1. تأثیر هوش فرهنگی بر آوای کارکنان با نقش میانجی رهبری تحول‌آفرین

حاجیه رجبی فرجاد؛ حنانه جهانگیری

دوره 12، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1399، ، صفحه 77-100

http://dx.doi.org/10.22067/tmj.2021.30671.0

چکیده
  شناخت نیروی انسانی و عوامل مؤثر بر کارآیی آن‌ها جهت به‌کارگیری هرچه مطلوب‌تر این سرمایه سازمانی یکی از دل­مشغولی‌های مدیران سازمان­ها بوده و هست. از جمله عوامل مؤثر بر کارآیی سازمان، توجه به آوای کارکنان است. هدف این مطالعه تعیین تأثیر هوش فرهنگی بر آوای کارکنان با نقش میانجی رهبری تحول‌آفرین است. برای اجرای این مطالعه از روش ...  بیشتر

2. بررسی اثر هوش فرهنگی بر رفتارهای شهروندی سازمانی از طریق نقش میانجی‌گری همدلی فرهنگی کارکنان

حامد محمدی شهرودی؛ علی شیرازی؛ فرشته صادقی

دوره 10، شماره 2 ، بهار و تابستان 1397، ، صفحه 45-66

http://dx.doi.org/10.22067/pmt.v10i2.63410

چکیده
  امروزه با بین‌المللی شدن سازمان‌ها، اهمیت ارتباطات فرهنگی در سازمان‌ها، بخصوص در سازمان‌هایی که فعالیت‌های بین‌المللی دارند، بیشتر می‌شود. هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر هوش فرهنگی کارکنان بر رفتارهای شهروندی آنان از طریق بهبود یا تقویت همدلی فرهنگی است که رویکردی کمّی دارد و داده­ها با استفاده از روش پیمایش و ابزار پرسشنامه، ...  بیشتر