حوزه و تخصص نشریه

 پژوهش نامه مدیریت تحول نشریه ای با داوری همتا با هدف توسعه دانش مدیریت و همچنین شناسایی مشکلات مدیریتی در سازمان‌ها و یافتن راه حل جهت عملیاتی‌سازی تغییرات پایدار در سازمان است. این نشریه از مقاله های پژوهشی مفهومی و عمیق در حوزه‌های زیر استقبال می‌کند. دامنه نشریه به گونه ای توسعه یافته است که تمام جنبه های تحولی سازمان را در بر می‌گیرد و در عین حال بر ویژگی سازمان در هموارسازی مسیر راهبرد تا عملیات تأکید کند. از این رو موضوعات اصلی این نشریه عبارتند از:

 • راهبردها: مدیریت تغییر و توسعه پایدار سازمانی
 • فنی-ساختاری: مدیریت تغییرات و بازمهندسی تشکیلات
 • هوش مصنوعی و مدیریت تغییر
 • مدیریت تغییر و سازمان‌های مجازی
 • توسعه سازمانی و دورکاری
 • فرایندهای انسانی: رهبری و انگیزش در فرایند تغییر سازمانی
 • ارتباطات در فرایند تغییر سازمانی
 • تصمیم‌گیری در فرایند تغییر سازمانی
 • منابع انسانی: روانشناسی تغییر و تاثیر آن بر منابع انسانی
 • اقدامات مدیریت منابع انسانی وآمادگی تغییر
 • مربی‌گری و رهبری تغییر

 

اهداف نشریه

هدف این نشریه عبارت است از:

ارائه روش های گوناگون تغییر، بهبود و تحول سازمانی در سازمان های مختلف در قالب انتشار مقاله های علمی-پژوهشی اعم از کمّی و کیفی به طوری که بتواند در جامعه علمی سهم خود را در حوزه تغییر و تحول ایفاد نموده، هم چنین مطالب آن به طور کاربردی برای سازمان ها قابل بهره برداری باشد.