نوع مقاله : مقالات

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

امروزه توجه به اخلاق حرفه­ای و پیامدهای آن، از اساسی­ترین موضوعات پژوهشی در حوزه­های سازمانی است. با توجه به اینکه اخلاق حرفه‌ای و جو اخلاقی می‌توانند بر کیفیت برآیندهای سازمانی اثرگذار باشند، هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه‌ اخلاق حرفه­ای بر عملکرد شغلی و اعتماد با میانجی‌گری جو اخلاقی در سازمان هلال احمر استان تهران است. این تحقیق کاربردی و روش آن توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری حدود 470 نفر از کارکنان سازمان هلال احمر تهران بوده که از این تعداد، 198 نفر به‌عنوان نمونۀ آماری به‌صورت تصادفی، جهت مطالعه انتخاب گردید. داده‌ها از طریق پرسش‌نامه­های استاندارد جو اخلاقی، اعتماد، عملکرد و اخلاق حرفه­ای جمع­آوری گردید. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل آماری روابط بین متغیرهای­ پژوهش از آزمون همبستگی پیرسون و از مدل معادلات ساختاری توسط نرم‌افزار LISREL استفاده شد. بین متغیرهای اخلاق حرفه‌ای با عملکرد شغلی و اعتماد سازمانی رابطه مثبت و معنی­دار وجود دارد. اخلاق حرفه‌ای با جو اخلاقی رابطه مستقیم دارد. همچنین بین جو اخلاقی با عملکرد شغلی و اعتماد سازمانی رابطه مثبت و معنی­دار وجود دارد. بر مبنای نتایج این پژوهش، با زمینه‌سازی برای اخلاق حرفه­ای و جو اخلاقی در سازمان می‌توان باعث ارتقای اعتمادسازی و عملکرد شغلی در کارکنان شد و این چنین با اتخاذ تصمیمات منطقی و خردمندانه منافع بلندمدت سازمان را تضمین کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Analysis of the effect of professional ethics on organizational performance and trust through the mediating role of ethical climate

نویسندگان [English]

  • Ghazaleh Taheri Attar
  • moein pourahmadi
  • Masoud Herati

University of Tehran

چکیده [English]

