نوع مقاله : مقالات

نویسندگان

دانشگاه کردستان

چکیده

شرکت‌های توزیع مواد مصرفی نقشی انکار نشدنی در تأمین نیازهای سازمانی دارند و می‌توانند با حضور مؤثر خود در زمینه برتری یک صنعت تلاش کنند و گاه ممکن است با عدم حضور مؤثر و موفق خود، زمینه‌های  خسارت به تک تک اعضای یک جامعه را فراهم نماید. پژوهش حاضر براساس هدف از نوع کاربردی است و بر اساس ماهیت و نحوه گردآوری داده‌ها از نوع توصیفی – همبستگی  می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل عوامل فروش در شرکت‌های توزیع مواد مصرفی شهر سنندج که  ۹۵۳ نفر است و تعداد   ۲۷۴ نفر به عنوان نمونه با استفاده از فرمول کوکران تعیین و انتخاب شد. ابزار اصلی جمع‌آوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه‌های استاندارد می‌باشد که پرسشنامه حاضر از لحاظ روایی به تأیید اساتید صاحب‌نظر این امر رسیده و از لحاظ پایایی با ضریب آلفای کرونباخ ۹۰/۰ مورد تأیید قرار گرفت و فرضیه­های پژوهش با استفاده از  روش مدل یابی معادلات ساختاری بررسی شد. نتایج نشان داد عدالت سازمانی بر عملکرد و بهبود هزینه روابط خریدار و فروشنده اثر مثبت و معناداری دارد؛ اما اثر عدالت بر عملکرد کارکنان بیش از اثر آن بر بهبود هزینه روابط خریدار و فروشنده است. همچنین  به ترتیب اثر عدالت مراوده‌ای، سپس عدالت رویه‌ای و در انتها عدالت توزیعی بر عملکرد کارکنان و بهبود هزینه روابط بین خریدار و عرضه‌کننده اثرگذاراست.

کلیدواژه‌ها

References
Ardalan, F.; Qalipo, R., & Salavati, A. (2014). Effects of perception of organizational justice on the desire to quit (case study: education staff in Tehran district), national conference on management, organizational culture and human resources, Sanandaj, Islamic Azad University, Sanandaj Branch. (in Persian)
Daniyal Fard, H., & Torabzadeh Jahromi, M. S. (2017). Analysis of the coherence of the theory of justice in educational policies of the islamic republic of iran approach to appraisal of theory, strategic management thought, year 11, number 1, spring and summer 1396, successive 21, p. 73-103. (in Persian)
Durkhanai, M.; ul Amin, S., & Khan, S. (2016). Organizational justice effect on job outcomes: moderating effect of islamic work ethics. Entrepreneurship and Innovation Management Journal, 4(2), 48-62. (in Persian)
Gogan, L. M.; Artene, A.; Sarca, I., & Draghici, A. (2016). The Impact of intellectual capital on organizational performance. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 221(0), 194–202.
Güngör, P. (2011), The Relationship between reward management system and employee performance with the mediating role of motivation: a quantitative study on global banks, Procedia Social and Behavioral Sciences, 24, pp.1510–1520.
Haghighinasab, M., & Shariatat Zadeh, K. (2010). Investigating the factors of establishing and maintaining the relationship between buyers and suppliers of industrial in Iran: case study of industrial crane market, Journal of Business Management, University of Tehran, 4, pp. 37-52. (in Persian)
Hasni, M.; Rahimi, M., & Samari., M. (2014). Effect of islamic labor ethics on organizational justice, job satisfaction and absence from the employees of urumieh electric power administration, Journal of Cultural Management, 12(4), pp. 613-633. (in Persian)
Hoffmann, E. A. (2005), Dispute resolution in a worker cooperative: formal procedures and procedural justice. Law & Society Review, 39(1), 51-82.
Itzkowitz, J. (2016). Buyers as stakeholders: how relationships affect suppliers' financial constraints, Journal of Corporate Finance, 31, pp. 54–66.
Ivancevich, J. M., & Matteson, M. T. (2003). Organizational behavior and management. McGrow-Hill Companies.Inc.
Khorasani, A., & Kanaani Nayeri, P. (2012). Investigating the relationship between organizational justice and organizational citizenship behavior with job satisfaction among employees of the company's specialized municipal airport companies, quarterly. Journal of Occupational and Organizational Counseling, Q 4, 12, pp. 79-100. (in Persian)
Liu, Y.; Luo, Y.; Yang, P., & Maksimov, V. (2014). Typology and effects of co‐opetition in buyer–supplier relationships: evidence from the chinese home appliance industry. Management and Organization Review, 10(3), 439-465.
Marketing in full buyer-seller relationship (case study of bahman diesel company), marketing management magazine, No. 13, winter (2011).
Martin, C. L., & Bennett, N. (2012). The role of justice judgments in explaining the relationship between job satisfaction and organizational commitment. Group & Organization Management, 21, 84-104.
Nasseri, A. (2017). Investigating the role of organizational justice in reducing opportunity and its effect on performance improvement and reducing the cost of buyer-supplier relationships (case study of bistoon petrochemicals), Kermanshah Islamic Azad University. (in Persian)
Nusrat Panah, S.; Hasirchi, A., & Dehghani, M. (2018). Designing an organizational performance evaluation model in ansar bank, Human Resource Management Resource Management at Imam Hossein University of Medical Sciences, 2010, No. 10, pp. 75-100. (in Persian)
Riggle, R. J.; Edmondson, D. R., & Hansen, J. D. (2009). A Meta-Analysis of the relationship between perceived organizational support and job outcomes: 20 years of research. Journal of Business Research, 62, pp.1027-1030.
Rego, A. (2014). Five-Dimensional model of organizational justice. documentos de trabalho em gesto, Universidade de Aveiro, DEGEI.
Sitter, V. L. (2003). Communication style as a predictor of interactional justice. International Leadership Studies Conference, Virginia Beach, VA: USA.
Tajobi, M.; Seyyed Abbaszadeh, M., & Hosni, M., & Ghalavandi, H. (2015). The Role of perceived organizational justice in occupational conflict with organizational identity mediation test, Quarterly Journal of Measuring and Educational Evaluation Studies, 5(12), pp. 153-174. (in Persian)
Van der Valk, W.; Sumo, R.; Dul, J., & Schroeder, R. (2016). When are contracts and trust necessary for innovation in buyer-supplier relationships? a necessary condition analysis, Journal of Purchasing and Supply Management, 22(4), pp.266–277.
Waris. A. P. M. (2015). Effect of training, competence, and discipline on employee performance in company, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 211, pp. 1240-1251.
Yang, H. (2008). Efficiency wages and subjective performance pay, Economic Inquiry, 46(2), pp. 179–196.
CAPTCHA Image