نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه تهران

2 تهران

3 مالک اشتر

چکیده

 از مهمترین جلوه های زندگی افراد در سازمان مسیر شغلی افراد است.در این مسیر میتوان حالات مختلف روحی و جسمی و اجتماعی را برای کارکنان متصور شد، هریک از این حالات متاثر از انفعلات شغلی کارکنان میباشد،یکی از انفعالات مهم که اغلب پژوهشگران منابع انسانی نیز در خصوص آن سکوت کرده اند پدیده پس رفت شغلی است.بنابراین هدف این پژوهش تببین علل و پیامدهای پس رفت شغلی کارکنان میباشد. در راستای این هدف، این پژوهش با استفاده از روش کیفی فراترکیب انجام شده است.ابزار گرداوری داده ها و اطلاعات در پژوهش حاضر، اسناد و مدارک گذشته در این زمینه است که به طور کلی شامل 32مقاله میشود.یافته های پزوهش بیانگر آن است که این پدیده میتوان ابعاد مختلفی را شامل شده و علل و پیامدهایی در سازمان داشته باشد. مهمترین عوامل ظهور آن عبارتند از عوامل فردی، سازمانی، ترکیبی فرد و سازمان و عوامل محیطی.این پدیده به شکل ها مختلفی در سازمان بروز نماید که عبارتند از،کاهش سلسله مراتب سازمانی،کاهش اقتدار سازمانی،تضعیف محتوای شغلی،خارج شدن از کارراهه شغلی و تضعیف جبران خدمات، همچنین پیامدهای این پدیده در سطح جداگانه فرد و سازمان میتواند مثبت و یا منفی باشد

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

analysis of the phenomenon of employee job demotion with a Meta synthesis approach

نویسندگان [English]

  • mahdi alipour 1
  • Jabar Babashahi 2
  • ali hamidizadeh 2
  • boghrat rashvand 3

1 tehran university

چکیده [English]

One of the most important aspects of people's lives in the organization is career path. In this path, different mental, physical and social states can be imagined for employees, each of these states is affected by employees' job interactions, one of the most important interactions that often Human resource researchers have also remained silent about the phenomenon of job demotion.Therefore, the purpose of this study is to explain the causes, dimensions and consequences of employee job demotion. In line with this goal, this research has been done using a hyper-combined qualitative method. The data collection tool in the present study is past documents in this field, which generally includes 32 articles. This phenomenon can include various dimensions and have causes and consequences in the organization. The most important factors of its emergence are individual, organizational, intermediate factors (individual and organization) and environmental factors. This phenomenon manifests itself in various forms and dimensions in the organization, which are: reduction of organizational hierarchy, reduction of organizational authority, Undermining the content of the job, getting out of the job path and undermining the compensation of services, as well as the consequences of this phenomenon at the separate level of the individual and the organization can be positive or negative

کلیدواژه‌ها [English]

  • Job demotion
  • Job demotion Model
  • Job transition
  • career mobility
CAPTCHA Image