دوره 14 (1401)
دوره 13 (1400)
دوره 12 (1399)
دوره 11 (1398)
دوره 10 (1397)
دوره 9 (1396)
دوره 8 (1395)
دوره 7 (1394)
دوره 6 (1393)
دوره 5 (1392)
دوره 4 (1391)
دوره 3 (1390)
دوره 2 (1389)
دوره 1 (1389)

اطلاعات آماری نشریه

اولین سال انتشار

 1388

تعداد دوره‌ها

15

تعداد شماره‌ها

28

تعداد نویسندگان

534

 تعداد مقالات ارسال شده

3,021

تعداد مقالات رد شده

2,554

درصد عدم پذیرش

85

تعداد مقالات پذیرفته شده

237

درصد پذیرش

8

 

نشریه علمی پژوهش نامه مدیریت تحول از سال 1388 تاکنون به‌صورت دو فصلنامه به صاحب امتیازی دانشگاه فردوسی مشهد و با همکاری انجمن علمی مدیریت راهبردی ایران منتشر می شود.

در این نشریه، مقاله های پژوهشی به زبان فارسی و به همراه چکیده مبسوط انگلیسی قابل بررسی و چاپ هستند.

مقاله پژوهشی
طراحی الگوی شایستگی‌های مدیریتی سلامت سازمانی (موردمطالعه: دانشگاه های علوم پزشکی)

سارا جوانبخت؛ محمد محمدی؛ حمید رضائی فر

دوره 15، بهار و تابستان 1402 ، شهریور 1402، صفحه 210-242

https://doi.org/10.22067/tmj.2023.76755.1306

چکیده
  مدیریت و رهبری یکی از ارکان مهم سلامت سازمانی است؛ به طوری که برخی از محققان بر این باورند که سلامت سازمانی بدون شایستگی مدیران قابل تصور نیست. براین اساس هدف این پژوهش طراحی الگوی شایستگی‌های مدیریتی سلامت سازمانی در دانشگاه های علوم پزشکی ایران می باشد. نوع پژوهش از نظر هدف، کاربردی، از لحاظ روش اجرا توصیفی- اکتشافی و از لحاظ نوع ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تحلیل سه گانه عوامل فردی، نهادی و ساختاری موثر بر عملکرد نمایندگان مجلس شورای اسلامی

سالار مرادی

دوره 15، بهار و تابستان 1402 ، شهریور 1402

https://doi.org/10.22067/tmj.2023.82357.1430

چکیده
  کارامدی و عملکرد مناسب در بخش های دولتی و خصوصی مهمترین بعد ارزیابی سازمانی تلقی می‌شود، به ویژه در یک نهاد بزرگ و اساسی مانند مجلس شورای اسلامی که عملکرد و کنش‌های نمایندگان مجلس تحت تاثیر متغیرهای مختلفی قرار دارد. سطح کمی و کیفی عملکرد نمایندگان و نهاد مجلس شورای اسلامی همراه با مجموعه ای از ابزارهای نرم و سخت، در کنار ویژگی‌ها ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
طراحی مدل ‎سرمایه‎ ساختاری کاهنده فساد در شبکه بانکی با استفاده از نظریه داده بنیاد

سمانه قهرمانی؛ رضا سپهوند؛ محمد حکاک؛ حجت وحدتی

دوره 15، بهار و تابستان 1402 ، شهریور 1402

https://doi.org/10.22067/tmj.2023.77890.1331

چکیده
  سازمان‎ها برای کنترل فساد و سوءرفتارهای سازمانی از ابزارهای مختلفی بهره می‎گیرند. برخی رویکرد انفعالی و مبارزه با معلول را در پیش می‎گیرند و برخی بر کنترل‎های پیش‌نگر متمرکز می‎شوند. در این میان سازمان‎های پیشرو برای سالم‎سازی سازمان از مواردی همچون فرآیندهای عملیاتی کارآمد، ساختار منعطف و پاسخگو به محیط، جوَ نوآوری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارائه الگوی رفع فلات‌زدگی شغلی با رویکرد کارراهه شغلی در بانک مسکن ایران

جلیل قدرتی؛ محسن مرادی؛ علیرضا مزیدی

دوره 15، بهار و تابستان 1402 ، شهریور 1402

https://doi.org/10.22067/tmj.2023.79138.1361

چکیده
  فلات زدگی شغلی احساس ناکامی و ضعف روانشناختی کارمند درباره توقف و پیشرفت فرد در کار راهه شغلی اش است. لذا ضرورت توجه به مقوله فلات شغلی توسط کلیه سازمان‌ها اجتناب ناپذیر شده است. در سازمان‌های خدماتی به دلیل نوع کار و نیاز به داشتن کارکنانی باانگیزه بالا و روحیه مضاعف کاری، توجه به پدیده فلات شغلی اهمیتی دوچندان دارد. تحقیق حاضر با ...  بیشتر

طراحی مدل مفهومی کانون ارزیابی و توسعه شایستگی‌های مدیران دستیابی به نظام ارتقاء مطلوب عملکرد سازمانی با رویکرد کیفی

