نوع مقاله : مقالات

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه صنعتی شاهرود

2 استادیار دانشگاه بین‌المللی امام رضا (ع)

3 کارشناس ارشد مدیریت، دانشگاه صنعتی شاهرود

4 دکتری مدیریت بازرگانی، موسسه آموزش عالی عطار

چکیده

چکیده
هدف از این پژوهش تحلیل روابط ساختاری نقش چشم‌انداز زمان آینده بر قرارداد روان‌شناختی است و چشم‌انداز زمان آینده (FTP) اشاره به تفاوت‌های فردی در تمایل به تفکر در مورد شرایط آینده دارد و غیر از توانایی، تفاوت‌های فردی را می‌سازد که در طول دهه‌های گذشته علاقه به دست آوردن آن را افزایش‌ داده است و هنگامی‌که قضاوت کارکنان از توفیق قرارداد کارفرما بالا باشد، آن‌ها به‌احتمال‌زیاد احساس تعهد برای جبران می‌کنند، ازاین‌رو حس خود را از تعهد نسبت به سازمان افزایش می‌دهند. جامعه آماری این پژوهش کارکنان رسمی و قراردادی دانشگاه صنعتی شاهرود هستند و کل جامعه 261 نفر بوده‌اند، جهت جمع‌آوری اطلاعات از روش کتابخانه‌ای و میدانی و تحلیل مقالات پژوهشی استفاده‌شده است. برای گردآوری داده‌ها و اندازه‌گیری متغیرها، پرسشنامه­های استاندارد استفاده شد، همچنین برای بررسی روایی پرسشنامه‌ها از روایی محتوایی CVR و تحلیل عاملی تأییدی و برای بررسی پایایی از آلفای کرونباخ استفاده شد که همگی مورد تائید قرار گرفتند. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها به روش مدل‌سازی معادلات ساختاری به کمک نرم‌افزار لیزرل صورت گرفته است و نتایج پژوهش نشان داد که توفیق اقتصادی، اجتماعی-احساسی و توسعه‌ای کارفرما بر تعهدات کارکنان تأثیر مستقیم و معناداری دارد و همچنین چشم‌انداز زمان آینده بر توفیق توسعه‌ای کارفرما تأثیر مستقیم و معناداری دارد و رابطۀ بین توفیق اقتصادی کارفرما با تعهدات کارکنان را تعدیل می‌نماید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analyzing the Multiple Structural Relationships for the Role of Future Perspective in Shaping the Employees’ Psychological Contract

نویسندگان [English]

 • Saeed Aibaghi Esfahani 1
 • Amir Ghafourian Shagerdi 2
 • s.mojtaba Mirlohi 1
 • mohammad mahdi Mahdavi 3
 • omid behboodi 4

1 Assistant Professor, Department of Industrial Engineering and Management, Shahrood University, Shahrood, Iran

2 Assistant Professor, Faculty of Management and Accounting, Imam Reza International University, Mashhad, Iran

3 M.A. in Management, Department of Industrial Engineering and Management, Shahrood University, Shahrood, Iran

4 Ph.D. in Marketing Management, Imam Reza International University, Mashhad, Iran

چکیده [English]