Extended abstract
1- INTRODUCTION
Today, attention to professional ethics and its implications is one of the most fundamental research topics in the organizational field. Considering that professional ethics and ethical climate can affect the quality of organizational outcomes, the aim of the present study is to investigate the relationship between professional ethics on organizational performance and trust by mediating role of the ethical climate in the Red Crescent Organization of Tehran Province.
2- THEORETICAL FRAMEWORK
Ethical behavior is one of the important issues of all organizations that can be affected by many factors, including intellectual capital. In organizations, what they know (intellectual capital) is more than what they are (material capital); on the other hand, organizations are increasingly engaging in ethical conundrum, the conditions that the professional ethics and existing ethical climate should be paid Special attention. stated that in the past two decades, extensive research has focused on the ethical climate of the organization, most notably by Coulen et al. Research on organizational ethical climate is relatively new and has attracted the attention of many researchers. In 2007, an investigation was conducted among managers of business, industrial and transportation company, which showed that the types of organizational ethical climate on various dimensions of job satisfaction (satisfaction with payment, promotion, co-workers, supervisor, and job) has a positive effect. Also, this research showed that organizational ethical climate types have a positive effect on different kinds of organizational commitment , organizational identity, involvement and loyalty. One of the consequences of behavioral and attitudinal outcomes resulting from ethical climate is job satisfaction, which is one of the most significant variables in the field of organizational psychology and management. job satisfaction refers to the general attitude of the individual about the job. In another study, Enayati and Hajji Zeinali's findings in 2013 showed that the status of organizational trust and work ethics is in a desirable level and there is a positive relationship between organizational trust and its components with work ethic. In the relationship between professional ethics and employee performance, some researches have recommended that, in order to improve knowledge management and employee engagement, it is necessary to focus on the establishment of ethical and professional workplaces. in another research, considered Expression of Organizational Existence and trust as factors involved in mental and physical health. The results showed that high levels of expression  Existence have a significant positive correlation with excessive work and a negative correlation Has a significant psychological and physical health. showed that the organizational climate directly and indirectly affects social capital and has a positive and significant effect on job performance also social capital has a positive and direct effect on Job performance. Also, indicated that the performance and the willingness to leave were affected by organizational ethical climate and its dimensions. So in this research, we examine these hypotheses:
Hypothesis 1: Professional ethics has a direct relationship with ethical climate.Hypothesis 2: Professional ethics has an indirect relationship with performance through ethical climate.
Hypothesis 3: Professional ethics has a direct relationship with organizational trust.hypothesis 4: Professional ethics has an indirect relationship with organizational trust through ethical climate.
hypothesis 5: Professional ethics has direct relationship with performance.
Hypothesis 6: The ethical climate has a direct relationship with organizational trust.hypothesis 7: The ethical climate has a direct relationship with performance.
3- METHODOLOGY
This research is an applied study in terms of its purpose and based on its method is descriptive. The population of this study was 470 employees of the Red Crescent Organization of Tehran that 198 employees were selected randomly as a statistical sample. Data were collected through questionnaires including ethical climate, organizational trust, organizational performance and professional ethics based on the Likert  5 range. in this study Kolmogorov-Smirnov test was used to test normal. Considering that the level of distribution of variables in the organization is more than 5%, the distribution is normal. in this research, Cronbach's alpha test was used to examine the reliability of the research toolAll structures have a Cronbach's Alpha higher than 0.7. To assess the validity of the questionnaire, content validity and exploratory factor analysis have been used . For statistical analysis of the relationships between research variables, Pearson correlation test and structural equation model were used by LISREL software.
4- RESULTS & DISCUSSION
According to the results of the data analysis, the proposed model was approved which shows the results of the correlation between the variables. The least correlation belongs to the relationship between ethical climate and job performance. Therefore, any improvement in professional ethics can be accompanied by improvements in its implications: ethical climate, organizational trust, and job performance. It was found that the existence of professional ethics in employees has a positive relationship with job performance. This has been confirmed in other investigations. The findings also indicate that the relationship between professional ethics and organizational trust is positive and significant. Some studies have also evaluated this relationship positively. The weakness of the ethical system leads to a reduction in communications and an increase in organizational losses. In an organization such as the Red Crescent, a reduction in the level of employee trust can lead to multiple damage to other functional and behavioral dimensions. also, the results of the analysis show a positive and significant relationship between ethical climate and job performance; several studies confirm the same conclusion. It seems that when employees recognize ethical climate , they will understand the values ​​and ethical behaviors of an organization and will have better performance. Thus, the indirect relationship between professional ethics and performance through the mediating role of ethical climate is confirmed.
