نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت دانشگاه فردوسی مشهد

2 فردوسی مشهد

3 فردوسی مشهد-دانشکده علوم اداری و اقتصادی

4 دانشگاه فردوسی

چکیده

امروزه بهبود عملکرد شرکت‌های کوچک و متوسط می‌تواند سبب رونق اقتصادی کشورها گردد. با این حال بیشتر شرکت‌های کوچک و متوسط بعد از مدتی دچار بحران شده و از بین می‌روند؛ بنابراین لزوم توجه به عوامل اثرگذار بر عملکرد این شرکت‌ها مهم و اساسی است. از جمله عوامل اثرگذار بر عملکرد این شرکت‌ها فرهنگ شرکتی و گرایش به کار‌آفرینی است که این اثرگذاری می‌تواند تحت تأثیر فرهنگ ملّی نیز قرار گیرد. بر این اساس هدف تحقیق حاضر بررسی اثر فرهنگ شرکتی بر عملکرد شرکتهای کوچک و متوسط با میانجی-گری گرایش به کارآفرینی و تعدیلگری فرهنگ ملی می‌باشد. داده‌های تحقیق از طریق پرسشنامه‌‌ جمع‌آوری گردیده است. روایی صوری پرسشنامه با استفاده از نقطه نظرات اساتید مدیریت و تعدادی از مدیران شرکتهای کوچک و متوسط مورد بررسی قرار گرفته و روایی سازه نیز از طریق تحلیل عاملّی تاییدی مورد بررسی قرار گرفته است. ضریب آلفای کرونباخ بزرگتر از 7/0 برای همه متغیرها پایایی آن را مورد تأیید قرار داد. تحلیل آماری داده‌ها با استفاده از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری انجام شد. تجزیه و تحلیل داده‌های جمع‌آوری شده از مدیران شرکت‌های کوچک و متوسط ایران و عراق نشان داد فرهنگ شرکتی بر عملکرد شرکت‌های کوچک و متوسط ایرانی و عراقی اثر مثبت و معنی‌دار دارد. همچنین گرایش به کارآفرینی بر عملکرد مدیران شرکت‌های کوچک و متوسط ایرانی و عراقی اثر مثبت معنی‌دار دارد. فرهنگ ملی نیز رابطه بین فرهنگ شرکتی و گرایش به کارآفرینی و گرایش به کارآفرینی و عملکرد را تعدیل می‌کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of corporate culture on the performance of SMEs in Iran and Iraq with regard to the mediating role of entrepreneurship and the moderating role of national culture

نویسندگان [English]

  • Mahmood Abdulla 1
  • Yaghoob Maharati 2
  • Gholamreza malekzadeh 3
  • Alireza Khorakian 4

1 PhD student in Organizational Behavior Management, Ferdowsi University of Mashhad

2 Department of Management, Ferdowsi University of Mashhad

3 Associate Professor, Department of Management, Faculty of Economics and Administrative sciences

4 Ferdowsi University of Mashhad

چکیده [English]

Nowadays, the performance improvement of SMEs can cause economic prosperity in countries. However, most of these companies go into crisis and will disappear after a while. Thus, it is necessary to pay attention to the affecting factors of these companies’ performance. Of affecting factors are corporate culture and entrepreneurial orientation both of which may be affected by national culture. The purpose of the current research is accordingly to examine the relationship between corporate culture and SMEs’ performance by mediation of entrepreneurial orientation and by moderation of national culture. The data was gathered by using a written questionnaire. The questionnaire’s face validity was established through evaluating the opinions of management professors and SMEs’ managers, and confirmatory factor analysis confirmed its construct validity. The Cronbach’s alphas of greater than 0.70 also confirmed the questionnaire’s reliability. Data gathered from the managers of SMEs was analyzed by conducting structural equation modeling. Obtained results indicated that corporate culture positively affected the performance of Iranian and Iraqi SMEs; entrepreneurial orientation mediated the corporate culture-performance relationship; national culture moderated the aforementioned relationship.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corporate culture
  • Entrepreneurial orientation
  • National culture
  • Performance
CAPTCHA Image