نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه امام رضا ( ع )

2 کارشناس ارشد

چکیده

امروزه سازمان‌ها جهت درک و برآوردن نیازهای مشتریان و جلوگیری از گرایش آنان به رقبا، باید آمادگی واکنش به محیط روبه‌رشد رقابتی داشته‌باشند. به‌طوری‌که بتوانند نسبت به برآوردن نیازهای مشتریان و حفظ آنان هوشیاری نشان دهند. از اینرو بسیاری از سازمان‌ها استراتژی‌های خود را در راستای بهبود قابلیت‌های بازاریابی قرار داده‌اند. هدف از این پژوهش بررسی تاثیر تعارض کارکردی و اشتراک دانش بر قابلیتهای بازاریابی با تحلیل نقش تعدیلگری کیفیت ارتباطات و شدت تعارض در هتل پنج ستاره درویشی مشهد است. این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ نحوه ی گردآوری داده ها، توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش، کارکنان هتل درویشی مشهد با تعداد 335 نفر میباشد که با استفاده ازجدول کرجسی مورگان 179 نفربه عنوان نمونه مورد بررسی انتخاب شدند. به منظور جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه توزیع شد و پایایی پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ و پایایی مرکب و روایی پرسشنامه از طریق روایی محتوا، همگرا و واگرا و نیز تحلیل عاملی تاییدی، تایید شد. تجزیه و تحلیل داده های پژوهش با استفاده از تکنیک مدل یابی معادلات ساختاری و نرم افزار اسمارت پی ال اس انجام شد. یافته ها حاکی از آن است که، تعارض کارکردی بر اشتراک دانش و نیز اشتراک دانش بر قابلیتهای نوآوری و پاسخگویی تاثیرگذار است؛ همچنین کیفیت ارتباطات تاثیر اشتراک دانش بر قابلیت نوآوری و قابلیت پاسخگویی را تعدیل میکند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analyzing the effect of functional conflict and knowledge sharing on marketing capabilities with the role of communication moderation and conflict intensity (The case of Hotel Darvishi in Mashhad)

نویسندگان [English]

  • masumeh arabshahi 1
  • Raha Tamani 2

1 faculty member Imamreza university

2 master

چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the effect of functional conflict on marketing capabilities with the mediating role of knowledge sharing and moderation of relationship quality in a five-star Dervish hotel in Mashhad. The method of the present research is applied, and its purpose is descriptive-survey. The population of this study is 335 employees of the luxury Dervish Hotel in Mashhad, out of which, 179 individuals were sampled using Morgan table. To collect data, relevant questionaires were distributed. The validity of the research instrument was assessed by content validity, convergent and divergent methods as well as confirmatory factor analysis. The reliability of the instrument was confirmed by Cronbach's alpha coefficient and combined reliability. In order to test the hypotheses, the structural equation method and Smart-PLS software have been used. Findings showed that functional conflict affects knowledge sharing as well as knowledge sharing on innovation and accountability capabilities. Communication quality also modulates the impact of knowledge sharing on innovation and responsiveness .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Functional conflicts"
  • "marketing capabilities"
  • " knowledge sharing"
  • "communication quality"
  • "Conflict intensity
CAPTCHA Image