دوره 11 (1398)
دوره 10 (1397)
دوره 9 (1396)
دوره 8 (1395)
دوره 7 (1394)
دوره 6 (1393)
دوره 5 (1392)
دوره 4 (1391)
دوره 3 (1390)
دوره 2 (1389)
دوره 1 (1389)

اطلاعات آماری نشریه

اولین سال انتشار

 1388

تعداد دوره‌ها

12

تعداد شماره‌ها

22

تعداد نویسندگان

463

 تعداد مقالات ارسال شده

2,667

تعداد مقالات رد شده

2,226

درصد عدم پذیرش

83

تعداد مقالات پذیرفته شده

201

درصد پذیرش

8

 

هدف این نشریه ارائه روش های گوناگون تغییر، بهبود و تحول سازمانی در سازمان های مختلف در قالب انتشار مقاله های علمی-پژوهشی اعم از کمّی و کیفی می باشد. به طوری که بتواند در جامعه علمی سهم خود را در حوزه تغییر و تحول ایفاد نموده، هم چنین مطالب آن به طور کاربردی برای سازمان ها قابل بهره برداری باشد. پروانه انتشار نشریه: نامه شماره 2386/124 مورخ 30/5/1387 این نشریه با مجوز شماره 1027/11/3 مورخ 17/6/1388 کمیسیون نشریات علمی کشور دارای اعتبار علمی – پژوهشی است. این نشریه در پایگاه های زیر نمایه می شود: - پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) - پایگاه اطلاعات علمی جهاددانشگاهی (SID) - پایگاه بانک اطلاعات نشریات کشور (Magiran)

مقالات
1. توسعه الگوی جامعه‌پذیری سازمانی در نظام بانکی ایران

سید رضا سید جوادین؛ فرشته امین؛ عباسعلی رستگار؛ سعید رئوفی

دوره 12، شماره 1 ، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-22

http://dx.doi.org/10.22067/pmt.v12i1.85250

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف دستیابی به نظریه‌ای در حوزه جامعه‌پذیری سازمانی در نظام بانکی ایران با استفاده از روش نظریه‌پردازی داده بنیاد صورت گرفته است. اهمیت پرداختن به موضوع جامعه‌پذیری سازمانی از آن رو است که با ارتقاء سازگاری کارکنان در سازمان و کسب مهارت‌های فنی و کارکردی مناسب، ضمن کارآمدشدن سازمان، کارکنان رضایت بیشتری را تجربه ...  بیشتر

مقالات
2. نقش میانجی رفتارهای فراوظیفه‌ای مثبت کارکنان در رابطه بین جو سازمانی حمایتی و رفتار مشارکت جویانه مثبت مشتری

سحر صیامی؛ مارتین گریمر؛ آنجلا مارتین

دوره 12، شماره 1 ، بهار و تابستان 1399، صفحه 23-48

http://dx.doi.org/10.22067/pmt.v12i1.83800

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین جو سازمانی حمایتی و رفتارهای مشارکت جویانه مثبت مشتری با توجه به نقش میانجی رفتارهای فراوظیفه­ای مثبت مرتبط به کار شامل رفتارهای انطباقی و پیش نگر کارمند و اثر تعدیلی سرمایۀ روان‌شناختی مثبت کارکنان انجام شد. پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ انجام آن توصیفی-پیمایشی بوده است. نمونه‌ها شامل 513  ...  بیشتر

مقالات
3. تبیین الگوی رفتاری بهره‌گیری از اینترنت در کارکنان سازمان‌های دولتی با استفاده از نظریه‌پردازی داده بنیاد

محمد مهرآیین (لگزیان)؛ محمدحسین همایونی راد؛ محمدمهدی فراحی؛ مصطفی کاظمی

دوره 12، شماره 1 ، بهار و تابستان 1399، صفحه 49-76

http://dx.doi.org/10.22067/pmt.v12i1.81348

چکیده
  در سازمان­های امروزی چگونگی استفاده کارکنان از اینترنت در سازمان و چگونگی مدیریت کردن کارکنان تحت این شرایط نیاز به مطالعه و بررسی دارد. این پژوهش بر آن است تا با شناخت الگوی استفاده مطلوب و نامطلوب از اینترنت در سازمان، عوامل علّی، زمینه‌ای، مداخله‌گر، راهبردها، پیامدهای میانجی و نتایج نهایی این پدیده را به صورت جامع تبیین نماید. ...  بیشتر

مقالات
4. رهبری تحول‌گرا، خلاقیّت و نوآوری در صنعت پتروشیمی؛ نقش میانجی رفتارهای کاری موّلد

