مدیر مسئول


حبیب اله دعائی استاد گروه مدیریت مالی و بازرگانی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان

مدیریت بازرگانی

سردبیر


سعید مرتضوی گروه آموزشی مدیریت دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد

مدیریت رفتار سازمانی

اعضای هیات تحریریه


مهدی ابراهیمی نژاد رفسنجانی دانشیار گروه‌ مدیریت‌ دانشگاه‌ شهید باهنر کرمان‌

مدیریت اسلامی- مدیریت استراتژیک

اعضای هیات تحریریه


حسین رحمان سرشت استاد دانشگاه علامه طبا طبایی تهران

سیستم های مدیریت

  • hrahmanseresht2003yahoo.com
  • 0043208096
  • h-index: 3

اعضای هیات تحریریه


فریبرز رحیم نیا استاد گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

مدیریت استراتژیک

اعضای هیات تحریریه


مهرداد مدهوشی استاد گروه مدیریت صنعتی دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران

مدیریت گرایش سیستم اطلاعاتی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


علیرضا منتظمی استاد مدیریت دانشگاه مک مستر کانادا

سیستم اطلاعاتی

اعضای هیات تحریریه


محمد مهرآیین (لگزیان) گروه مدیریت دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد

سیستم های اطلاعات مدیریت

اعضای هیات تحریریه


نورمحمد یعقوبی استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.

مدیریت دولتی و فناوری اطلاعات

مدیر داخلی


مریم ودیعی نوقابی مدیر داخلی پژوهش نامه مدیریت تحول دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد