نوع مقاله : tmj

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت دولتی، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران

2 دانشیار گروه دانشکده مدیریت، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

3 دانشیار گروه دانشکده مدیریت، واحد تهران، جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی تهران، ایران

چکیده

چکیده
کارآیی و اثربخشى مدیران اساساً به شایستگى، مهارت، سطح دانش، بینش و توانایى‌هاى آن‌ها بستگى دارد؛ به دلیل اهمیت این عوامل در موفقیت مدیران، جستجوى پیگیر و تلاش مستمر به‌منظور یافتن و تربیت کسانى که داراى این نوع از شایستگى، توانایى و مهارت باشند که آن‌ها را به مدیرانى مؤثر و رهبرانى مفید تبدیل کند در جریان است. در این تحقیق از تحلیل مضمون استفاده شده است. ابتدا با 21 نفر از نفر از اساتید و مدیران و کارشناسان شهرداری مشهد مصاحبه انجام شد. سپس اطلاعات گردآوری شده با استفاده از نرم‌افزار NVivo مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. در ادامه بر اساس الگوی شناسایی شده، پرسشنامه‌ای تدوین و در اختیار اعضای گروه خبرگان جهت اولویت‌بندی، قرار گرفت. در این بخش از آزمون فریدمن بهره گرفته شده است. بر اساس نتایج حاصله از تحلیل مصاحبه با اعضای گروه خبرگان، مدل شایسته‌سالاری مدیران شهرداری مشهد دارای 122 کد آزاد است که در قالب 15 کد محوری و 4 کد انتخابی دسته‌بندی شدند. نتایج حاصله از اولویت‌بندی نشان داد که در شایستگی فردی؛ کد محوری رفتاری، در شایستگی مدیریتی؛ کد محوری توانایی رهبری، در شایستگی شغلی؛ کد محوری مهارتی، مهم‌ترین شایستگی مورد نیاز مدیران شهرداری مشهد است. لازم به ذکر است که در شایستگی ارزشی تفاوتی بین دو کد محوری (سازمانی و اخلاقی)، مشاهده نشد. جهت استقرار شایسته‌سالاری در شهرداری مشهد، توجه به چهار مقوله اصلی (فردی، مدیریتی، شغلی و ارزشی)، ضروری به نظر می­رسد.

