نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

توانایی تشخیص و تسخیر دانش ضمنی خبرگان، مزیت رقابتی مهمی برای سازمان‌ها در رویه‌ی مرسوم پویش محیطی محسوب می -شود. هدف این مطالعه ارائه چارچوبی است که با کمک آن بتوان به دانش ضمنی خبره، در جهت شناسایی فرصت‌ها و تهدیدهای سازمانی، پی برد. از این رو پژوهش حاضر مبتنی بر رویکرد تحلیل محتوا و تفسیری به این موضوع پرداخته است. بدین منظور ابتدا مصاحبه عمیقی با خبرگان، در جهت شناسایی نقایصSWOT تا رسیدن به اشباع نظری انجام شد. با استفاده از تحلیل مصاحبه‌ها 21 کد (نقایصSWOT ) به‌ دست‌ آمد که این کدها با رویکرد باز و سپس با رویکرد محوری (تحلیل محتوا) دسته‌بندی شدند. به منظور ارائه راهکارها و ابزارها جهت رفع و پیشگیری نقایص شناسایی شده الگوهای فعلی، مجداً مصاحبه‌ی عمیقی با خبرگان انجام شد و در نهایت با تحلیل تفسیری مصاحبه‌ها، چارچوبی برای اکتساب دانش ضمنی خبرگان ارائه شد. اقدامات در این چارچوب مشتمل بر سه مرحله قبل از مصاحبه، مصاحبه و پس از مصاحبه است. چارچوب پیشنهادی، راهکارها و ابزارهایی را به منظور پی بردن به دانش ضمنی خبره در راستای شناسایی فرصت‌ها و تهدیدها در هر مرحله معرفی می‌کند. چارچوب پیشنهادی حاصل از تحقیق حاضر، می‌تواند مورد توجه برنامه‌ریزان سازمانی قرار گیرد تا با آگاهی کامل از نقایص در راه شناسایی فرصت‌ها و تهدیدها امکان پویش بهتر محیط را فراهم آورند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Providing a framework for the acquisition of experts' tacit knowledge in order to identify environmental opportunities and threats

نویسندگان [English]

  • motahari farimani
  • azam modares

mashhad ferdowsi university

چکیده [English]

A significant competitive advantage for organizations is the ability to recognize and capture the tacit knowledge of experts in the conventional practice of environmental scanning. The purpose of this study is to provide a framework that can be used with the help of expert tacit knowledge to identify organizational opportunities and threats. Therefore, the present study is based on the content analysis and interpretive approach to this issue. For this purpose, in-depth interviews with experts are conducted until the theoretical saturation is reached to identify SWOT defects. Therefore, 21 codes were obtained as SWOT defects using interview analysis, which is categorized with an open approach and then with a pivotal method (content analysis). Then, in-depth interviews are conducted with experts to provide solutions and tools to eliminate and prevent the identified shortcoming of current models, finally, with interpretive analysis of the interviews, a framework for acquiring the tacit knowledge of experts is provided. The actions in this framework consist of three stages: pre-interview, interview and post-interview. The proposed framework introduces solutions and tools to realize the expert tacit knowledge and identify the external environment at each phase. Therefore, the tacit knowledge of experts can be achieved to identify opportunities and threats by appliying the proposed framework. The proposed framework of the present study can be considered by organizational planners to provide better scanning of the environment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tacit knowledge
  • Environmental scanning
  • Content analysis
  • Interpretive analysis
  • Opportunity and threat
CAPTCHA Image