Extended abstract
1- INTRODUCTION
In today's complex and challenging world, organizations need a competitive advantage to succeed. If human capital is considered one of the most important organizational resources, it can help the organization to achieve a competitive advantage. The purpose of this study was to analyze the structural relationships of the role of future perspective in the psychological contract. Future Time perspective (FTP) refers to individual differences in the tendency to think about future conditions and, apart from ability, produces individual differences that have greatly increased over the past decades when employee judgments over the success of the employment contract are high. That is, they are likely to offset their sense of commitment, thereby enhancing their sense of commitment to the organization.
2- THEORETICAL FRAMEWORK
Nowadays, the most important issue for organizations is the failure to fulfill promises by employers and commitments by employees. Lack of understanding and attention to future prospects seems to result in this failure. On the other hand, human resources are the most valuable factor of production and the most important asset of any organization. This is why organizational behavior and human resources management scholars have focused on organizational commitment issues. Organizational commitment is an important factor in predicting the employees’ organizational behavior and their willingness to stay at the job. The psychological refers to employees’ beliefs about the nature of interactional relationships which determine the quality of legitimate obligations and expectations of both parties. These issues especially apply to organizations that utilize specialized and expert human capital. Understanding the content of psychological contracts in universities is necessary to completely utilize the capabilities of the country's higher education system. Therefore, the purpose of the present study was to analyze the role of future time perspective in shaping the psychological contract for Shahroud University of Technology.
3- METHODOLOGY
The statistical population of this study was comprised of 261 full-time employees in the Shahrood University of Technology. To collect data for measuring the research variables, the Coyle-Shapiro and Conway’s (2005) Employer Contract Succession Questionnaire, Duus et al.’s (2003) Employee Inventory Questionnaire, and Long and Christensen’s (2002) FTP questionnaire were adopted. The content validity of the questionnaire was assessed by the CVR index and its construct validity assessed by confirmatory factor analysis. The questionnaire’s reliability was also evaluated by Cronbach's alpha coefficient. Obtained data was analyzed by conducting structural equation modeling in LISREL software.
4- RESULTS & DISCUSSION
The results of study showed that economic, social-emotional, and developmental fulfillment of the employer had direct and significant effects on employees’ obligations. Future time perspective also had direct and significant impact on employer’s fulfillment. In addition, FTP moderated the relationship between employer’s economic fulfillment and employees’ obligations.
5- CONCLUSIONS & SUGGESTIONS
Employees’ commitment encompasses different dimensions including in-role behaviors, citizenship behaviors, and high performance. The organization’s competitive advantage is significantly depended on employees’ engagement. The findings indicated that there is a direct and significant relationship between future time perspective and employees’ commitment. Future time perspective played a moderating role on the relationship between employer economic fulfilment and employees’ commitment. According to findings, it is suggested that the managers of universities and other educational organizations to enhance the economic quality level of employees by strengthening the performance-based pay system considering the types of jobs, responsibilities, and living standards. Special attention should be given to the flexibility of the organization in terms of staff work plan and work processes. It is also recommended that managers reinforce the employees’ future prospect to enhance their understanding of employer development. Finally, it is recommended that managers take steps to empower employees who are focused on opportunities and practices.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Future time perspective
 • Psychological contract
 • Sense of commitment
 • Employee's obligations
 • Employer's economic fulfillment
 1. References

  Afjahi, S., & Alizadeh far, Z. (2017). The relationship of perception from employer brand with job attitudes of employees. Management Studies in Development and Evolution,26(84), 73-96. (in Persian)

  Allen, N. J., & Meyer, J. P. (1990). The Measurement and antecedents of affective, continuance and normative commitment to the organization. Journal of occupational psychology, 63(1), 1-18.

  Bal, P. M.; De Lange, A. H.; Jansen, P. G. W., & Van der Velde, M. E. G. (2008). Psychological contract breach and job attitudes: A meta-analysis of age as a moderator. Journal of Vocational Behavior, 72, 143–158.

  Blau, P. M. (1964). Exchange and power in social life. New York: John Wiley & Sons.

  Brierley, J. A. (1996). The Measurement of organizational commitment and professional commitment. The Journal of Social Psychology, 136(2), 265-267.

  Cate, R. A., & John, O. P. (2007). Testing models of the structure and development of future time perspective: Maintaining a focus on opportunities in middleage. Psychology and Aging, 22, 186–201.

  Chen, L-H.; Liaw, S. Y.; & Lee, T. Z. (2003). Using an HRM pattern approach to examine the productivity of manufacturing firms – an empirical study. International Journal of Manpower, 24 (3).

