دوره 14 (1401)
دوره 13 (1400)
دوره 12 (1399)
دوره 11 (1398)
دوره 10 (1397)
دوره 9 (1396)
دوره 8 (1395)
دوره 7 (1394)
دوره 6 (1393)
دوره 5 (1392)
دوره 4 (1391)
دوره 3 (1390)
دوره 2 (1389)
دوره 1 (1389)

اطلاعات آماری نشریه

اولین سال انتشار

 1388

تعداد دوره‌ها

15

تعداد شماره‌ها

29

تعداد نویسندگان

561

 تعداد مقالات ارسال شده

3,090

تعداد مقالات رد شده

2,620

درصد عدم پذیرش

85

تعداد مقالات پذیرفته شده

251

درصد پذیرش

8

 

نشریه علمی پژوهش نامه مدیریت تحول از سال 1388 تاکنون به‌صورت دو فصلنامه به صاحب امتیازی دانشگاه فردوسی مشهد و با همکاری انجمن علمی مدیریت راهبردی ایران منتشر می شود.

در این نشریه، مقاله های پژوهشی به زبان فارسی و به همراه چکیده مبسوط انگلیسی قابل بررسی و چاپ هستند.

مقاله پژوهشی
مرور نظام مند مفهوم پردازی ها و عوامل بازدارنده و پیش برنده تغییر در سازمان های خانوادگی

طاهره عبادی؛ سیدحسین کاظمی؛ حسن دانایی فرد

دوره 15، پاییز و زمستان 1402 ، آبان 1402

https://doi.org/10.22067/tmj.2024.82388.1431

چکیده
  به رغم اینکه معمولاً سازمان های خانوادگی در حاشیه پژوهش های مدیریت قرار گرفته اند اما نقش بزرگی در اقتصادهای محلی و بین المللی دارند. همین سبب شده است در چند دهه اخیر توجه پژوهشی گسترده ای به تمایزات این سازمان ها با سازمان های متداول صورت گیرد. یکی از این حوزه های بذل توجه، پژوهش در ماندگاری و تغییرات سازمانی در این سازمان ها است. سازمان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی تاثیر رهبری متناقض نما بر خلاقیت با نقش میانجی خودکارآمدی خلاقانه و هویت یابی با رهبر و نقش تعدیل گر فشار بارکار و نیاز کارکنان به ثبات شناختی

فاطمه قربانی؛ قاسم اسلامی؛ حسین افخمی روحانی

دوره 15، پاییز و زمستان 1402 ، آبان 1402

https://doi.org/10.22067/tmj.2024.84785.1489

چکیده
  رهبری متناقض نما یکی از سبک های نوین رهبری که می تواند بر خلاقیت کارکنان تاثیرگذار باشد، یکی از چالش‌هایی است که مدیران در فضای کاری خود با آن مواجه هستند. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی است و به لحاظ ماهیت و روش نیز توصیفی از نوع پیمایشی-تحلیلی می باشد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بوده و جامعه آماری تحقیق نیز، کارکنان سازمان‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
روند تغییر نظام معنایی کارمندان ناشی از فعالیت گفتمانی مدیر

امیر صفری مقدم

دوره 15، پاییز و زمستان 1402 ، آبان 1402

https://doi.org/10.22067/tmj.2024.80336.1390

چکیده
  تغییر سازمانی همواره از مسائل پر چالش مدیران بوده است. شرکت‌هایی که نمی‌توانند با تغییرات همراه شوند نابود می‌شوند. کارمندان بعنوان یکی از عوامل موفقیت یا شکست پیاده‌سازی استراتژی مطرح بوده‌اند و لزوم همراه سازی کارمندان برکسی پوشیده نیست.کارمندان بر مبنای نظام معنایی خود، پدیده‌ها و اتفاقات را تعبیر و تفسیر می‌کنند. معنا بخشیدن ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
واکاوی نقش مرزگستری در نوآوری سازمانی؛ رویکرد فراتحلیل

