نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری مدیریت بازرگانی گرایش سیاستگذاری بازرگانی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

2 دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

هدف اصلی تحقیق حاضر، تعیین تأثیرگذاری سبک رهبری تحول‌آفرین مدیران بر کیفیت زندگی کاری کارکنان و همچنین، تعیین این تأثیرگذاری از طریق متغیر میانجی هوش عاطفی درک شده مدیران است. در این راستا، کلیه کارکنان رسمی شاغل در شرکت آب و فاضلاب مشهد به عنوان جامعه آماری تحقیق در نظر گرفته شد. نمونه آماری شامل 224 نفر از کارکنان است که بر اساس فرمول کوکران و با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از ابزار پرسشنامه و برای تحلیل داده‌ها در قالب مدل‌‌سازی معادلات ساختاری از نرم افزار آموس استفاده شد. در این تحقیق که به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ روش، توصیفی و از نوع پیمایشی می‌باشد؛ روایی سازه با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی تأییدی و پایایی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان داد تأثیر سبک رهبری تحول‌آفرین مدیران بر هوش عاطفی درک شده آنان و تأثیر هوش عاطفی درک شده مدیران بر کیفیت زندگی کاری کارکنان معنادار است. همچنین تأثیر رهبری تحول‌آفرین مدیران بر کیفیت زندگی کاری کارکنان معنادار نمی‌باشد. درنهایت نقش واسط متغیر هوش عاطفی درک شده مدیران در روابط بین رهبری تحول‌آفرین و کیفیت زندگی کاری کارکنان مورد تأیید قرار گرفت. این یافته‌ها بدان معناست که شایستگی‌های اجتماعی هوش عاطفی مدیران می‌توانند تأثیر مثبتی بر عملکرد این سازمان داشته باشند، به نحوی که به طور معناداری اثرگذاری رهبری تحول‌آفرین بر کیفیت زندگی کاری کارکنان را تحت تأثیر قرار دهند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the impact of transformational leadership on employees’ quality of work life with the mediating role of managers’ perceived emotional intelligence (Case Study: Water and Waste Water Company of Mashhad)

نویسندگان [English]

  • Amir Nikkar 1
  • Ali Shirazi 2

1 PhD in Business Management - Business Policy, Faculty of Management, University of Tehran

2 Associate Professor, Ferdowsi University of Mashhad

چکیده [English]

. The main purpose of this research is to determine the impact of managers’ transformational leadership on employees’ quality of work life and to determine this impact through the mediating variable of managers’ perceived emotional intelligence. Accordingly, all of the formal employees of the departments of Water and Waste Water Company of Mashhad were selected as the statistical population. The statistical sample consists of 224 employees who were selected with simple random sampling based on Chochran’s formula. Furthermore data collection was obtained through questionnaire and and data analysis was performed through the Amos software in the format of structural equation model. In this research, which is categorized among applying, descriptive and survey researches from the aspects of purpose and method, construct validity was examined via confirmatory factor analysis and reliability was investigated via Cronbach’s alpha. The analysis of results reveals that the style of managers’ transformational leadership significantly impacts their perceived emotional intelligence and respectively this variable impacts employees’ quality of work life. Additionally, the impact of managers’ transformational leadership on employees’ quality of work life was rejected. Finally, the mediating role of managers’ perceived emotional intelligence between the intermediation of transformational leadership and employees’ quality of work life was confirmed. These findings indicate that social competencies of managers’ emotional intelligence can positively and significantly influence the style of transformational leadership impact on employees’ quality of work life, leading to higher organizational performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Transformational leadership"
  • "Emotional intelligence"
  • "Perceived emotional intelligence"
  • "Quality of work life"
  • "Water and waste water company of Mashhad"
CAPTCHA Image