مدیر مسئول


حبیب اله دعائی استاد گروه مدیریت مالی و بازرگانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

مدیریت بازرگانی

سردبیر


محمد مهرآیین استاد گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

سیستم های اطلاعات مدیریت

اعضای هیات تحریریه


مهدی ابراهیمی نژاد رفسنجانی دانشیار گروه‌ مدیریت‌، دانشکده مدیریت و اقتصاد،دانشگاه‌ شهید باهنر کرمان‌، کرمان، ایران

مدیریت استراتژیک-مدیریت اسلامی

اعضای هیات تحریریه


حسین رحمان سرشت استاد گروه مدیریت، دانشکده حسابداری ومدیریت، دانشگاه علامه طبا طبایی، تهران، ایران

سیستم های مدیریت

اعضای هیات تحریریه


فریبرز رحیم نیا استاد گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

مدیریت استراتژیک

اعضای هیات تحریریه


مهدی شامی زنجانی استاد گروه مدیریت فناوری اطلاعات،دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

مدیریت فناوری اطلاعات

اعضای هیات تحریریه


اژدر کرمی دانشیار/ مدرس ارشد بازرگانی و مدیریت، مدرسه بازرگانی بنگر، دانشگاه بانگور، انگلستان

بازرگانی و مدیریت

اعضای هیات تحریریه


مهرداد مدهوشی استاد گروه مدیریت صنعتی، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

مدیریت گرایش سیستم اطلاعاتی

اعضای هیات تحریریه


سعید مرتضوی استاد گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

مدیریت رفتار سازمانی

اعضای هیات تحریریه


علیرضا منتظمی استاد گروه مدیریت، دانشگاه مک مستر کانادا

سیستم اطلاعاتی

اعضای هیات تحریریه


محمد مهرآیین استاد گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

سیستم های اطلاعات مدیریت

اعضای هیات تحریریه


نورمحمد یعقوبی استاد گروه مدیریت، دانشکده اقتصاد،مدیریت و حسابداری، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.

مدیریت دولتی و فناوری اطلاعات

مدیر داخلی


مریم ودیعی نوقابی مدیر داخلی پژوهش نامه مدیریت تحول، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

کارشناسی ارشد تجارت بین الملل

  • manage.rum.ac.ir
  • 0098-51-38806309