نویسندگان محترمی که مقاله ایشان مراحل داوری در سامانه این نشریه طی و پذیرش شده به مطالب ذیل توجه فرمایند: 

این نشریه هنگامی که مقاله برای چاپ پذیرفته شود، مبلغ 4000000 ریال جهت هزینه های ویراستاری و ... از نویسندگان به صورت پرداخت آنلاین از سامانه دریافت می نماید.

از آنجایی که مقاله جناب عالی جهت چاپ در این پژوهش نامه پذیرفته شده است؛ 

ابتدا متن مقاله را در فایلی که به نام "قالب مقاله چاپی در پژوهش نامه مدیریت تحول"، کپی و سپس موارد موجود در فایل "راهنمای نهایی تنظیم و نگارش چاپ مقاله در پژوهش نامه مدیریت تحول" را اعمال نمایید.

چکیده مبسوط لاتین در قالب 750 الی 1000 کلمه و به همراه عین معادل فارسی آن، هر دو در یک فایل و مطابق فایل دستورالعمل چکیده مبسوط لاتین ارسال شود. 

 

لطفا مقاله با آخرین اصلاحات در این فرمت قرار داده شود و ظرف سه روز به پست الکترونیک نشریه و یا سامانه ارسال گردد.

 

قالب مقاله چاپی در پژوهش نامه مدیریت تحول

راهنمای نهایی تنظیم و نگارش چاپ مقاله در پژوهش نامه مدیریت تحول

راهنمای چکیده مبسوط لاتین