نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پیام نور تهران

چکیده

هر چند در ادبیات به عوامل تاثیرگذار بر قصد ترک سازمان توجه کافی شده است، اما به فلات شغلی به شکلی منسجم و در قالب یک مدل توجه چندانی نشده است، حتی زمانی که کارمندان در پست‌های خود برای مدت زیادی می‌مانند و احتمال پیشرفت یا افزایش مسئولیت‌های شغلی کم است. هدف از این مطالعه بررسی عوامل موثر بر فلات شغلی و تاثیر آن بر قصد ترک سازمان، با نقش متغیرهای تعدیلگر قدرت تحمل ابهام و مربیگری است. جامعه‌ آماری کارشناسان شهرداری‌های درجه 1 تا 7 استان فارس و روش نمونه‌گیری، تصادفی سیستماتیک است. داده‌ها با استفاده از پرسشنامه استاندارد جمع‌آوری و به روش مدل معادلات ساختاری در قالب نرم‌افزار اسمارت پی‌ال‌اس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد متغیرهای حمایت سازمانی ادراک شده و یادگیری خودکارآمدی بر فلات ساختاری و محتوایی و همچنین فلات‌زدگی ساختاری و محتوایی بر قصد ترک سازمان تاثیر منفی و معناداری دارد. محوریت کار بر فلات ساختاری تاثیر منفی و معناداری دارد، اما این تاثیر بر فلات‌زدگی محتوایی رد شد. نتایج حاصل از متغیرهای تعدیلگر نشان داد که مربیگری به طور منفی رابطه بین فلات‌زدگی ساختاری و محتوایی با قصد ترک سازمان تحت تاثیر قرار می‌دهد. متغیر قدرت تحمل ابهام به طور مثبت رابطه بین فلات‌زدگی ساختاری با قصد ترک سازمان تحت تاثیر قرار می‌دهد. بر این اساس افرادی که قدرت تحمل ابهام بالایی دارند با درک فلات‌زدگی ساختاری تمایل به ترک سازمان در آنان تقویت می‌شود، ضمن اینکه این تاثیر در مورد فلات‌زدگی محتوایی رد شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of job plateau on the intention to leave the organization, the role of perceived organizational support variables, learning self-efficacy, work centrality and Moderator of tolerance for ambiguity and coaching

نویسنده [English]

  • Alireza Saremi

چکیده [English]

In spite of the literature has paid sufficient attention to the factors affecting the intention to leave the organization, but as a job plateau in coherent way and the form of a model has not paid attention, even when employees stay in their posts for a long time and the job responsibility are unlikely to advance or increase. The objective of this research was to survey the factors influencing the job plateau and its impact on the intention to leave the organization, with the role of moderators of ambiguity tolerance and coaching. The statistical population of experts in 1st to 7th grade municipalities of Fars province and the sampling method is systematic random. Data were gathered applying a standard questionnaire and analyzed by structural equation modeling in the form of Smart PLS software. The results indicated that the variables of perceived organizational support and learning self-efficacy on the structural and content plateau as well as structural and content plateau have a negative and considerable impact on the intention to leave the organization. The concentration of the work on the structural plateau has a negative and significant impact, but this effect on the content plateau was rejected. The findings of moderator variables indicated that coaching negatively affects the relationship between structural and content plateau with the intention to leave the organization. The ambiguity tolerance variable positively influences the relationship between structural plateau and the intention to leave the organization. Moreover, people who have a high degree of ambiguity tolerate the tendency to leave the organization by understanding the structural plateau, while this impact was rejected in the case of content flattening.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Job plateau
  • Intention to leave the organization
  • Tolerance for ambiguity
  • Coaching
CAPTCHA Image