Findings show a positive and significant relationship between ethical climate and organizational trust. Some researchers also pointed to this in their research. Finally, it can be concluded that professional ethics with organizational trust are indirectly related by the mediating role of ethical climate.
5- CONCLUSIONS & SUGGESTIONS
The research also encountered some constraints such as conservatism , lack of motivation and  possibility of unrealistic responses of some respondents. regarding with practical suggestions it should be noted that ethical leaders should be used to create an ethical climate that leads to organizational ethics. In our organizations, since there is always a lack of organizational trust, the ethical climate and professional ethics of an organization have led to a climate of friendship so that trust can be built up. Also, given the importance of the subject, it is suggested that in future researches the relationship between adherence to professional ethics, ethical leadership in organizations, social acceptability of companies, and other similar issues are further considered, in order to be able to demonstrate the impact of ethics in management, The efficiency and effectiveness of companies, in addition to promoting the level of professional ethics and encouraging companies to be ethical, pursued standardization and approval of the necessary laws in this field more quickly and more easily.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Professional ethics
  • Organizational performance
  • Organizational trust
  • ethical atmosphere
References
Akhavan, P., & Yazdi, J. (2012). Examined the combined role of ethics and knowledge management on organizational performance. Journal of Ethics in Science and Technology. 8(2), 37-51. (in Persian).
Amiri, A.; Hemmati, M., & Mubini, M. (2011). Professional ethics: a necessity for organization. Maerefat Akhlaghi Journal. 1(4), 137-159. (in Persian).
Arasteh, H., & Jahed, H. (2011). Observing ethics in universities and higher education centers: An alternative for improving behaviors. Science Cultivation; 1(2), 31-40. (in Persian).
Arnott, C. (2007). Trust: current thinking & future research. European Journal of Marketing. 41 (9/10), 981-987.
Asadi, H.; Alizadeh F., & Aghdam, M. (2012). A Study of work ethics with emphasis on organizational factors (Case Study of Public Universities of Tabriz Metropolitan Universities). Sociological studies. The second period, the fifth issue. (in Persian)
Azizpour, M.; Abdi, S., & KhodaBakhshi, N. (2013). Personality traits and human resource productivity at cultural organizations. International Journal of Management Research and Review. 3(4).
Bashiri, Z. (2014). Investigating the relationship between ethical climate with organizational commitment and turnover intention among telecommunication employee’s cross-correlation method in Urmia. [MA Thesis]. Urmia: Urmia University. (in Persian).
Busi, M. (2006). Collaborative performance mangament: present gaps and future research. International Journal of Procuctivity and Performance Management. 55(10).
Elçi, M., & Alpkan, L. (2009). The impact of perceived organizational ethical climate on work satisfaction. Journal of Business Ethics, 84(3), 297-311.
Enayati T., & HajiZeinali Y. (2016). The relationship between organizational trust and work ethics in higher education institutions of Semnan city. Iran J Bioethics; 5(18) 175-199. (in Persian)
Finlay Paul. (2000). Strategic management. P.70.
Gharmaleki, A. F (1982). Professional ethics. Tehran: Magnon Publishing. (in Persian)
HamidiZadeh M., & NekueiZadeh M. (2010). Individual and professional ethics and after-sales services. Ethics in science and technology; 5(1), 84-93.
Hasanpour, F.; GoodarzvandChegini, M.; Rezaee Dizgah, M., & Akhavan Khodashahri, A., (2012). The relationship between job stress and employee performance of emergency medicine centers (115) in Guilan province. Science Road Publishing Corporation, 4(1), 43-50. (in Persian)
Irandoust, M., & Eskandari, A. (2015). The relationship between ethics and organizational citizenship behavior and organizational performance. Journal of Ethics in Science and Technology. 10(4), 11-20. (in Persian).
İşcan, F.; Göknur, E., & Atılhan, N. (2014). Effect of leadership style on perceived organizational performance and innovation: the role of transformational leadership beyond the impact of transactional leadership–an application among Turkish SME's, Procedia - Social and Behavioral Sciences. (150), 881-889.
Islami M. (2012). Effect of professional ethics and trust tax audit of corporate taxpayers (Case Study: State Tax Administration of Tehran Province) [master]. Tehran: PNU Faculty of Humanities. (in Persian).
Jafari, H. Mohammadian, M. & Hossein Pour, D. (2013). Organizational health and its relation to organizational commitment in personnel of selected teaching hospitals affiliated with Ahvaz - Jundishapur University of Medical Sciences. Journal of Scientific Health Jundishapur; 4(6), 41-48. (In Persian).
Jalali, T.; Abbaszadeh, A.; Borhani, F., & Haghdoust, A. (2011). Nurse’s view on ethical climate of Kerman University educational hospitals. Quarterly Journal of medication ethics; (5), 27–44. (in Persian).
Jaramillo, F.; Mulki, J., & Soloman, P. (2006). The role of ethical on salesperson role stress, gob attitudes, turnover intenion, and job performance. The Journal of Personal selling Management. 26(3), 271-282.
Jinseok, C.; Yuhyung, S.; JinNam, C., & Min Soo, K. (2013). How does corporate ethics contribute to firm financial performance? the mediating role of collective organizational commitment and organizational citizenship behavior. Journal of Management. 23(8).