مهدی یاراحمدی خراسانی؛ نازیا سادات ناصری؛ الهام فریبرزی

دوره 13، شماره 2 ، اسفند 1400، ، صفحه 125-156

https://doi.org/10.22067/tmj.2021.67290.0

چکیده
  چکیدهچکیدهدر دنیای پررقابت کنونی، سازمانی موفق خواهد بود که مدیرانی با شایستگی‌های متعدد در اختیار داشته باشد. یکی از روش‌هایی که برای سنجش شایستگی مدیران مورداستفاده قرار می‌گیرد کانون ارزیابی است. کانون ارزیابی در دستیابی به اهداف متعددی ازجمله شناسایی شایستگی‌های مدیران، انتخاب، ارتقا، گزینش و پرورش آن‌ها بسیار حائز اهمیت ...  بیشتر

تحلیل اثر ‌اخلاق حرفه‌ای بر عملکرد شغلی و اعتماد سازمانی با میانجی‌گری جو اخلاقی

غزاله طاهری عطار؛ معین پوراحمدی؛ مسعود هراتی

دوره 11، شماره 1 ، دی 1398، ، صفحه 27-56

https://doi.org/10.22067/pmt.v11i1.69484

چکیده
  امروزه توجه به اخلاق حرفه­ای و پیامدهای آن، از اساسی­ترین موضوعات پژوهشی در حوزه­های سازمانی است. با توجه به اینکه اخلاق حرفه‌ای و جو اخلاقی می‌توانند بر کیفیت برآیندهای سازمانی اثرگذار باشند، هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه‌ اخلاق حرفه­ای بر عملکرد شغلی و اعتماد با میانجی‌گری جو اخلاقی در سازمان هلال احمر استان تهران است. این تحقیق ...  بیشتر

اثرگذاری عدالت سازمانی بر عملکرد کارکنان با تبیین نقش میانجی بهبود هزینه روابط خریدار و عرضه‌کننده در شرکت‌های توزیع و پخش

فخرالدین معروفی؛ آرمان احمدی زاد؛ رؤیا عرجون؛ حیدر محمدی

دوره 11، شماره 2 ، شهریور 1398، ، صفحه 227-246

https://doi.org/10.22067/pmt.v11i2.72292

چکیده
  شرکت‌های توزیع مواد مصرفی نقشی انکار نشدنی در تأمین نیازهای سازمانی دارند و می‌توانند با حضور مؤثر خود در زمینه برتری یک صنعت تلاش کنند و گاه ممکن است با عدم حضور مؤثر و موفق خود، زمینه‌های  خسارت به تک تک اعضای یک جامعه را فراهم نماید. پژوهش حاضر براساس هدف از نوع کاربردی است و بر اساس ماهیت و نحوه گردآوری داده‌ها از نوع توصیفی ...  بیشتر

بررسی تأثیر سبک های رهبری بر عملکرد سازمانی با میانجی گرهای یادگیری و نوآوری سازمانی

نورمحمد یعقوبی؛ جواد شکوهی؛ حفصه رئیسی شهرویی؛ فرزانه سیدی

دوره 7، شماره 14 ، اسفند 1394، ، صفحه 32-56

https://doi.org/10.22067/pmt.v7i14.49209

چکیده
  توسعۀ نوآوری و یادگیری سازمانی برای دست‌یافتن به مزیت رقابتی پایدار و بهبود عملکرد سازمانی، به وجود شرایط و بستری مناسب نیاز دارد که سبک های رهبریِ مدیریت، یکی از عوامل مؤثر در این زمینه هست. بدین‌جهت پژوهش حاضر با هدف تحلیل و بررسی تأثیر سبک های رهبری بر عملکرد سازمانی، از راه نوآوری و یادگیری سازمانی به روش توصیفی-پیمایشی صورت ...  بیشتر

تحلیل عوامل کارآفرینی‌سازمانی با رویکرد ترکیبی نظریه‌بنیادی و نگاشت‌شناختی‌فازی مورد مطالعه: شرکت توزیع برق استان یزد

حبیب زارع احمدآبادی؛ فاطمه زمزم؛ محمدرضا زارع بنادکوکی؛ محمد حبیبی رضی آباد

دوره 10، شماره 2 ، اردیبهشت 1397، ، صفحه 95-122

https://doi.org/10.22067/pmt.v10i2.66200

چکیده
  یکی از عوامل مؤثر در توسعه اقتصادی کشورها توجه به جایگاه کارآفرینی سازمانی است به همین منظور بیشتر سازمان‌ها منابع خود را در این زمینه هدایت می‌کنند. برای موفقیت کارآفرینی سازمانی عوامل متعددی نقش دارند که بدون در نظر گرفتن آن‌ها کارآفرینی میسر نیست. ازاین‌رو پژوهش حاضر به بررسی و شناسایی عوامل مؤثر بر کارآفرینی سازمانی در شرکت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
پیش‌ران‌ها و پیامدهای اینرسی سازمانی در سازمان های عمومی

فاطمه بیگی نصرابادی؛ غلامرضا ملک زاده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1402

https://doi.org/10.22067/tmj.2022.67939.1008

چکیده
  در کشورهای در حال توسعه، مشاهده می‌شود که سازمان‌های عمومی خدمات شهری با نوعی بی‌تحرکی، ایستایی و عدم انعطاف مواجه هستند که منجر به ناکارآمدی، ضعف در ارائه خدمات، ضعف در یکپارچگی اداره امور شهر و نارضایتی شهروندان شده‌است. این حالت با عنوان اینرسی سازمانی شناخته می‌شود. پژوهش حاضر با هدف شناسایی علل و پیامدهای اینرسی سازمانی در ...  بیشتر

ابر واژگان