مقاله پژوهشی
پیش‌ران‌ها و پیامدهای اینرسی سازمانی در سازمان‌های عمومی

فاطمه بیگی نصرابادی؛ غلامرضا ملک زاده

دوره 15، شماره 1 بهار و تابستان 1402 ، شهریور 1402، صفحه 1-39

https://doi.org/10.22067/tmj.2022.67939.1008

چکیده
  در کشورهای درحال‌توسعه، مشاهده می‌شود که سازمان‌های عمومی خدمات شهری با نوعی بی‌تحرکی، ایستایی و عدم انعطاف مواجه هستند که منجر به ناکارآمدی، ضعف در ارائه خدمات، ضعف در یکپارچگی اداره امور شهر و نارضایتی شهروندان شده است. این حالت با عنوان اینرسی سازمانی شناخته می‌شود. پژوهش حاضر با هدف شناسایی علل و پیامدهای اینرسی سازمانی در ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
طراحی مدل ‎سرمایه‎ ساختاری کاهنده فساد در شبکه بانکی با استفاده از نظریه داده‌بنیاد

سمانه قهرمانی؛ رضا سپهوند؛ محمد حکاک؛ حجت وحدتی

دوره 15، شماره 1 بهار و تابستان 1402 ، شهریور 1402، صفحه 40-72

https://doi.org/10.22067/tmj.2023.77890.1331

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل سرمایه‎ ساختاری کاهنده فساد در شبکه بانکی با استفاده از نظریه داده‌بنیاد انجام گرفته است. این پژوهش از نوع پژوهش‎های کیفی و در حوزه پارادایم استقرایی است. در پژوهش حاضر از مصاحبه نیمه ساختاریافته به‌عنوان ابزار جمع‎آوری داده‎ها استفاده شده که داده‎های حاصل از آن با بهره‎گیری از کدگذاری باز، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مدیریت ریسک سازمانی و مسئولیت اجتماعی شرکت: نقش تعدیل‌گری مدیریت سود واقعی

غلامرضا فارسی دوست؛ مهدی مرادی؛ ابوالفضل سلیمانی

دوره 15، شماره 1 بهار و تابستان 1402 ، شهریور 1402، صفحه 73-98

https://doi.org/10.22067/tmj.2023.81222.1404

چکیده
  هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین مدیریت ریسک سازمانی و افشای مسئولیت‌های اجتماعی شرکت، و همچنین بررسی اثر تعدیل­کنندگی مدیریت سود واقعی بر این رابطه است. داده­های به­کار گرفته شده، شامل 102 شرکت پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی سال­های 1393 تا 1399 است. جهت بررسی فرضیه‌ها از مدل رگرسیون خطی چندگانه با استفاده از داده‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی تأثیر رهبری راهبردی بر ایجاد مزیت رقابتی پایدار با نقش میانجی دوسوتوانی نوآوری و سرمایۀ انسانی در شرکت‌های مرکز رشد دانشگاه فردوسی مشهد

محمدصادق اکبری نوقابی؛ آذر کفاش پور؛ مهدی بهرامی؛ سجاد پورکیان

دوره 15، شماره 1 بهار و تابستان 1402 ، شهریور 1402، صفحه 99-125

https://doi.org/10.22067/tmj.2023.72474.1360

چکیده
  پژوهش، با هدف بررسی تأثیر رهبری راهبردی بر ایجاد مزیت رقابتی پایدار با نقش میانجیگری سرمایۀ انسانی و دوسوتوانی نوآوری در جامعۀ آماری شرکت‌های مرکز رشد دانشگاه فردوسی مشهد صورت پذیرفت. این پژوهش از نظر پارادایم، اثبات‎گرایی؛ از نظر رویکرد، استقرایی؛ از نظر نوع هدف، کاربردی؛ از نظر نوع ماهیت، توصیفی-تحلیلی و از نظر نوع داده‌ها، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارائه الگوی رفع فلات‌زدگی شغلی با رویکرد کارراهه شغلی در کارکنان بانک مسکن ایران

