نوع مقاله : مقالات

نویسندگان

گروه علوم تربیتی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

چکیده

چکیده
استقرار سازمان مربی‌گرا با بهبود شایستگی‌ و آموزش کارکنان به گسترش همزمان یادگیری سازمانی و توسعه سرمایه انسانی در آموزش عالی مرتبط است؛ ازاین­رو هدف این پژوهش، طراحی مدل استقرار سازمان مربی‌گرا با رویکرد یادگیری سازمانی در دانشگاه فرهنگیان است. پژوهش از بُعد روش، ترکیبی؛ از بُعد راهبرد، پیمایشی – توصیفی و از بُعد هدف، کاربردی است. در بخش کیفی، جامعه شامل 25 نفر از خبرگان بودند که با روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند و در بخش کمی جامعه آماری شامل کارکنان دانشگاه فرهنگیان استان‌های خراسان به تعداد 397 نفر بودند. برای تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شد و 196 نفر به روش تصادفی طبقه­ای متناسب با جمعیت استان‌ها انتخاب شدند. ابزار تحقیق، پرسشنامه برگرفته از بخش کیفی تحقیق بود که پس از تأیید روایی صوری، محتوایی و سازه و تأیید پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ به کار گرفته شد. برای تجزیه‌وتحلیل داده­ها از آمار توصیفی و مدل یابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم‌افزارهای SPSS و PLS و Amos استفاده شد. یافته‌ها حاکی از برازش مناسب مدل ارائه‌شده، بود. نتایج در مدلی متشکل از 2 متغیر، 7 بُعد و 27 مؤلفه و 131 شاخص استخراج شد. ابعادی همچون فرایند استقرار و سطوح یادگیری به ترتیب بیشترین اهمیت را در متغیرهای سازمان مربی‌گرا و یادگیری سازمانی در دانشگاه دارا بودند. با توجه به نتایج می‌توان گفت استقرار سازمان مربی‌گرا می‌تواند موجب دستیابی به یادگیری سازمانی مطلوب در دانشگاه فرهنگیان‌ شود و زمینه ایجاد، فرآیند و سطوح فردی، گروهی و سازمانی می‌توانند در استقرار مربی‌گری سازمانی مؤثر باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Developing a Model for Establishing Coach-oriented Organization with the Approach of Organizational Learning

نویسندگان [English]

  • Toktam Saghafi
  • mahmood gorbani
  • naziyasadat naseri

Ph.D. Student of Educational Sciences, Islamic Azad University

چکیده [English]

Extended abstract
1- INTRODUCTION
Coaching is a new and applied method for human resource development with such goals as improving organizational learning. Coach-oriented organizations, in addition to developing organizational learning patterns, can provide a good platform to enrich individual and organizational goals. In higher education for improving the universities’ organizational learning, it is a major priority in policy-makers agenda to design and evaluate programs such as coaching. Farhangian University is a higher education institute that seeks for sustainable development of human resources, and consequently, values human resource training. Therefore, the main purpose of this study is to develop a model for establishing a coach-oriented organization with the approach of organizational learning at Farhangian University.
2- THEORETICAL FRAMEWORK
Coaching is a method to develop human resources. It can help organizations to create a favorable position compared to their competitors, improve organizational performance, and accelerate learning. A coach-oriented organization is an organization that seeks for growing and fostering its human resources through the coaching technique. By providing factors such as coaching culture, business background, and human resource management, this type of organization prepares a platform to enjoy the benefits of coaching. Organizational learning is a set of interactions to coordinate individual, group, and organizational levels. It is a dynamic process enabling the organization to quickly adapt to environmental changes. During the process of organizational learning, an educational unit continuously improves the level of thinking of members and knowledge acquisition and dissemination. By implementing this approach, the organization moves towards learning.
 
