دریافت نسخه XML این شماره

مقالات

مقالات

سبک مدیریّت عبور از مانع و رابطۀ آن با اثربخشی سازمان

اعظم فتحی; محمدرضا آهنچیان; حسین کارشکی