  Conway, N., & Briner, R. B. (2005). Understanding psychological contracts at work. a critical evaluation of theory and research. Oxford, UK: Oxford University Press.

  Coyle-Shapiro, J. A. M., & Kessler, I. (2002). Exploring reciprocity through the lens of the psychological contract: Employee and employer perceptions.

  Coyle-Shapiro, J. A. M., & Neuman, J. H. (2004). The psychological contract and individual differences: the role of exchange and creditor ideologies. Journal of Vocational Behavior, 64, 150–164.

  Cropanzano, R.; Anthony, E. L.; Daniels, S. R., & Hall, A. V. (2017). Social exchange theory: a critical review with theoretical remedies. Academy of Management Annals, 11(1), 479–516.

  Dabos, G. E., & Rousseau, D. M. (2004). Mutuality and reciprocity in psychological contracts of employees and employers. Journal of Applied Psychology, 89, 52–72.

  De Vos, A.; Buyens, D., & Schalk, R. (2003). Psychological contract development during organizational socialization: adapting to reality andthe role of reciprocity. Journal of Organizational Behavior, 24, 537–559.

  Fasbendera, Ulrike.; Wohrmannb, A.; Wangc, M., & Klehea, U. (2019). Is the future still open? the mediating role of occupational future time perspective in the effects of career adaptability and aging experience on late career planning. Journal of Vocational Behavior, 111, 24–38.

  Fung, H. H.; Lai, P., & Ng, R. (2001). Age differences in social preferences among taiwanese and mainland chinese: the role of perceived time. Psychology and Aging, 16, 351–356.

  Ghayour, S.; Behboodi, O., & Karimpour, A. (2016). The Relationship between quality of work life and organizational commitment: the mediating role of staff members' empowerment in police+10 centers in South Khorasan. Development of human resources management and support, 42, 57-82. (in Persian)

  Golden, T. D., & Veiga, J. F. (2018). Self-estrangement’s toll on job performance: The pivotal role of social exchange relationships with coworkers. Journal of Management, 44(4), 1573–1597.

  Gouldner, A. W. (1960). The norm of reciprocity: a preliminary statement. American Sociological Review, 25, 161–178.

  Guest, D. E. (2004). The psychology of the employment relationship: an analysis based on the psychological contract. Applied Psychology: An International Review, 53, 541–555.

  Hemmat Panah, A.; Mehdad., A., & Farsi, Z. (2018). The effect of perceived adherence to psychological contract on citizenship performance among employees of a industrial company: mediating role of organizational loyalty. Knowledge & Research in Applied Psychology, 19(1), 15-25. (in Persian)

  Husman, J., & Shell, D. F. (2008). Beliefs and perceptions about the future: a measurement of future time perspective. Learning and Individual Differences, 18, 166–175.

  Jafari, T., & Shafeiabadi, A. (2007). The Study of the group counciling effectiveness, with the aspect of job compatablity, on increasing the employees job motivation in tehran inspecting organization headquarter. Scientific Journal of Education Research, 3(12), 1-18. (in Persian)

  Kastenbaum, R. (1961). The dimensions of future time perspective: an experimental an alysis. Journal of General Psychology, 65, 203 – 218

  Lambert, L. S.; Edwards, J. R., & Cable, D. M. (2003). Breach and fulfillment of the psychological contract: a comparison of traditional and expanded views.

  Lang, F. R., & Carstensen, L. L. (2002). Time counts: future time perspective, goals, and social relationships. Psychology and Aging, 7, 125-139.

  Lazear, E. P. (1979). Why is there mandatory retirement? The Journal of Political Economy, 87, 1261–1284.

  Lazear, E. P. (1981). Agency, earnings profiles, productivity, and hours restrictions. The American Economic Review, 71, 606–620.

  McInnis, K. J.; M eyer, J. P., & F Eldman, S. (2009). P sychological C ontracts and their implications for commitment: a feature-based approach. Journal of Vocational Behavior, 74 (2), 165-180.