3- METHODOLOGY
This is a mixed-methods study. In the qualitative phase, needed data collected through library studies, face-to-face interviews, and the Delphi questionnaire. Delphi panel was comprised of 25 experts based on snowball sampling which is a non-random and purposeful method. In the quantitative phase, the statistical population was comprised of 396 employees of Farhangian University in Razavi, North, and South Khorasan provinces. The sample size of 196 was calculated using Morgan’s table and selected by conducting a stratified random sampling method. The questionnaire obtained from the first phase was utilized in the quantitative phase after evaluating and confirming face validity, content validity by CVI index, construct validity, and Cronbach's alpha reliability. The SPSS software was for descriptive statistics, and for inferential statistics, the structural equation modeling was conducted in SmartPLS and Amos software.
4- RESULTS & DISCUSSION
In the qualitative phase, the dimensions and components of the model were finalized after performing four Delphi rounds. In the quantitative phase, the findings indicated the model's goodness of fit. The results were based on a model consisting of 2 variables, 7 dimensions, 27 components, and 131 indicators. Dimensions such as “establishment process” and “learning levels” were the most important respectively in the variables of coach-oriented organization and organizational learning.
5- CONCLUSIONS & SUGGESTIONS
The findings indicated that the establishment of coaching in the organization has an impact on organizational learning. Farhangian University was found to have the capacity of becoming a coach-oriented organization if utilizing all the processes of action, execution, and monitoring.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Coach-oriented Organization
  • Organizational coaching
  • Organizational Learning
  • Farhangian University
References
Abay, E. Ş.; Turan, S.; Odabaşı, O., & Elçin, M. (2017). Who is the preferred tutor in clinical skills training: physicians, nurses, or peers? Teaching and Learning in Medicine, 29(3), 247-254.‏
Abbasi, E., & Hejazi, S. Y. (2013). Organizational learning in the higher education system (learning university), (1st ed), University Jihad Publishing Organization. (In Persian)
Achi, S. E., & Sleilati, E. (2016). The effect of coaching on employee performance in the human resource management field: the case of the Lebanese banking sector. International Journal of Trade and Global Markets, 9(2), 137-169.‏
Ahmadzadeh, S.; Sayadi, S.; Selajgeh, S., & Sheikhi, A. (2017). Designing a model for managing a manager as an instructor in the iranian public sector with a synergistic approach, Transformation Management Research Journal, 9(18), 117-141. (In persian)
Alwani, M., & Khodami, A. (2017). Coaching an effective approach in human resource management (concepts, principles and applications), (1st ed), Theran, Jihad Daneshgahi Publishing. (In Persian)
Ardalan, M. R.; Beheshti Rad, R., & Sultanzadeh, V. (2016). Possibility of establishing responsive organizations based on organizational learning components, Journal of Executive Management, 8(15), 31-13. (In persian)
Barron, L.; Morin, L., & Morin, D. (2011). Executive coaching Th impact of working alliancy discrepancy on the development of on coach’s self-efficacy, Journal of management Development, 30(9), 864-847.
Battley, S. (2006). Coaching to lead , How to achieve Extraordinary Result with ab Executive coach, (1st ed), San Francisco: Jossey – Bass.
Bettis-Outland, H., & Guillory, M. D. (2018). Emotional intelligence and organizational learning at trade shows. Journal of Business & Industrial Marketing, 33(1), 126-133.
Boyatzis, R. E., Grant, A., Passarelli, A., & Taylor, S. (2019). Desired outcomes in coaching: coaching for"" sticky"" intentional change. in academy of management proceedings, 1: 15537. Briarcliff Manor, NY 10510: Academy of Management.‏
Chan, J., & Burgess, J. (2015). Coaching the coaches: a coaching development program within a hong kong organisation, International Research Conference on Business Economice and Social Sciences, Published online: 21 May 2019, https:// https:// doi.org/10.1080/17521882.2019.1619795.
