نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه علوم تربیتی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

چکیده

در دنیای پررقابت کنونی، سازمانی موفق خواهد بود که مدیرانی با شایستگی‌های متعدد در اختیار داشته باشد. بر یکی از روشهایی که برای سنجش شایستگی مدیران مورد استفاده قرار می‌گیرد کانون ارزیابی است. کانون ارزیابی در دستیابی به اهداف متعددی از جمله شناسایی شایستگی‌های مدیران، انتخاب، ارتقا، گزینش و پرورش آن‌ها بسیار حائز اهمیت هستند بنابراین هدف از انجام این تحقیق طراحی مدل مفهومی کانون ارزیابی و توسعه شایستگی‌های مدیران با رویکرد دستیابی به نظام ارتقاء مطلوب عملکرد سازمانی به روش دلفی با استفاده از نظر 25 نفر از خبرگان بود که پس از انجام سه دور دلفی نتایج نشان داد که ابعاد ومؤلفه‌های کانون ارزیابی وتوسعه شایستگی‌های مدیران، شامل: ارزش سازمانی (6مؤلفه)، بینش و نگرش (5مؤلفه)، ویژگی شخصیتی (6مؤلفه)، ارتباطات فردی (3مؤلفه)، ارتباطات بین‌فردی (6مؤلفه)، رهبری (5مؤلفه)، اعتبار‌حرفه‌ای (3مؤلفه)، دانش فناوری (3مؤلفه)، مدیریت خویشتن (4مؤلفه)، مدیریت دیگران (4مؤلفه)، مدیریت کسب‌وکار (7مؤلفه)، توانایی عاطفی (3مؤلفه)، توانایی ذهنی (3مؤلفه)، توانایی تجربی (3مؤلفه)، توانایی تحصیلی (4مؤلفه)، توانایی فیزیکی (3مؤلفه) وویژگی‌های‌فردی، شخصیتی ومهارت‌های ارزیابان (11مؤلفه) می‌باشد. همچنین ابعاد ومؤلفه‌های مؤثر برنظام ارتقاء مطلوب عملکرد سازمانی شامل: منابع انسانی (4مؤلفه)، مدیریت دانش (4مؤلفه)، عوامل خارجی (6مؤلفه)، عوامل داخلی (4مؤلفه) ومدیریت سازمان (7مؤلفه)، می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing a conceptual model for the evaluation and development of managers' competencies with the approach of achieving the desired system of organizational performance improvement with a qualitative approach

نویسندگان [English]

  • mahdi yarahmadi khorasani
  • nazia sadat naseri
  • elham fariborzi

Department of Educational Sciences, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran

چکیده [English]

Therefore, the purpose of this study was to design a conceptual model of the center for evaluating and developing the competencies of managers with the approach of achieving the desired system of organizational performance improvement by Delphi method using the opinion of 25 experts. Evaluation and development of managers' competencies, including: organizational value (6 components), insight and attitude (5 components), personality traits (6 components), personal communication (3 components), interpersonal communication (6 components), leadership (5 components), professional credibility (3 components) ), Technology knowledge (3 components), self management (4 components), others management (4 components), business management (7 components), emotional ability (3 components), mental ability (3 components), empirical ability (3 components), academic ability (4 components) ), Is the physical ability (3 components) and personal characteristics, personality and skills of the evaluators (11 components). Also, the effective dimensions and components of the system to improve the organizational performance include: human resources (4 components), knowledge management (4 components), external factors (6 components), internal factors (4 components) and organizational management (7 components).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Evaluation and development centers
  • managers'
  • competencies
  • organizational performance improvement system
  • model design
CAPTCHA Image