جلیل قدرتی؛ محسن مرادی؛ علیرضا مزیدی

دوره 15، شماره 1 بهار و تابستان 1402 ، شهریور 1402، صفحه 126-161

https://doi.org/10.22067/tmj.2023.79138.1361

چکیده
  فلات‌زدگی شغلی احساس ناکامی و ضعف روان‌شناختی کارمند درباره توقف و پیشرفت فرد در کارراهه شغلی‌اش است. فلات‌زدگی دامی است که کارکنان سازمان را از پیشرفت بازمی‌دارد و بر زندگی کاری آن‌ها نیز تأثیر منفی می‌گذارد، لذا ضرورت توجه به مقوله فلات‌زدگی شغلی توسط کلیه سازمان‌ها اجتناب‌ناپذیر شده است. در سازمان‌های خدماتی به دلیل نوع ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تحلیل راهبردهای تاب‌آوری روان‌شناختی منابع انسانی در سازمان‌های آموزشی با استفاده از روش دی‌متل

مرتضی پیری؛ میثم جعفری

دوره 15، شماره 1 بهار و تابستان 1402 ، شهریور 1402، صفحه 162-190

https://doi.org/10.22067/tmj.2023.78264.1339

چکیده
  هدف پژوهش حاضر شناسایی و اولویت­بندی راهبردهای تاب­آوری روان‌شناختی منابع انسانی در سازمان­های آموزشی بود. این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازلحاظ نوع­شناسی پژوهش در زمره پژوهش­های آمیخته با رویکرد کیفی و کمی در پارادایم استقرایی-قیاسی است. جامعه آماری این پژوهش در بخش کیفی اساتید دانشگاهی و خبرگان در حوزه مدیریت آموزشی، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تحلیل سه‌گانه عوامل فردی، نهادی و ساختاری مؤثر بر عملکرد نمایندگان مجلس شورای اسلامی

سالار مرادی

دوره 15، شماره 1 بهار و تابستان 1402 ، شهریور 1402، صفحه 191-220

https://doi.org/10.22067/tmj.2023.82357.1430

چکیده
  کارآمدی و عملکرد مناسب در بخش‌های دولتی و خصوصی مهم‌ترین بعد ارزیابی سازمانی تلقی می‌شود، به‌ویژه در یک نهاد بزرگ و اساسی مانند مجلس شورای اسلامی که عملکرد و کنش‌های نمایندگان مجلس تحت تأثیر متغیرهای مختلفی قرار دارد. سطح کمی و کیفی عملکرد نمایندگان و نهاد مجلس شورای اسلامی همراه با مجموعه‌ای از ابزارهای نرم و سخت، در کنار ویژگی‌ها ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
شناسایی عوامل مؤثر بر رشد کسب‌وکارها در بازارهای نوظهور: یک مطالعه فراترکیب

بهزاد صادقی؛ کمال سخدری

دوره 15، شماره 1 بهار و تابستان 1402 ، شهریور 1402، صفحه 221-267

https://doi.org/10.22067/tmj.2023.83412.1462

چکیده
  موضوع کسب‌وکارهای با رشد بالا (HGF) همواره موردتوجه محققان حوزه کارآفرینی بوده است؛ بااین‌حال، پژوهش‌ها در حوزه رشد کسب‌وکار در بازارهای نوظهور، در مراحل ابتدایی خود قرار دارد و دانش موجود در این زمینه به‌صورت پراکنده منتشر شده است. هدف این مطالعه، شناسایی عوامل مؤثر در رشد و مقیاس گرایی کسب‌وکارها در بازارهای نوظهور با استفاده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
طراحی مدل شایستگی‌های مدیریتی مبتنی بر سلامت سازمانی با رویکرد آمیخته

سارا جوانبخت؛ محمد محمدی؛ حمید رضائی فر

دوره 15، شماره 1 بهار و تابستان 1402 ، شهریور 1402، صفحه 268-300

https://doi.org/10.22067/tmj.2023.76755.1306

چکیده
  نقش مدیریت به‌عنوان عامل اصلی ایجاد و ارتقای سطح سلامت در سازمان حائز اهمیت ویژه می­باشد. براین اساس هدف این پژوهش طراحی مدل شایستگی‌های مدیریتی مبتنی بر سلامت سازمانی با رویکرد آمیخته می­باشد. برای نیل به این مقصود پژوهشگران از رویکرد آمیخته متوالی اکتشافی استفاده کردند؛ بدین‌صورت که در مرحله کیفی با استفاده از روش داده­بنیاد، ...  بیشتر