مقاله پژوهشی
طراحی الگوی شایستگی‌های مدیریتی سلامت سازمانی (موردمطالعه: دانشگاه های علوم پزشکی)

سارا جوانبخت؛ محمد محمدی؛ حمید رضائی فر

دوره 15، بهار و تابستان 1402 ، شهریور 1402، صفحه 210-242

https://doi.org/10.22067/tmj.2023.76755.1306

چکیده
  مدیریت و رهبری یکی از ارکان مهم سلامت سازمانی است؛ به طوری که برخی از محققان بر این باورند که سلامت سازمانی بدون شایستگی مدیران قابل تصور نیست. براین اساس هدف این پژوهش طراحی الگوی شایستگی‌های مدیریتی سلامت سازمانی در دانشگاه های علوم پزشکی ایران می باشد. نوع پژوهش از نظر هدف، کاربردی، از لحاظ روش اجرا توصیفی- اکتشافی و از لحاظ نوع ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تحلیل سه گانه عوامل فردی، نهادی و ساختاری موثر بر عملکرد نمایندگان مجلس شورای اسلامی

سالار مرادی

دوره 15، بهار و تابستان 1402 ، شهریور 1402

https://doi.org/10.22067/tmj.2023.82357.1430

چکیده
  کارامدی و عملکرد مناسب در بخش های دولتی و خصوصی مهمترین بعد ارزیابی سازمانی تلقی می‌شود، به ویژه در یک نهاد بزرگ و اساسی مانند مجلس شورای اسلامی که عملکرد و کنش‌های نمایندگان مجلس تحت تاثیر متغیرهای مختلفی قرار دارد. سطح کمی و کیفی عملکرد نمایندگان و نهاد مجلس شورای اسلامی همراه با مجموعه ای از ابزارهای نرم و سخت، در کنار ویژگی‌ها ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
طراحی مدل ‎سرمایه‎ ساختاری کاهنده فساد در شبکه بانکی با استفاده از نظریه داده بنیاد

سمانه قهرمانی؛ رضا سپهوند؛ محمد حکاک؛ حجت وحدتی

دوره 15، بهار و تابستان 1402 ، شهریور 1402

https://doi.org/10.22067/tmj.2023.77890.1331

چکیده
  سازمان‎ها برای کنترل فساد و سوءرفتارهای سازمانی از ابزارهای مختلفی بهره می‎گیرند. برخی رویکرد انفعالی و مبارزه با معلول را در پیش می‎گیرند و برخی بر کنترل‎های پیش‌نگر متمرکز می‎شوند. در این میان سازمان‎های پیشرو برای سالم‎سازی سازمان از مواردی همچون فرآیندهای عملیاتی کارآمد، ساختار منعطف و پاسخگو به محیط، جوَ نوآوری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارائه الگوی رفع فلات‌زدگی شغلی با رویکرد کارراهه شغلی در بانک مسکن ایران

جلیل قدرتی؛ محسن مرادی؛ علیرضا مزیدی

دوره 15، بهار و تابستان 1402 ، شهریور 1402

https://doi.org/10.22067/tmj.2023.79138.1361

چکیده
  فلات زدگی شغلی احساس ناکامی و ضعف روانشناختی کارمند درباره توقف و پیشرفت فرد در کار راهه شغلی اش است. لذا ضرورت توجه به مقوله فلات شغلی توسط کلیه سازمان‌ها اجتناب ناپذیر شده است. در سازمان‌های خدماتی به دلیل نوع کار و نیاز به داشتن کارکنانی باانگیزه بالا و روحیه مضاعف کاری، توجه به پدیده فلات شغلی اهمیتی دوچندان دارد. تحقیق حاضر با ...  بیشتر