1. تأثیر هوش فرهنگی بر آوای کارکنان با نقش میانجی رهبری تحول‌آفرین

حاجیه رجبی فرجاد؛ حنانه جهانگیری

دوره 12، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1399، ، صفحه 77-100

http://dx.doi.org/10.22067/tmj.2021.30671.0

چکیده
  شناخت نیروی انسانی و عوامل مؤثر بر کارآیی آن‌ها جهت به‌کارگیری هرچه مطلوب‌تر این سرمایه سازمانی یکی از دل­مشغولی‌های مدیران سازمان­ها بوده و هست. از جمله عوامل مؤثر بر کارآیی سازمان، توجه به آوای کارکنان است. هدف این مطالعه تعیین تأثیر هوش فرهنگی بر آوای کارکنان با نقش میانجی رهبری تحول‌آفرین است. برای اجرای این مطالعه از روش ...  بیشتر