سعید نوراللهی؛ سیروس قنبری

دوره 15، پاییز و زمستان 1402 ، آبان 1402

https://doi.org/10.22067/tmj.2024.85077.1502

چکیده
  امروزه دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی به‌منظور به‌اشتراک‌گذاری دانش و نوآوری‌های خود، و صنایع به‌منظور کسب نوآوری‌های تولید شده توسط دانشگاه از استراتژی مرزگستری بهره می‌گیرند و ازاین طریق نیازهای یکدیگر را تأمین می‌نمایند. بنابراین ارتباط تنگاتنگی بین مرزگستری و نوآوری شکل می‌گیرد. از این رو هدف این پژوهش واکاوی نقش مرزگستری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
پایداری تغییرات سازمانی در بانک های خصوصی ایران : راهبردها و پیامد ها

محمد صادق دادمهر؛ یعقوب مهارتی؛ علیرضا خوراکیان؛ فریبرز رحیم نیا

دوره 15، پاییز و زمستان 1402 ، آبان 1402

https://doi.org/10.22067/tmj.2023.81906.1416

چکیده
  تحقیقات نشان می دهد اجرای تغییردرسازمان ها همیشه آن طورکه رهبران تغییر فرض می کنند فرایند ساده ای نیست و فقط تعداد محدودی ازسازمان ها در مدیریت و اجرای آن موفق هستند. در واقع بیشتر سازمان ها در دستیابی به تغییری پایدار به معنی آنکه بتواند به هنجارها و باورهای کارکنان تبدیل شده باشد ناکام مانده اند. پژوهش حاضر با هدف شناسایی راهبردها ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
شناسایی چالش های حقوقی کسب و کارها در متاورس به روش دلفی

محسن لعل علیزاده؛ زهرا محمدزاده

دوره 15، پاییز و زمستان 1402 ، آبان 1402

https://doi.org/10.22067/tmj.2023.85022.1499

چکیده
  متاورس، فضایی مجازی است که در آن کاربران می‌توانند با دارایی‌های دیجیتال به تعامل و معامله بپردازند. با این حال، چشم انداز قانونی کسب و کارها در متاورس هنوز در حال تکامل و توسعه است و هر روز ابعاد جدیدی به آن افزوده می شود. متاورس کسب و کارها را هم از نظر محتوا و هم از نظر فرایندهای اجرای فعالیت ها به شیوه بنیادین تحت تاثیر قرار خواهد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر مسئولیت اجتماعی بر عملکرد مدیران و کارکنان با نقش تعدیل‌گر مدیریت منابع انسانی سبز(مطالعه مورد: دانشگاه علوم پزشکی بابل)

محبوبه نیکخصال؛ محمد حسن شکی

دوره 15، پاییز و زمستان 1402 ، آبان 1402

https://doi.org/10.22067/tmj.2024.82665.1440

چکیده
  هدف از این مقاله مطالعه تأثیر مسئولیت اجتماعی بر عملکرد مدیران و کارکنان با نقش تعدیل‌گر مدیریت منابع انسانی سبز در دانشگاه علوم پزشکی بابل است. روش تحقیق کمی و پیمایشی و جامعه آماری شامل کلیه مدیران و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی بابل(6400 نفر) بود.روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای است. با توجه به فرمول کوکران، حجم نمونه384 نفر شد. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
شناسایی شاخص‌ها و پیامدهای رهبری استثمار آمیز در سازمان‌های دولتی با رویکرد FCM

علی شریعت نژاد؛ فرناز مهدی خانی

دوره 15، پاییز و زمستان 1402 ، آبان 1402

https://doi.org/10.22067/tmj.2024.84834.1491

چکیده
  سبک رهبری استثمارآمیز از سبک‌های غیرکارکردی و مخرب رهبری است که اثرات و تبعات منفی برای سازمان دارد. مدیران و رهبرانی که با این سبک به مدیریت و رهبری سازمان خود می‌پردازند، موجب بروز آسیب‌های فردی، گروهی و سازمانی می‌گردند. براین اساس پژوهش حاضر باهدف شناسایی شاخص‌ها و پیامدهای رهبری استثمار آمیز در سازمان‌های دولتی انجام پذیرفت. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
عجین‌شدن با برند در صنعت هتلداری با نقش مسئولیت اجتماعی سازمانی، اعتماد برند و هویت‌یابی برند