محمد حکاک؛ جواد حسنوند

دوره 12، شماره 1 ، بهار و تابستان 1399، صفحه 77-98

http://dx.doi.org/10.22067/pmt.v12i1.76891

چکیده
  نیاز به خلاقیت و نوآوری در سازمان‌ها، به ویژه آن‌هایی که تکنولوژی مبنا هستند، نسبت به گذشته بیشتر احساس می‌شود و توسعه خلاقیت و نوآوری در سازمان، وابسته به وجود رهبرانی است که روحیه مولد بودن را در زیردستان تزریق نمایند. تحقیق حاضر به بررسی تأثیر رهبری تحول‌گرا بر خلاقیت و نوآوری کارکنان در صنعت پتروشیمی و نقش میانجی رفتارهای کاری ...  بیشتر

مقالات
5. الگوی راهکارهای مدیریت رفتار سیاسی انحرافی در صنعت بانکداری با رویکرد کیفی

سعید جعفری نیا؛ اکبر حسن پور؛ مهدی خیراندیش؛ عاطفه ابراهیم پور آهندانی

دوره 12، شماره 1 ، بهار و تابستان 1399، صفحه 99-118

http://dx.doi.org/10.22067/pmt.v12i1.82890

چکیده
  صنعت بانکداری پویا، رو به رشد، سودآور و بسیار رقابتی بوده و وقوع انواع رفتارهای سیاسی انحرافی در آن برای کسب مزیت‌های بالاتر غیرقابل‌انکار است؛ رفتارهایی که پیامدهای منفی متعددی را در پی دارد. برای این منظور، در پژوهش حاضر به ارائه الگوی راهکارهای مدیریت رفتار سیاسی انحرافی در صنعت بانکداری پرداخته ‌شد. داده‌های مورد نیاز، علاوه ...  بیشتر

مقالات
6. شناسایی عوامل مؤثر بر تصمیم‌گیری اخلاقی در سازمان‌های مردم نهاد و داوطلبانه

وحید قنبری؛ میثم لطیفی؛ علیرضا اسلامبولچی؛ علی اصغری صارم

دوره 12، شماره 1 ، بهار و تابستان 1399، صفحه 119-144

http://dx.doi.org/10.22067/pmt.v12i1.76782

چکیده
   تصمیم­گیری اخلاقی، یک فرآیند چند وجهی است و این پدیده به عنوان چالشی برای سازمان‌های مردم نهاد تلقی می‌شود. هدف اصلی پژوهش حاضر فهم و شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های تشکیل دهنده و مؤثر بر تصمیم­گیری اخلاقی افراد و ارائه مدلی بومی برای سازمان‌های مردم نهاد و داوطلبانه می‌باشد. ماهیت این پژوهش اکتشافی بوده که به روش بنیادی و با استفاده ...  بیشتر

مقالات
7. بررسی تأثیر مدیریت دانش مشتری بر ظرفیت نوآوری با نقش میانجی ظرفیت جذب دانش

مریم مومنی؛ امیر هوشنگ نظرپوری؛ سید نجم الدین موسوی

دوره 12، شماره 1 ، بهار و تابستان 1399، صفحه 145-168

http://dx.doi.org/10.22067/pmt.v12i1.79379

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر مدیریت دانش مشتری بر ظرفیت نوآوری با نقش میانجی ظرفیت جذب دانش  انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ روش و ماهیت جزء پژوهش­های توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری شامل مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا واقع در شهر تهران است. با روش نمونه­گیری تصادفی در دسترس، 196 نفر از مدیران و ...  بیشتر

مقالات
8. طراحی و تبیین الگوی خودرهبری با استفاده از تعالیم اسلامی در قرآن کریم و نهج‌البلاغه

امیرمسعود عطائی؛ سیدمحسن علامه؛ علی صفری؛ محمدصالح طیب نیا

دوره 12، شماره 1 ، بهار و تابستان 1399، صفحه 169-196

http://dx.doi.org/10.22067/pmt.v12i1.81401

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، طراحی و تبیین ابعاد خودرهبری برمبنای نظام ارزشی اسلام با استفاده از آموزه­های قرآن کریم و نهج­البلاغه است. این پژوهش به روش کیفی - کمی (ترکیبی) انجام شده است و برای استخراج ابعاد و طراحی مدل از روش تحلیل مضمون و مصاحبه با متخصصین موضوعی و برای آزمون مدل از روش مدل­سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. در بخش کیفی، ...  بیشتر