Kheradmand, E.; Valilou, M.; & Lotfi, A. (2010). The relation between quality of work life and job performance. Middle- East Journal of Scientific Research, 6(4),
Mohammad Khani, M.; Bilali, I., & Mohammadi, A. (2012). The Effect of organizational factors on the level of work ethics among employees of government departments (Case of Khansar). Applied Sociology. Twenty-fourth, fifth issue. (in Persian)
Mortazavi, M.; Irannejad Parizi, M., & Jaafari P. (2013). The relationship between professional ethics with the performance of the sale dimention of Pegah Khuzestan. International Management Conference, Tehran, Mobin Institute. (in Persian).
Nadi, M., & Hazeghi F., (2011). Modeling structural equation of relationship between ethical climate, job satisfaction and organizational commitment with turnover among private hospitals of Shiraz. Journal Health Information Management; (5), 699-708. (in Persian).
Nowroozi, H.; Kamali, A.; Beigi, R., & Yazdebi, M. (2014). Investigating the effect of organizational climate on employees' organizational performance through social capital (Case Study: Employees of the municipalities of five towns in the city of Rehest). Social Capital Management, 2(1), 13-15-15. (in Persian).
Okpara J. O., & Wynn P. (2007). Determinants of small business growth constraints in a Sub-Saharan African economy, Advanced Management Journal, 72(2).
Parboteeah, K. P.; Chen, H. C.; Lin, Y. T.; Chen, I. H.; Lee, A. Y., & Chung, A. (2010). Establishing organizational ethical climates: how do managerial practices work? Journal of Business Ethics, 97(4), 599-611.‏
Rabiei, M. (2014). The Relationship between professional ethics and organizational trust with psychological empowerment of teachers in Tabriz. Master's thesis, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Shahid Madani University of Azerbaijan. (in Persian)
Rahimnia F., & Nikkhah Farkhani Z. (2013). Examines the impact of ethical climate on organizational performance and turnover intentions. Modiriyat farda. 37, 139-156. (in Persian).
Rahimnia, F., & Nikkhah-Farhani, Z. (2004). Investigating the effect of organizational morale on organizational performance and willingness to quit. The Management of Tomorrow, 37, winter, 5-22. (in Persian)
Rahmani, H., & Rajabdori, H. (2016). The effect of professional ethics on organizational performance in industrial managers of Fars province, Journal of Accounting values and behavior. 1(1), 53-76. (in Persian).
Rahmani, H., & Rajab Dari, H. (2016). The Effect of professional ethics on organizational performance in industrial managers of fars province. Two Quarterly Journal of Value and Behavioral Accounting, First Year, No. (1), summer, pp. 53-76. (in Persian)
Sadeghi, M.; Musavi, M.; Samiie, S., & Behrooz, A. (2013). Developing human resource productivity through organizational justice. Public Administration and Governance, 3(2), 173-190.
Salavati, A., & Rostami Norozabadi, S. (2013). Professional ethics & social responsibility in Hotel industry. Tourism studies; 8(21), 107-143. (in Persian).
Sarmadi, M. R., & Shalbaf, A. (2007). Professional ethics in total quality management. Ethics in Science & Technology. 2(3-4), 99-110. (in Persian).
Schultz, O., & Tran, D. (2015). Business ethics and the influence on the development of intellectual capital: a study of the auditing profession. Master Thesis of Kristianstad University. Section for Health and Society.
Schwepker, C. H. (2017). Psychological ethical climate, leader–member exchange and commitment to superior customer value: influencing salespeople’s unethical intent and sales performance. Journal of Personal Selling & Sales Management, 37(1), 72-87.‏
Shirazi, A., & Zahrani, M. (2014). The relationship between organizational trust and organizational commitment to high ethical organization. New Approaches in Educational Administration. 5(4), 41-63. (in Persian).
Shojayifar, Z.; Marzieh, A., & Nastiezaie N. (2017). The Relationship between professional ethics with knowledge management and job involvement. Iran J Bioethics; 7(23), 17-28.
Smith, L. M. (2003). A Fresh look at accounting ethics. accounting horizons 17, 47-49.
Sydanmaanlakka, P. (2003). Intelligent leadership and leadership competencies: developing a leadership framework for intelligent organizations. PHD Dissertation, Helsinki University of Technology, Department of Industrial Management, Laboratory of Work Psychology and Leadership, pp. 1-180.
Tammy A., Boe, (2002). Gaining and/or maintaining employee trust within service organizitions, University of Wisconsin,Stout, August,
Tanase, S.; Manea, C.; Chraif, M., & Coblas, V. (2011). Assertiveness and organizational trust as predictors of mental and physical health in a romanian Oil company. Procedia-Social and Behavioral Sciences, (33), 1047-1051.
TorabiShahidi, H.; Shabankareh, N., & Momayez, A. (2013). Investigating the impact of performance management on human resource performance across head offices of agricultural bank branches in Tehran. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 3(8), 177-188.
Utami, A.; Bangun, Y., & Lantu, D. (2014). Understanding the role of emotional intelligence and trust to the relationship between organizational politics and organizational commitment, procedia - Social and Behavioral Sciences, (115), 378 – 386.
Valentine, S. (2010). Human resource management, ethical context, and personnel consequences: a commentary essay J Bus Res.; 63(8), 908-10.
Victor, B., & Cullen, J. B. (1987). A theory and measure of ethical climate in organizations. Research in Corporate Social Performance and Policy, (9), 51-71.
Yauch, Ch. (2010). Measuring agility as a performance autcome, Journal of Manufacturing Technology Management, 22(3). 384-404.
Zairi, M., & Peters, J. (2002). The impact of social responsibility on business performance, Managerial Auditing journal, 17(4), pp. 422- 456.
Zarei Matin, H.; Tahmasebi, R., & Mosavi M. (2009). The role of organizational culture in confidence, Journal of Management Sciences. 4(15), 145-176. (in Persian)
CAPTCHA Image