جمشید سالار؛ رمضان غلامی اواتی

دوره 15، پاییز و زمستان 1402 ، آبان 1402

https://doi.org/10.22067/tmj.2024.82973.1447

چکیده
  عجین‌شدن با برند، امروزه به‌عنوان یکی از مهم‌ترین استراتژی‌های بازاریابی شناخته می‌شود. عجین‌شدن با برند باعث ایجاد مزیت رقابتی پایدار برای شرکت‌ها می‌شود و عملکرد آنها را افزایش می‌دهد. بنابراین، شرکت‌ها به دنبال شناسایی استراتژی‌های مناسبی برای افزایش عجین‌شدن مشتریان با برندهای خود هستند. هدف از انجام این پژوهش، بررسی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
طراحی مدل رهبری متناسب با سازمان های دولتی ایران

حسین علی نجفی؛ ناصر پورصادق؛ حامد رحمانی

دوره 15، پاییز و زمستان 1402 ، آبان 1402

https://doi.org/10.22067/tmj.2024.83151.1463

چکیده
  رهبری، رویکردی است در حوزه سازمان و مدیریت که بدلیل تنوع در برداشت ها عمدتاً بگونه رهبر- محور ارائه شده و نقش پیروان و زمینه در معادله رهبری نادیده انگاشته شده است. هدف پژوهش حاضر، طراحی مدل رهبری متناسب با سازمان های دولتی ایران است. این پژوهش به روش آمیخته انجام شده است. برای استخراج ابعاد و طراحی مدل از روش فراترکیب و مصاحبه با متخصصین‌موضوعی ...  بیشتر

بررسی تأثیر رهبری راهبردی بر ایجاد مزیت رقابتی پایدار با نقش میانجی دوسوتوانی نوآوری و سرمایۀ انسانی در شرکت‌های مرکز رشد دانشگاه فردوسی مشهد

محمدصادق اکبری نوقابی؛ آذر کفاش پور؛ مهدی بهرامی؛ سجاد پورکیان

دوره 15، بهار و تابستان 1402 ، شهریور 1402، ، صفحه 99-125

https://doi.org/10.22067/tmj.2023.72474.1360

چکیده
  پژوهش، با هدف بررسی تأثیر رهبری راهبردی بر ایجاد مزیت رقابتی پایدار با نقش میانجیگری سرمایۀ انسانی و دوسوتوانی نوآوری در جامعۀ آماری شرکت‌های مرکز رشد دانشگاه فردوسی مشهد صورت پذیرفت. این پژوهش از نظر پارادایم، اثبات‎گرایی؛ از نظر رویکرد، استقرایی؛ از نظر نوع هدف، کاربردی؛ از نظر نوع ماهیت، توصیفی-تحلیلی و از نظر نوع داده‌ها، ...  بیشتر

طراحی مدل مفهومی کانون ارزیابی و توسعه شایستگی‌های مدیران دستیابی به نظام ارتقاء مطلوب عملکرد سازمانی با رویکرد کیفی

مهدی یاراحمدی خراسانی؛ نازیا سادات ناصری؛ الهام فریبرزی

دوره 13، شماره 2 ، اسفند 1400، ، صفحه 125-156

https://doi.org/10.22067/tmj.2021.67290.0

چکیده
  چکیدهچکیدهدر دنیای پررقابت کنونی، سازمانی موفق خواهد بود که مدیرانی با شایستگی‌های متعدد در اختیار داشته باشد. یکی از روش‌هایی که برای سنجش شایستگی مدیران مورداستفاده قرار می‌گیرد کانون ارزیابی است. کانون ارزیابی در دستیابی به اهداف متعددی ازجمله شناسایی شایستگی‌های مدیران، انتخاب، ارتقا، گزینش و پرورش آن‌ها بسیار حائز اهمیت ...  بیشتر