مقالات
9. شناسایی و اولویت‌بندی مؤلفه‌های جبران خدمات و پاداش کارکنان و مدیران گمرک

رضا بذرافشان؛ حبیب اله دعائی؛ ابراهیم حدادی؛ عالمه کیخا؛ عبدالعلی کشته گر

دوره 12، شماره 1 ، بهار و تابستان 1399، صفحه 197-232

http://dx.doi.org/10.22067/tmj.2020.30647

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویت‌بندی ابعاد جبران خدمات و پاداش کارکنان و مدیران گمرک جمهوری اسلامی ایران در منطقه جنوب شرق کشور انجام شده است. روش پژوهش متوالی- اکتشافی بود.  برای جمع‌آوری داده­ها در بخش کیفی از روش مطالعه و مصاحبه نیمه ساختاریافته و جهت تحلیل داده­ها از روش تحلیل محتوای کیفی و در بخش کمی از پرسشنامة­ محقق­ساخته ...  بیشتر

مقالات
10. بررسی تأثیر رهبری اخلاقی بر گرایش به نوآوری: نقش میانجی معنویت

آرمین خالقی؛ حسین فتح‌آبادی؛ عامر دهقان نجم‌آبادی؛ نیلوفر سلاجقه

دوره 12، شماره 1 ، بهار و تابستان 1399، صفحه 233-250

http://dx.doi.org/10.22067/pmt.v12i1.64682

چکیده
  مقاله حاضر به بررسی تأثیر رهبری اخلاقی بر گرایش به نوآوری با در نظر گرفتن نقش میانجی معنویت کارکنان می‌پردازد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از حیث روش جمع‌آوری داده‌ها از نوع توصیفی-همبستگی و از نظر رویکرد کمی است. جامعه آماری شامل کارشناسان شرکت مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا است که شامل 190 نفر هستند. با استفاده از روش نمونه‌گیری ...  بیشتر

مقالات
11. شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر ترومای سازمانی با استفاده از رویکرد دلفی فازی

رضا سپهوند؛ معصومه مومنی مفرد؛ عبداله ساعدی

دوره 12، شماره 1 ، بهار و تابستان 1399، صفحه 251-272

http://dx.doi.org/10.22067/pmt.v12i1.75971

چکیده
  امروزه ترومای سازمانی تهدیدی جدی در برابر عملکرد مطلوب و مناسب افراد در سازمان است که در صورت عدم رسیدگی سریع به آن؛ علاوه بر اتلاف منابع و انرژی سازمان می‌تواند آن را به کام مرگ بکشاند. پژوهش حاضر با هدف شناسایی و تبیین اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر ترومای سازمانی در سازمان‌های دولتی انجام پذیرفت. این تحقیق از نظر روش، ترکیبی و از نظر ...  بیشتر

مقالات
12. بررسی نقش هویت اجتماعی در رابطه بین رهبری تحول‌گرا و فرسودگی شغلی پرستاران با توجه به نقش تعدیلگری جنسیت

مهرداد گودرزوند چگینی؛ نیما کنعانی؛ مریم تهی‌دست

دوره 12، شماره 1 ، بهار و تابستان 1399، صفحه 273-296

http://dx.doi.org/10.22067/pmt.v12i1.75909

چکیده
  قانون ارتقای بهره‌وری نیروهای بالینی در نظام سلامت شامل توجه به شرایط کاری و زندگی تمامی پرستاران بوده است. با این وجود، اجرایی نشدن قانون کاهش ساعت کاری، باعث کاهش انگیزه در پرستاران و بروز نارضایتی‌هایی همچون قصد ترک شغل شده است. تحقیق حاضر با هدف بررسی نقش هویت اجتماعی در رابطه بین رهبری تحول‌گرا و فرسودگی شغلی پرستاران با توجه ...  بیشتر

1. تحلیل عوامل کارآفرینی‌سازمانی با رویکرد ترکیبی نظریه‌بنیادی و نگاشت‌شناختی‌فازی مورد مطالعه: شرکت توزیع برق استان یزد

حبیب زارع احمدآبادی؛ فاطمه زمزم؛ محمدرضا زارع بنادکوکی؛ محمد حبیبی رضی آباد

دوره 10، شماره 2 ، بهار و تابستان 1397، ، صفحه 95-122

http://dx.doi.org/10.22067/pmt.v10i2.66200

چکیده
  یکی از عوامل مؤثر در توسعه اقتصادی کشورها توجه به جایگاه کارآفرینی سازمانی است به همین منظور بیشتر سازمان‌ها منابع خود را در این زمینه هدایت می‌کنند. برای موفقیت کارآفرینی سازمانی عوامل متعددی نقش دارند که بدون در نظر گرفتن آن‌ها کارآفرینی میسر نیست. ازاین‌رو پژوهش حاضر به بررسی و شناسایی عوامل مؤثر بر کارآفرینی سازمانی در شرکت ...  بیشتر