کلیدواژه‌ها

References
  Abtahhi, S. H., Moontazeri, M. (2008). The management of competence and its role in human resource management. Quarterly Journal of Improvement and Transformation, Period: 15, Number: 57. (in Persian)
  Alvani, S. M.; Ardalan, O., & Mohammadi Fateh, A. (2016). The appropriate design and framework for the competencies of managers and commanders in the military organization J. A. using the viewpoint of imam Khamenei. Human Resource Management Studies in the eighth year, number 1 (row 23). (in Persian)
Arasteh, H. R.; Hassanpoor, A.; Eazadi, A., & Bustani Amlashi, T. (2018). The design pattern for the managers of public relations in the case study: the national gas company of Iran and its subsidiary. the quarterly review of education and development of human resources, year 5, number 18. (in Persian)
     Asghari, N.; Neekukar, Gh H., Gholami, M. (2015). The model of the competencies of state managers of the islamic republic of Iran on the basis of the 1404 perspective. management at the islamic university, 9 / 4, Number 1. (in Persian)
Asghari, P.; Salehi, M., & Niaz Azari, K. (2018). Modeling competency management for organizational agility at islamic azad university of tehran. modeling competency management for. 1(9), 2018. (in Persian)
  Aslan, M., & Pamukçu, A. (2017). Managerial competencies and impact on management levels. International Journal of Advanced Research in Management and Social Sciences. ISSN: 2278-6236.
  Asumeng M. (2014). Managerial competency models: a critical review and proposed holistic- domain model. Journal of Management Research; 6(4).
Barzegar, K.; Saffarian Hamedani, S., & Yousefi Saeedabadi, R. (2020). Designing and compiling a competency model for managerial skills of cultural women in education. Iranian Journal of Educational Sociology, 3(2). (in Persian)
Bondarenko, V.; Diugowanets, O., & Diugowanets, O. (2021). Transformation of managerial competencies within the context of global challenges. shs web of conferences 90, 02002 (2021). ECCW 2020.
Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology, qualitative research in psychology, 3(2), pp. 77-101.
Chiang Wong, sh. (2020). Competency definitions, development and assessment: a brief review. International Journal of Academic Research in Progressive Education and Development. September 2020.
Fang, C.; Ting Chang, S., & Chen, G. (2010). Competency development among taiwanese healthcare middle manager: a test of the AHP approach’. Engineering African Journal of Business Management.
Gahvvami, S. H., & Ismaili, J. (2012). The model of competency specialist for public relations. Science, a specialist in the iranian public relations society. (in Persian)
Gholamzadeh, D., & Sattari, B. (2013). Identification and characterization of managers. competence in an insurance company (sample of study: middle managers). of the insurance world, No. 178. (in Persian)
Hussain, D., & Kermansahhi, Sh. (2016). Pattern design of the axle deserved. organization, with emphasis on the strategic management of competence. resource management in law enforcement, No. 16. (in Persian)
Kahnifar, H.; Ibrahimi, S.; Safi, A., & Fayyazi, M. (2020). The design of the competency pattern of training managers to be used in the assessment and evelopment centre. school management science quarterly, 8(2). (in Persian)
Kang, H.  (2015). A Competence model for design managers: a case study of middle managers in korea’. department of industrial design. kaist. daejeon. republic of korea. 9(2): 1-22.
Khoshoee, S. M.; Areezi, H. R.; Nouri, A., & Jahanbazi, A. (2013). The design of the managerial competency paradigm, said. Strategic Management Studies, Fourth, No. 14. (in Persian)
Liikamaa, K. (2016). Developing a project manager’s competencies: a collective view of the most important competencies. procedia manufacturing. 3: 681–687.
Maibudi Emami, Rahemian, A. H.; Abbaspoor, A., & Gheiyasi, Nadoosahn, S. (2019). The Design of leadership pattern in government universities in tehran, the quarterly research of human resource management (a)is the cathedral of imam hussein, the eleventh year, number 2 (serial number 63). (in Persian)
 Peiri, R.; abbaspoor, A.; Raheimian, H.; Mottaki, H., & Eskandari, H. (2020). Design the model of the competency paradigm of school managers on the basis of the teachings of the holy quran: a combinatorial approach. school management science quarterly, 8(1). (in Persian)
 Rahimi, M. R. (2011). The meritocracy and its strategy in the Islamic approach. Islam and managerial research the first year of winter 2011 number 3. (in Persian)
     Rahimniya., f. Alert, W. (2012). The analysis of dimensions and components of model competencies in the banking system (a qualitative approach)". Journal of Management Science of Tomorrow, 31. (in Persian)
Ranjbar, M., & Ahmad. Danaeefar, H. (2013). Assessing the merits of health department managers: structural equation modeling approach. mazendaran university of medical sciences journal, 23 rd, Number 109. (in Persian)
     Rantz, A. (2016). Competencies: report of the competency’s workgroup. workforce and succession planning workgroup. new york state governors’ office of employee relations and the department of civil service.
Razav, H. R.; Panahi, M., & Ikhwan Farshi, Z. (2014). Propose a model to examine the competency of high- level managers of the organization and to compare their performance with their performance. the first international conference of economics, management, accounting and social sciences. (in Persian)
 Ruben, B. An Overview of the Leadership Competency Framework. (2019). Emerald Publishing Limited All rights of reproduction in any form reserved. ISBN: 978-1-78973-256-6.
Shyan, J. Hsu, H. Sam Liu, CH. (2011). ‘Competency analysis of top managers in the Taiwanese hotel industry’. International Journal of Hospitality Management 30(4):1044-1054.
CAPTCHA Image