Choe, J. M. (2004). The relationships among management accounting information, organizational learning and production performance. The Journal of Strategic Information Systems, 13(1), 61-85.‏
Crossan, M. M., & Berdrow, I. (2003). Organizational learning and strategic renewal. Strategic management journal, 24(11), 1087-1105.
Daglass, D.; Ridelamiliyar, H.; Gant, A. C., & Rebecal, D. (2016). Coaching in organizations. (1st ed), San Francisco, CA: Jossey-Bass.
Dehghanan, H.; Kamali, A., & Turkestani M. S. (2016). The Role of management coaching in organizational human resources development, International Conference on Management and Accounting, (1st ed), Theran, nikan institute of higher education. (in persian)
Dehghani Soltani M.; Mesbahi, M., & Jamali, Z. (2020). Analyzing the role and culture of motivation and improving organizational learning with emphasis on social capital mediation, Journal of Organizational Behavior Studies, 9 Year, 2 (34), 187-159. (in persian)
Eastman, C. A. (2016). Professional development in coaching: towards a dynamic alliance of narrative and literature to transform the learning process. International Journal of Evidence Based Coaching and Mentoring, 14(2), 1-14.‏
Enayati, T., & Davoodi, M. (2016). Identifying and evaluating the dimensions of organizational learning in a government organization, Journal of Human Resources Studies, Fculty of Management, Shahid Sattari University, 6(19), 147-169. (In persian)
Fathi Vajargah, C.; Khorasani, A., & Daneshmandi, S. (2017). Coaching in human resources training and improvement, 8th International Management Conference, Tehran. (In persian)
Feldman, D. C., & Lankau, M. J. (2005). Executive coaching: a review and agenda for future research. Journal of management, 31(6), 829-848.‏
Filipkowski, J.; Ruth., M., & Heverin, A. (2018). Building a coaching culture for change management, Journal of international coaching federation, 10, 34-1.     
Garcia-Morales, V. J.; Lloréns-Montes, F. J., & Verdu-Jover, A. J. (2007). Influence of personal mastery on organizational performance through organizational learning and innovation in large firms and SMEs. Technovation, 27(9), 547-568.‏
Gholamzadeh, R.; Azar, A., & Ghanavati, M. (2012). Path-Structure modeling in management: application of pls software, (1st ed), Tehran, Neghah Danesh. (In persian)
Hannafey, F. T., & Vitulano, L. A. (2013). Ethics and executive coaching: an agency theory approach. Journal of Business Ethics, 115(3), 599-603.‏
Hu, B. (2014). Linking business models with technological innovation performance through organizational learning. European Management Journal, 32(4), 587-595.‏
Hulland, J.; Baumgartner, H., & Smith, K. (2018). Marketing survey research best practices: evidence from a review of JAMS articles. Journal of the Academy of Marketing Science, 46(1), 92-108.‏
Hugen, M. S. (2012). Manegerial coaching: a review of the literature, performance improvement quarterly, 24(4), 17-39.
Hunt, J. M., & Weintraub, J. R. (2006). The coaching organization: a strategy for developing leaders, (1st ed), Sage Publications.
Jakoob, C., & Coghlan, D. (2015). Sound from silence: on listening I organizational learning, Human Relations, 58(1), 68-50.
Katelnikov, V. (2010). Coaching organization, unlocking the full potential of our people, your organizational and our self, http:www.1000Ventures.com/ business-quid/im-coaching-org.html.
Khodadadi Hosseini, S. H., & Lajevardi, M. (2020). The effect of information technology, knowledge management and organizational learning on organizational performance, Journal of Resource Management in Law Enforcement, 7(1),160 - 135. (in persian)
Kill burg, R. R., & Levinson, H. (2008). Executive dilemmas:coaching and the professional perspective of harry Levinson,consulting psychology Journal, practice and research, 6(1), 32-7.
Laiken, M. E. (2001). Models of organizational learning: paradoxes and best practices in the post industrial workplac
Lauzon, N. (2015). Coaching new school principals during their professional integration: exploring opportunities for improvement. Journal of Education and Human Development, 4(1), 147-158
Lien, B. Y. H.; Hung, R. Y., & McLean, G. N. (2007). Organizational learning as an organization development intervention in six high‐technology firms in Taiwan: An exploratory case study. Human resource development quarterly, 18(2), 211-228
