نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشیار دانشگاه فردوسی مشهددانشکده علوم اداری و اقتصادی

چکیده

در کشورهای در حال توسعه، مشاهده می‌شود که سازمان‌های عمومی خدمات شهری با نوعی بی‌تحرکی، ایستایی و عدم انعطاف مواجه هستند که منجر به ناکارآمدی، ضعف در ارائه خدمات، ضعف در یکپارچگی اداره امور شهر و نارضایتی شهروندان شده‌است. این حالت با عنوان اینرسی سازمانی شناخته می‌شود. پژوهش حاضر با هدف شناسایی علل و پیامدهای اینرسی سازمانی در سازمان‌های خدمات شهری مشهد انجام شده‌است. این پژوهش کیفی و بر پایه نظریه داده بنیاد با رویکرد ظاهر شونده انجام شده‌است. جامعه مورد مطالعه شامل مدیران با سابقه شهرداری، اعضای شورای شهر و همچنین اساتید دانشگاهی می‌باشند که سابقه تعامل مطلوبی با سازمان‌های خدمات شهری داشته‌اند. پس از انجام مصاحبه نیمه ساختار یافته با 21 نفر، اشباع نظرات حاصل شد. داده‌های حاصله در فرآیند کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل شدند. یافته‌های پژوهش نشان‌دهنده علل و پیامدهای اینرسی سازمانی شامل علل درون سازمانی، علل زمینه ای، علل در سطح شهری، علل ناشی از جو سیاسی اداره شهر، پیامدهای درون سازمانی، پیامدهای اجتماعی و پیامدهای در سطح شهری می‌باشند. نتیجه نهایی تحقیق نیز شامل ارائه نظریه‌ای جوهری از علل و پیامدهای اینرسی سازمانی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The drivers and consequences of organizational inertia in public organizations

نویسندگان [English]

  • Fateme Beygi Nasrabadi 1
  • gholamreza malekzadeh 2

1 Ph.D. Candidate in Public Management, Organizational Behavior, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.

2 Associate Professor, Department of Management, Faculty of Economic & Administrative Sciences (FEAS), Ferdowsi University of Mashhad (FUM), Iran

چکیده [English]

In developing countries, public urban service organizations, are experiencing a kind of inactivity, stagnation, and inflexibility that leads to inefficiency, poor service delivery, poor urban integration, and citizen dissatisfaction. This condition is known as organizational inertia. The present study aims to identify the causes and consequences of organizational inertia in Mashhad urban service organizations. This qualitative research is based on the grounded theory with the emerging approach. The study population includes urban managers, city council members, and university professors who have a favorable interaction with urban organizations. After conducting a semi-structured interview with 21 people, theoretical saturation was obtained. The data were analyzed in an open, central, and selective coding process. The research findings indicate the causes and consequences of organizational inertia, including intra-organizational causes, contextual causes, causes at the urban level, caused by the political climate of urban management, intra-organizational consequences, social consequences, and consequences at the urban level. The final result of the research also includes the substantive theories of the causes and consequences of organizational inertia.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational inertia
  • Grounded theory
  • Urban service organizations
  • Resistance to change
CAPTCHA Image