پایداری تغییرات سازمانی در بانک های خصوصی ایران : راهبردها و پیامد ها

محمد صادق دادمهر؛ یعقوب مهارتی؛ علیرضا خوراکیان؛ فریبرز رحیم نیا

دوره 15، پاییز و زمستان 1402 ، آبان 1402

https://doi.org/10.22067/tmj.2023.81906.1416

چکیده
  تحقیقات نشان می دهد اجرای تغییردرسازمان ها همیشه آن طورکه رهبران تغییر فرض می کنند فرایند ساده ای نیست و فقط تعداد محدودی ازسازمان ها در مدیریت و اجرای آن موفق هستند. در واقع بیشتر سازمان ها در دستیابی به تغییری پایدار به معنی آنکه بتواند به هنجارها و باورهای کارکنان تبدیل شده باشد ناکام مانده اند. پژوهش حاضر با هدف شناسایی راهبردها ...  بیشتر

تحلیل اثر ‌اخلاق حرفه‌ای بر عملکرد شغلی و اعتماد سازمانی با میانجی‌گری جو اخلاقی

غزاله طاهری عطار؛ معین پوراحمدی؛ مسعود هراتی

دوره 11، شماره 1 ، دی 1398، ، صفحه 27-56

https://doi.org/10.22067/pmt.v11i1.69484

چکیده
  امروزه توجه به اخلاق حرفه­ای و پیامدهای آن، از اساسی­ترین موضوعات پژوهشی در حوزه­های سازمانی است. با توجه به اینکه اخلاق حرفه‌ای و جو اخلاقی می‌توانند بر کیفیت برآیندهای سازمانی اثرگذار باشند، هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه‌ اخلاق حرفه­ای بر عملکرد شغلی و اعتماد با میانجی‌گری جو اخلاقی در سازمان هلال احمر استان تهران است. این تحقیق ...  بیشتر

تحلیل عوامل کارآفرینی‌سازمانی با رویکرد ترکیبی نظریه‌بنیادی و نگاشت‌شناختی‌فازی مورد مطالعه: شرکت توزیع برق استان یزد

حبیب زارع احمدآبادی؛ فاطمه زمزم؛ محمدرضا زارع بنادکوکی؛ محمد حبیبی رضی آباد

دوره 10، شماره 2 ، اردیبهشت 1397، ، صفحه 95-122

https://doi.org/10.22067/pmt.v10i2.66200

چکیده
  یکی از عوامل مؤثر در توسعه اقتصادی کشورها توجه به جایگاه کارآفرینی سازمانی است به همین منظور بیشتر سازمان‌ها منابع خود را در این زمینه هدایت می‌کنند. برای موفقیت کارآفرینی سازمانی عوامل متعددی نقش دارند که بدون در نظر گرفتن آن‌ها کارآفرینی میسر نیست. ازاین‌رو پژوهش حاضر به بررسی و شناسایی عوامل مؤثر بر کارآفرینی سازمانی در شرکت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
واکاوی چالش‌های تحول دیجیتال در بخش دولتی ایران: رویکرد مدل‌سازی ساختاری-تفسیری (ISM)

حسن دانایی فرد؛ حسین کاظمی؛ مهسا کریمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 بهمن 1402

https://doi.org/10.22067/tmj.2024.81350.1405

چکیده
  امروزه ظهور و گسترش فناوری‌های دیجیتال، دولت‌ها را به سمت استفاده از فناوری‌ها برای بهبود خدمات عمومی و کیفیت اداره امور عمومی سوق داده است؛ چرا که در عصر دیجیتال، نیازها و انتظارات شهروندان تغییر یافته و سازمان‌های دولتی باید در راستای نیاز شهروندان و به منظور جلوگیری از داروینیسم دیجیتال به سمت تحول دیجیتال حرکت کنند. تحول دیجیتال ...  بیشتر

ابر واژگان