نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 دکتری رشته مدیریت دولتی، گروه مدیریت دولتی، مرکز تحصیلات تکمیلی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 استاد، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی میزان اهمال‏کاری در نسل‌های مختلف کارکنان بخش خدمات صنعت بانکداری خصوصی در ایران است. در این پژوهش از روش کمّی برای تحلیل داده‌ها استفاده شد. پس از توزیع پرسشنامه‌ها بین 410 نفر از کارکنان بانک‌های خصوصی در شهر تهران، از آزمون‏های آماری تحلیل واریانس و آزمون تعقیبی بونفرونی برای بررسی تفاوت‏های بین نسلی کارکنان بهره گرفته شد. با عنایت به نتایج به‌دست‌آمده از تحلیل ها، معین شد که میزان اهمال‌کاری و مؤلفه‌های سه‌گانه آن، در میان سه نسل، با یکدیگر تفاوت معنادار دارد. بدین‌صورت که اختلاف معناداری بین نسل‌ها در فقدان انرژی، حواس‌پرتی و عدم پشتکار عاطفی وجود دارد و در مجموع، اختلاف معناداری بین نسل‌ها در میزان اهمال‌کاری وجود دارد. همچنین متولدین دهه‌های 60 و 70 شمسی اهمال‏کاری بیشتری نسبت به دو نسل دیگر دارند. این امر می‌تواند کاربست‌های مدیریتی با ارزشی برای مدیران در بانک (به‌طور اخص) و سایر سازمان‌ها (به‌طور اعم) به دنبال داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The relationship between work generation differences in the occurrence of procrastination in banking services sector

نویسندگان [English]

  • Fatemeh sadat Vahabzadeh Moghadam 1
  • Hamidreza Asgari Dehabadi 2
  • Naser Mirsepasi 3

1 MSc. Department of Public Administration, Faculty of Management and Economics, Tarbiat Modares University, Tehran

2 Ph.D. Department of Public Administration, Phd Center, Payam-E-Noor University, Tehran

3 Professor, Faculty of Management, Sciences & Researchs Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the generational differences in the level of procrastination of employees in banking industry services. In this study, a quantitative method was used. After distributing the questionnaires among 410 employees of private banks in Tehran, analysis of variance and Bonferroni post hoc test were used to examine intergenerational differences. The results showed that the rate of procrastination and its three components are significantly different among the three generations. Thus, there is a significant difference between the generations in the lack of energy, distraction and lack of emotional perseverance, and in general, there is a significant difference between the generations in the level of procrastination. The post hoc test also showed that the 3th generation (born in the 60s and 70s) is more procrastinating compared to the other two generations. This can lead to valuable management applications for managers in the bank (in particular) and other organizations (in general).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Generational Differences
  • procrastination
  • Lack of Energy
  • Attentional Distractibility
  • Emotional Perseverance Inhibition
CAPTCHA Image