2. بررسی نقش رهبری تحول آفرین بر بهره وری نیروی انسانی با تاکید بر نقش کارآفرینی سازمانی

علی شائمی برزکی؛ مهناز محمدی

دوره 6، شماره 12 ، پاییز و زمستان 1393، ، صفحه 1-28

http://dx.doi.org/10.22067/pmt.v6i12.33623

چکیده
  امروزه رشد و توسعه‌ی نیروی انسانی، افزایش مهارت، خلاقیت و دانش نیروی کار در تمام سطوح سازمان برای مدیران یک اولویت راهبردی به شمار می‌رود. مباحث مربوط به سبک رهبری وکارآفرینی سازمانی از جمله عواملی است که باعث ارتقای بهره‌وری منابع انسانی می‌شود. این پژوهش با هدف "بررسی تأثیر رهبری تحول آفرین بر بهره‌وری نیروی انسانی با توجه به ...  بیشتر

3. تحلیل اثر ‌اخلاق حرفه‌ای بر عملکرد شغلی و اعتماد سازمانی با میانجی‌گری جو اخلاقی

غزاله طاهری عطار؛ معین پوراحمدی؛ مسعود هراتی

دوره 11، شماره 1 ، پاییز و زمستان 1398، ، صفحه 27-56

http://dx.doi.org/10.22067/pmt.v11i1.69484

چکیده
  امروزه توجه به اخلاق حرفه­ای و پیامدهای آن، از اساسی­ترین موضوعات پژوهشی در حوزه­های سازمانی است. با توجه به اینکه اخلاق حرفه‌ای و جو اخلاقی می‌توانند بر کیفیت برآیندهای سازمانی اثرگذار باشند، هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه‌ اخلاق حرفه­ای بر عملکرد شغلی و اعتماد با میانجی‌گری جو اخلاقی در سازمان هلال احمر استان تهران است. این تحقیق ...  بیشتر

4. بررسی تأثیر سبک های رهبری بر عملکرد سازمانی با میانجی گرهای یادگیری و نوآوری سازمانی

نورمحمد یعقوبی؛ جواد شکوهی؛ حفصه رئیسی شهرویی؛ فرزانه سیدی

دوره 7، شماره 14 ، پاییز و زمستان 1394، ، صفحه 32-56

http://dx.doi.org/10.22067/pmt.v7i14.49209

چکیده
  توسعۀ نوآوری و یادگیری سازمانی برای دست‌یافتن به مزیت رقابتی پایدار و بهبود عملکرد سازمانی، به وجود شرایط و بستری مناسب نیاز دارد که سبک های رهبریِ مدیریت، یکی از عوامل مؤثر در این زمینه هست. بدین‌جهت پژوهش حاضر با هدف تحلیل و بررسی تأثیر سبک های رهبری بر عملکرد سازمانی، از راه نوآوری و یادگیری سازمانی به روش توصیفی-پیمایشی صورت ...  بیشتر

5. بررسی تأثیر رهبری تحول‌آفرین سبز بر رفتارهای سبز در محل کار: نقش میانجی نگرش زیست‌محیطی کارکنان

محسن فرهادی نژاد؛ سجاد علی کرمی؛ مرضیه عبدی

دوره 11، شماره 2 ، بهار و تابستان 1398، ، صفحه 29-52

http://dx.doi.org/10.22067/pmt.v11i2.74034

چکیده
  مطالعات گذشته نشان می­دهند زمانی که رهبران، رهبری تحول­آفرین سبز را اجرا می­کنند، به‌طور مثبتی مسئولیت زیست­محیطی شرکت را تحت تأثیر قرار می­دهند. هدف این پژوهش بررسی تأثیر رهبری تحول‌آفرین سبز بر رفتارهای سبز کارکنان با نقش میانجی نگرش زیست‌محیطی در سازمان حفاظت محیط‌زیست استان ایلام در سال 1397 انجام گرفت. در این پژوهش 130 نفر با ...  بیشتر

صاحب امتیاز:
دانشگاه فردوسی مشهد


شاپا چاپی: 2383-4064

شاپا الکترونیکی: 2717-3399

ابر واژگان