نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبائی

2 عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

امروزه با توجه به رشد و توسعه پژوهش‎های آکادمیک در حوزه فناوری‎های برتر، شرکت‎های دانش‎بنیان نقش بسزایی در تحریک و تشویق کارآفرینی و رشد و شکوفایی اقتصاد کشورها ایفا می‎کنند، بنابراین پاسخ به این سؤال ضروری است که چه عواملی سبب رشد و موفقیت این شرکت‎ها خواهند شد. هدف اصلی این پژوهش شناسایی عوامل کلیدی موفقیت شرکت‎های دانش‎بنیان با استفاده از یک مطالعه کیفی است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش تحلیلی است. بدین منظور مصاحبه نیمه ساختاریافته با استفاده از روش کیفی تحلیل تم صورت گرفته است. خبرگان مورد مصاحبه در تحقیق حاضر 25 نفر از مدیران عامل شرکت‎های موفق و برتر دانشگاهی و دانش‎بنیان مستقر در شهر مشهد در 3 سال اخیر هستند. مرور ادبیات، پژوهش‎های انجام گرفته و نتایج مصاحبه‎ها نشان‎دهنده 5 تم اصلی است که عوامل کلیدی موفقیت شرکت‎های دانش‎بنیان را در 5 سطح ویژگی‎های فردی، عوامل سازمانی، عوامل محیطی، استراتژی شرکت و تأمین و تخصیص منابع طبقه‎بندی می‎کند، که برای تفسیر و مشخص کردن ارتباط بین عوامل و مشخص کردن نقش هریک از متغیرها، از مدل‌سازی ساختاری تفسیری استفاده شده است. بر اساس نتایج بررسی به نظر می‎رسد بعد از عوامل محیطی تأمین و تخصیص منابع مالی مناسب (میزان و زمان تخصیص) و نیروی انسانی مناسب (تحصیل کرده، باتجربه، ماهر، خلاق و نوآور) از اهمیت بالاتری نسبت به سایر عوامل برخوردارند. همچنین مشخص گردید ویژگی‎های فردی و عوامل سازمانی دارای تأثیر متقابل دوطرفه بوده و استراتژی شرکت نیز بیشترین تأثیرپذیری را نسبت به سایر عوامل دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying and modeling the key success factors of knowledge-based companies

نویسندگان [English]

  • Majid Estiri 1
  • Mohammad lagzian 2

1 m

2 Ferdowsi university of mashhad

چکیده [English]

Today, due to the growth and development of academic research in the field of high technologies, knowledge-based companies play an important role in stimulating entrepreneurship and the growth and prosperity of the economies of countries. Therefore, it is necessary to answer the question of what factors will cause the growth and success of these companies. The main purpose of this study is to identify the key success factors of knowledge-based companies using a qualitative study. This research is applied in terms of purpose and analytical in terms of method. For this purpose, a semi-structured interview was conducted using a qualitative method of theme analysis. The experts interviewed in this research are 25 CEOs of successful and top academic and knowledge-based companies located in Mashhad in the last 3 years. Literature review, research and interview results show 5 main themes that the key factors of success of knowledge-based companies in 5 levels of individual characteristics, organizational factors, environmental factors, company strategy and supply and Allocates resource classification, which uses interpretive structural modeling to interpret and determine the relationship between factors and the role of each variable. Based on the results of the study, it seems that after environmental factors, providing and allocating appropriate financial resources (amount and time of allocation) and appropriate manpower (educated, experienced, skilled, creative and innovative) are of higher importance than other factors. It was also found that individual characteristics and organizational factors have a two-way interaction and the company's strategy has the most impact than other factors. Finally, the best implementation method among the five features of the research was determined to employ managers to achieve success, growth and development of knowledge-based companies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge-based companies
  • Key success factors
  • Thematic analysis
  • Interpretive structural modeling
CAPTCHA Image