  Mello, Z. R.; Finan, L. J., & Worrell, F. C. (2013). Introducing an instrument to assess time orientation and time relation in adolescents. Journal of Adolescence, 36(3), 551-563.

  Montes, S. D., & Zweig, D. (2009). do promises matter? an exploration of the role of promises in psychological contract breach. Journal of Applied Psychology, 94, 1243–1260.

  Morrison, E. W., & Robinson, S. L. (1997). When employees feel betrayed: a model of how psychological contract violation develops. Academy of Management Review, 22, 226-256.

  Ng, T. W. H., & Feldman, D. C. (2009). Age, work experience, and the psychological contract. Journal of Organizational Behavior, 30, 1053-1075.

  O'Reilly, C. A., & Chatman, J. (1986). Organizational commitment and psychological attachment: the effects of compliance, identification, and internalization on prosocial behavior. Journal of applied psychology, 71(3), 492.

  Organ, D. W. (1988). Organizational citizenship behavior: The good soldier syndrome. Lexington, MA: Lexington Books.

  Oyinlade, A. O. (2018). Relations of job structure to affective organizational commitment. Journal of Human Resources Management and Labor Studies, 6(1), 13-32.

  1. Matthijs Bal.; Paul G. W.; Jansen., Mandy E. G.; van der Velde, Annet H., de Lange., & Denise M. (2010). Rousseau, The role of future time perspective in psychological contracts: a study among older workers. Journal of Vocational Behavior, 76(3), 474-486,

  Paré, G., & Tremblay, M. (2007). The Influence of high-involvement human resources practices, procedural justice, organizational commitment, and citizenship behaviors on information technology professionals' turnover intentions. Group & Organization Management, 32(3), 326-357.

  Pathak, R. D.; Budhwar, P. S.; Singh, V., & Hannas, P. (2005). Best HRM practices and employees’ psychological outcomes: a study of shipping companies in cyprus. South Asian Journal of Management, 12(4), 7-24.

  Rousseau, D. M. (1995). Psychological contracts in organizations. understanding written and unwritten agreements. Thousand Oaks, CA: Sage.

  Seginer, R., & Lens, W. (2015). The motivational properties of future time perspective future orientation: Different approaches, different cultures. in time perspective theory; review, research and application (pp. 287-304). springer international publishing.

  Seijts, G. H. (1998). The importance of future time perspective in theories of work motivation. The Journal of Psychology, 132, 154–168.

  Seyed Naghavi, M., & Arab Almori, M. (2012). Internal career orientations: a case study of banking industry. Iranian journal of management sciences (IAMS), 6(24), 25-40. (in Persian)

  Shell, D., & Husman, J. (2001). The multivariate dimensionality of personal control and future time perspective beliefs in achievement and self - regulation. Contemporary Educational Psychology, 26 (4), 481 – 506

  Shi, X., & Gordon, S. (2020). Organizational support versus supervisor support: The impact on hospitality managers’ psychological contract and work engagement. International Journal of Hospitality Management, https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2019.102374.

  Van Dyne, L., & LePine, J. A. (1998). Helping and voice extra-role behaviors: evidence of construct and predictive validity. Academy of Management Journal, 41, 108–119.

  Zacher, H., & Frese, M. (2009). Remaining time and opportunities at work: Relationships between age, work characteristics, and occupational future time perspective. Psychology and Aging, 24, 487–493.

  Zacher, H.; Heusner, S.; Schmitz, M.; Zwierzanksa, M. M., & Frese, M. (2009). Focus on opportunities as a mediator of the relationships between age, job complexity, and work performance. Journal of Vocational Behavior, 76, 374–386.

  Zhao, H.; Wayne, S. J.; Glibkowski, B. C., & Bravo, J. (2007). The impact of psychological contract breach on work-related outcomes: a meta-analysis. Personnel Psychology, 60, 647–680.

CAPTCHA Image