نوع مقاله : tmj

نویسنده

شورای اسلامی شهر مشهد/ نائب رئیس شورا

چکیده

زمینه و هدف: مدیران به سبب جایگاهی که دارند می‌توانند توفیقات ارزشمند و نیز ناکامی‌هایى را برای سامانه تحت مدیریت خویش به وجود آورند. در واقع توفیق در ایفاى نقش و انجام این مسئولیت سنگین بیش از هرچیز به توانمندى و اثربخشى مدیران مربوط است. اثربخشى مدیران نیز، اساساً به شایستگى، مهارت، سطح دانش، بینش و توانایى‌هاى آن‌ها بستگى دارد
روش: در این تحقیق از تحلیل تِم جهت شناسایی کدهای آزاد، کدهای محوری و انتخابی استفاده شده است. بر این اساس ابتدا با 25 نفر از نفر از اساتید و مدیران و کارشناسان شهرداری مشهد مصاحبه نیمه ساختار انجام شد. سپس اطلاعات گردآوری شده با استفاده از نرم افزار NVivo مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در ادامه بر اساس الگوی شناسایی شده، پرسشنامه ای تدوین و در اختیار اعضای گروه خبرگان جهت اولویت بندی، توزیع گردآوردی گردید. در این بخش از آزمون فریدمن بهره گرفته شده است.
یافته‌ها: بر اساس نتایج حاصله از تحلیل مصاحبه با اعضای گروه خبرگان، مدل شایسته سالاری مدیران شهرداری مشهد دارای 122 کد آزاد می باشد که در قالب 15 کد محوری و 4 کد انتخابی دسته بندی شدند. نتایج حاصله از اولویت بندی نشان داد که در شایستگی فردی؛ کد محوری رفتاری، در شایستگی مدیریتی؛ کد محوری توانایی رهبری، در شایستگی شغلی؛ کد محوری مهارتی، مهمترین شایستگی مورد نیاز مدیران شهرداری مشهد می باشد.
نتیجه‌گیرى: جهت استقرار شایسته سالاری در شهرداری مشهد، توجه به چهار مقوله اصلی (فردی، مدیریتی، شغلی و ارزشی)، ضروری بنظر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing the model of meritocracy of Mashhad municipal managers using a qualitative approach

نویسنده [English]

  • hamidreza movahedizadeh

Deputy Chairman of the Islamic Council of Mashhad

چکیده [English]

Abstract
Background and purpose: The effectiveness of managers mainly depends on their competence, skills, level of knowledge, insight and abilities, and because of the importance of these factors in the success of managers, continuous search and continuous effort to find and train people who have this type of competence, ability and skill. Turn them into effective managers and useful leaders.
Method: In this research, Thematic analysis has been used. First, 25 professors, managers and experts of Mashhad Municipality were interviewed. The collected data were then analyzed using NVivo software. Then, based on the identified pattern, a questionnaire was developed and collected and distributed to the members of the expert group for prioritization. In this section, Friedman test is used.
Results: the result showed that meritocracy model of Mashhad municipal managers has 122 nods; which were classified into 15 central codes and 4 selected codes. The results of prioritization showed that in individual competence; Axial code of conduct, in managerial competence; The central code of leadership ability, in job competence; The skill-based code is the most important competency required by Mashhad municipal managers. It should be noted that in value competency, no difference was observed between the two central codes (organizational and ethical).
Conclusion: In order to establish meritocracy in Mashhad Municipality, it seems necessary to pay attention to four main categories (personal, managerial, professional and value).

کلیدواژه‌ها [English]

  • meritocracy
  • the city of Mashhad
  • a qualitative approach