Lubans, J. (2009). The Spark plug: a leader's catalyst for change. library leadership & management, 23(2), 88.
Lyman, B.; Cowan, L. A., & Hoyt, H. C. (2018). Organizational learning in a college of nursing: a learning history. Nurse education today, 61, 134-139.‏
Marquradt, M. J. (2003). Bulding the leadering organization mastering the five elementsfor corporate learning, (1st ed), universityof Washington, Washington.
Matsuo, M. (2018). How does managerial coaching effect individual learning? the mediating roles of team and individual reflexivity, personnel review, 47(1),118-132. Puplisher: emerald Publishing Limited.
Membini, Y. (2015). Investigating the impact of inclusive quality management and organizational learning on organizational excellence, Police Organizational Development, 54, 75-6. (in persian)
Moghli, A.; Ahmadi, A.; Azar, A., & Khodami, A. (2013). Identifying the effective factors on creating a coaching organization. management studies (improvement and transformation), 23(71), 185-161. (In persian)
Naderi Bani, N. (2017). Coaching and Mentoring in organizations, (1st ed), Tehran, University Jihad Publications. (In persian)
Najoli, H. J. (2009). Effective learning in organizations. (1st ed), indiana wesleyan university, advanced seminar and praxis in leadership. retrieved from http://www.indwes.eduladult-graduateledd-organizational leadershiplcurriculum.
Neefe, D. O. (2001). Comparing levels of organizational learning maturity of colleges and universities participating in traditional and non-traditional (Academic quality improvement project) accreditation processes.‏
Orem, S. L.; Binkert, J., & Clancy, A. L. (2007). Appreciative coaching: a positive process for change. (1st ed), San Francisco: Jossey – Bass.
Oreopoulos, P.; Petronijevic, U.; Logel, C., & Beattie, G. (2020). Improving non-academic student outcomes using online and message coaching,  Journal of Economic Behavior & Organization,171, 342-360.
Rasooli, R. (2011). Human resource management, tehran, payame noor university publications. (In persian)
Rosha, A., & Lace, N. (2016). The scope of coaching in the context of organizational change, Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity, 2(2),1-14.
Roupnel, S.; Rinfre, N., & Grenier, J. (2019). Leabership development. internal journal management, 31(3),126-143.
Saeedi Klokhi, T.; Bazrafshan Moghadam, M., & Saeedi Rezvani, M. (2016). Coaching neglected issues in the university, the first international conference on education, Learning and Sustainable Development, 1-14. (In persian)
Safarzadeh, H.; Ahmadi Sharif, M., & Zakeri, A. R. (2011). Principles and foundations of coaching in leading organizations, (1st ed), Tehran, Tarbiat Dabir Shahid Rajaei University. (In persian)
Serrat, O. (2009). Coaching and mentoring, social network analysis, knowledge solution, asian development bank (ADB), Mandaluyong City.‏
Sun, P. Y., & Scott, J. L. (2003). Exploring the divide–organizational learning and learning organization. The learning organization. 10(4),121-110.
Torani, H.; Sadeghi, Z., & Namdar Hajieh Agha, S. M. (2018). The effect of organizational learning on succession management with the mediating role of organizational commitment, Journal of Resource Management in Law Enforcement, 6(3), 80-57. (In persian)
Tortorella, G. L.; Vergarab, A. M. C.; Jose Arturo Garza-Reyesc, J. A., (2020). Sawhneyd, R, Organizational learning paths based upon industry 4.0 adoption: An empirical study with Brazilian manufacturers, International Journal of Production Economics, Publish in Elsevier, 284–294.
Utrilla, P. N. C.; Grande, F. A., & Lorenzo, D. (2015). The effects of coaching in employees and organizational performance: The Spanish Case, Journal of Intangible Capital, 11(2),166-189.
Wilson, C. (2004). Coaching and coach training in the workplace. Industrial and commercial training, Proquest Education Journals, 36(3), 96-98.
Yousefi, H. R.; Mashali, B., & Manti, H. (2017). Investigating the feasibility study of the coaching model in human resources training based on the data theory of the foundation, Tax Research Journal, 34(82), 257-233. (In persian)
CAPTCHA Image