اثر حمایت های حقوقی و سازمانی ادراک شده بر تمایل به سوت زنی

زهرا محمدزاده؛ محسن لعل علیزاده

دوره 14، شماره 1 ، شهریور 1401

https://doi.org/10.22067/tmj.2022.75941.1287

چکیده
  از جمله راهکارهای جلوگیری از فساد در سازمان، سوت زنی است. اما سوت زنان همواره با فشارها و تهدیدهایی مواجه هستند و حمایت های سازمانی و قانونی از آنان، ضروری است. پژوهش حاضر در قالب دو فرضیه به بررسی اثر حمایت های حقوقی و سازمانی ادراک شده کارکنان بر تمایل به سوت زنی آنان پرداخته است. تمایل به سوت زنی برای شش نوع تخلف شامل دزدی، هدر دادن ...  بیشتر

بررسی ارتباط بین عدالت سازمانی و پارانوئید (بدگمانی) سازمانی با توجه به نقش تعدیل کنندگی حمایت سازمانی ادراک شده

نیکتا کاظمی مقدسی؛ محمدرضا ذبیحی؛ غلام عباس شکاری

دوره 7، شماره 14 ، اسفند 1394، ، صفحه 155-180

https://doi.org/10.22067/pmt.v7i14.46015

چکیده
  همانند انسان ها، سازمان ها نیز ممکن است سالم یا بیمار باشند. از میان اختلالات روان شناختی در سازمان ها، می توان به پارانوئید سازمانی اشاره کرد که از نگرش های منفی افراد سرچشمه می گیرد. احساس عدالت یا بی عدالتی و همچنین ادراک کارکنان از حمایت های سازمان، می تواند موجب شکل گیری نگرش مثبت یا منفی آن ها شود؛ به گونه ای که بر میزان بدبینی ...  بیشتر