – J. Mizban Printed by : Ferdowsi University Press Circulation: 250 Publishing License: 124. 2386 Address: Mashhad P. Box 9177948951-1357 Website: http//jm.um.ac.ir E-Mail: manage.r@um.ac.ir باسمه تعالی فرم اشتراک پژوهش نامه مدیریت تحول خواهشمند است فرم زیر را تکمیل نموده و به آدرس زیر ارسال فرمایید: مشهد – میدان آزادی – دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم اداری و اقتصادی – صندوق پستی 1357 دفتر پژوهش نامه مدیریت تحول مایل به اشتراک نشریه از تاریخ می‌باشم مایل به ادامه اشتراک نشریه از تاریخ می‌باشم نام و نشانی (خواهشمند است خوانا بنویسید) نام : نشانی: بهای اشتراک سالیانه (دوشماره) 50000 ریال برای دانشجویان (دوشماره) 25000 ریال حق اشتراک بایستی به حساب شماره 425299212 بانک تجارت شعبه دانشگاه فردوسی به‌نام سپرده عواید اختصاصی دانشکده علوم اداری واقتصادی، بابت حق اشتراک پژوهش نامه مدیریت تحول واریز و فیش آن همراه با فرم، پست و یا به شماره نمابر 8829584-0511 ارسال شود. تاریخ امضا

دریافت نسخه XML این شماره

مقالات

مقالات

اثر رهبری همنوا بر تعهد سازمانی از طریق نقش واسط‌ اعتماد و تشریک دانش

حسین افخمی روحانی; حسین رحمان سرشت; سید علی کوشازاده