نام نام خانوادگی  پست الکترونیکی شناسه پژوهشگر (ORCID)
امیرمحمد فکور ثقیه amf@um.ac.ir  
رضوان حسین قلی زاده r.h.gholizadeh@gmail.com  
غلامرضا ملک زاده malekzadeh@um.ac.ir  
احمد جوان جعفری بجنوردی ajavan55@gmail.com  
سیده منصوره حسینی رباط se_ho484@mail.um.ac.ir  
سیما ساغروانی sima_s111@yahoo.com  
قاسم اسلامی gh.eslami@um.ac.ir 0000-0001-8708-2368
سمیرا پور s.pour@birjand.ac.ir  
محمد شیخ زاده dr.sheikhzadeh@gmail.com  
محمد مهدی فراحی mfarahi@um.ac.ir  
علی شیرازی a-shirazi@um.ac.ir  
معصومه عربشاهی marabshahi@imamreza.ac.ir  
محمد حکاک md_hakkak@yahoo.com  
مرتضی رجوعی mortezarojui@gmail.com  
وجیهه هوشیار v.hoshyar@attar.ac.ir 0000_0003_4277_3223
علیرضا مقدسی alireza_moghaddasi@yahoo.com 0000-0001-5622-532X
یوسف رمضانی y.ramezani@gonabad.ac.ir  
معصومه قاسمی شمس masoomeh.shams68@yahoo.com  
مهدی حقیقی کفاش haghighi111@yahoo.com  
یعقوب مهارتی maharati@um.ac.ir 0000000274262711
مرجان فیاضی mfayyazi@ut.ac.ir  
اصغر مشبکی moshabak@modares.ac.ir  
سید مرتضی غیور باغبانی s.ghayour@yahoo.com  
علیرضا رجبی پورمیبدی rajabipoor@yazd.ac.ir  
حسن عابدی جعفری h_abedijafari@yahoo.com  
مرضیه مروتی morovatim@yahoo.com  
زهرا محمدزاده zmohamadzadeh@yahoo.com  
حامد محمدی شهرودی hamed.mohammadi2020@gmail.com  
علی شائمی برزکی shaemi@ase.ui.ac.ir  
رضا زارع rezazare@pnu.ac.ir  
حسن جعفریانی h.jafariani@gmail.com  
مصطفی هادوی نژاد hadavi@vru.ac.ir  
آرمان احمدی زاد a.ahmadizad@uok.ac.ir  
علیرضا حدادیان hadadian@um.ac.ir  
زهرا نیکخواه فرخانی nikkhah.hrm@gmail.com  
کمال سخدری ksakhdari@gmail.com  
ناصر مطهری فریمانی n.motahari@um.ac.ir 0000-0001-6828-6736
حسن دانایی فرد hdanaee@modares.ac.ir  
احمد علی خائف الهی khaefelahi@modares.ac.ir  
علیرضا پویا alirezapooya@um.ac.ir 0000-0001-6000-3535
مصطفی کاظمی kazemi@um.ac.ir 0000-0002-5084-5752
مجتبی امیری mamiry@ut.ac.ir  
علیرضا امینی alirezaamini@shirazu.ac.ir  
ناصر شیربگی nshirbagi@uok.ac.ir 0000-0001-8770-4227
علی رضا خوراکیان a.khorakian@um.ac.ir  
مریم طهرانی mtehrani_mt@yahoo.com 0000-0002-0845-0773
رضا شافعی shafeai@yahoo.com  
محسن اکبری akbarimohsen@gmail.com  
روح الله باقری rbagheri@um.ac.ir 0000-0003-3154-7466
سلاله شهوازیان s.shahvazian@iju.ir  
معصومه عارف m.aref@attar.ac.ir 0000-0001-8291-9552
احمدرضا کریمی مزیدی alef.karimi@gmail.com 0000-0002-4052-2861
الهام ابراهیمی ebr.elham@gmail.com  
سارا کهربایی sara.kahrobaei@alumni.um.ac.ir  
مهدی مرادی mhd_moradi@um.ac.ir  
علی حمیدی زاده hamidizadeh@ut.ac  
عبدالمجید ایمانی abdolmajidimani@gmail.com  
جواد بقائی راوری baghaee@um.ac.ir  
علی سیبویه alisibevei@modares.ac.ir  
علی صفری a.safari@ase.ui.ac.ir  
ابراهیم رجب پور e.rajabpour@pgu.ac.ir  
محسن فرهادی نژاد farhadi@semnan.ac.ir  
مهران رضوانی m.rezvani@ut.ac.ir  
حسین افخمی روحانی afkhami@um.ac.ir 0000000261530318
مرتضی سلطانی mortezasoltanee@ut.ac.ir  
محسن نوغانی mohsennoghani@yahoo.com  
محمد حسین ودیعی نوقابی mhvadeei@um.ac.ir  
سعید صحت sehhat@yahoo.com  
میر هادی مؤذن جمشیدی jamshidi.hadi@pnu.ac.ir  
حامد خراسانی طرقی hamed_khorasan@yahoo.com  
محمدجواد جمشیدی mj.jamshidi@razi.ac.ir  
مسعود دهقانی m.dehghani@velayat.ac.ir  
مهدی حسین پور mahdi.hosseinpour65@gmail.com 0000-0002-6800-402X
علی داوری ali_davari@ut.ac.ir 0000-0002-3304-8970
سیدحبیب اله میرغفوری mirghafoori@yazd.ac.ir 0000-0001-5362-6590
سیدحسین کاظمی h.kazemi@modares.ac.ir  
سلمان ساکت saket_salman@yahoo.com  
محمد صادق شریفی راد ili_teacher@yahoo.com  
مهدی صالحی mehdi.salehi@um.ac.ir  
سید محمد موسوی جد sm.moosavi@uok.ac.ir  
محسن رجب زاده m.rajabzadeh@modares.ac.ir 0000-0002-1089-455X
روح اللّه اسلامی hafez.eslami@gmail.com  
مهدی کرمانی m-kermani@um.ac.ir  
وحید سینایی sinaee@um.ac.ir  
داود قرونه d.ghoroneh@um.ac.ir  
سمانه قهرمانی ghahremani69@gmail.com  
آذر کفاش پور kafashpor@um.ac.ir 0000-0003-3539-855X
مسعود طاهری لاری masoudtaherilari@yahoo.com  
زهرا رجائی z1361rajae@gmail.com 0000-0002-2355-3471