نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده

با وجود افزایش مطالعات دوسوتوانی سازمانی در مطالعات مدیریت و کارآفرینی که به مفهوم کشف فرصت‌های جدید، هم‌زمان با بهره‌برداری از صلاحیت‌های موجود می باشد، دانش اندکی در مورد عوامل مؤثر بر شکل‌گیری رفتارهای دوسوتوانی کارکنان وجود دارد. پژوهش حاضر به بررسی رابطه گرایش کارآفرینانه فردی کارکنان (با ابعاد تمایل به نوآوری، ریسک‌پذیری و پیش‌گامی) و اخلاق‌گرایی با دوسوتوانی زمینه‌ای فردی می‌پردازد. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ روش گردآوری داده‌ها، توصیفی است. داده‌ها بر اساس پرسشنامه از 203 نفر از کارکنان کسب‌وکارهای حوزه صنایع غذایی در شهر تهران جمع‌آوری و با نرم‌افزار SmartPLS تحلیل شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که گرایش کارآفرینانه و اخلاق‌گرایی، دوسوتوانی فردی را افزایش می‌دهد، اما تأثیر تعدیل‌گر اخلاق‌گرایی بر رابطه بین گرایش کارآفرینانه و دوسوتوانی فردی تأیید نشد. این نتایج نشان می دهد که انتظار رفتارهای اکتشافی حین انجام وظایف روزمره از کارکنانی می تواند داشت که دارای گرایش کارآفرینانه و اخلاق‌گرایی بیشتری هستند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying the effect of employees’ individual characteristics on their ambidextrous behaviors with the moderating role of ethical orientation

نویسندگان [English]

  • Kamal Sakhdari 1
  • Hassan Abedini 2

2 دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران

چکیده [English]

Despite the increase of empirical studies on the organizational ambiguity phenomenon, which is the discovery of new opportunities while exploiting existing competencies, in entrepreneurship and management literatures, there is little knowledge about the factors affecting the formation of ambidextrous behaviors of employees in organisaions. The present study examines the relationship between individual entrepreneurial orientation and ethical behavior and contextual ambidexterity. This research is applied in terms of purpose and descriptive in terms of data collection method. Based on the questionnaire, the data were collected from 203 employees of food industry businesses in Tehran and analyzed with SmartPLS software. The research results show that entrepreneurial and ethical orientations increase individual ambidexterity, yet the moderating effect of ethics on the relationship between entrepreneurial orientation and individual ambidexterity has not been confirmed. These results suggest that exploratory behaviors, while performing daily tasks, can be expected from the employees who are more entrepreneurial and ethical.

کلیدواژه‌ها [English]

  • contextual ambidexterity
  • Entrepreneurial orientation
  • ethical orientation
  • Exploration
  • Exploitation