نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی، گروه مدیریت، دانشکدۀ علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران.

2 استاد، گروه مدیریت، دانشکدۀ علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

3 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی، گروه مدیریت، دانشکدۀ علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران.

4 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی، گروه مدیریت، دانشکدۀ مدیریت و حسابداری، دانشگاه امام رضا(ع)،مشهد، ایران.

چکیده

پژوهش با هدف بررسی تأثیر رهبری راهبردی بر ایجاد مزیت رقابتی پایدار با نقش میانجیگری سرمایۀ انسانی و دوسوتوانی نوآوری در جامعۀ آماری شرکت‌های مرکز رشد دانشگاه فردوسی مشهد صورت پذیرفته است. این پژوهش از نظر پارادایم، اثبات‎گرایی؛ از نظر رویکرد، استقرایی؛ از نظر نوع هدف، کاربردی؛ از نظر نوع ماهیت، توصیفی-تحلیلی و از نظر نوع داده‌ها، در گروه پژوهش‌های کمّی قرار می‌گیرد. جامعۀ آماری، تعداد 110 شرکت مرکز رشد دانشگاه فردوسی و نمونه‌گیری به صورت تصادفی ساده انجام شده است. با استفاده از فرمول کوکران و جدول مورگان، حجم نمونه 86 به دست آمد. ابزار گردآوری داده، توزیع پرسش‌نامه و سطح تحلیل، سطح سازمان می‌باشد. از ضریب آلفای کرونباخ و ضریب پایایی مرکب، برای بررسی پایایی استفاده گردید. برای تأیید روایی نیز بررسی روایی صوری، روایی سازه از طریق تحلیل عاملی تأییدی، روایی همگرا و روایی واگرا صورت پذیرفت. داده‌های گردآوری‌ شده، به کمک مدل‌یابی معادلات ساختاری و از طریق نرم‌افزارهای SPSS و PLS مورد تحلیل و آزمون قرار گرفتند. در نهایت، هر پنج فرضیه تأیید شدند. رهبری راهبردی به صورت مستقیم و همچنین از طریق سرمایۀ انسانی و دوسوتوانی نوآوری بر مزیت رقابتی پایدار، تأثیر مثبت و معناداری دارد. سرمایۀ انسانی و دوسوتوانی نوآوری نیز به صورت مستقیم بر مزیت رقابتی پایدار، تأثیر مثبت و معناداری دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The impact of strategic leadership on sustainable competitive advantage with the mediating role of innovation ambidexterity and Human Capital in growth center enterprises of the Ferdowsi University of Mashhad

نویسندگان [English]

  • Mohammad Sadegh Akbari Nooghabi 1
  • Azar Kaffashpoor 2
  • Mahdi Bahrami 3
  • Sajad Pourkian 4

1 Master of Business Management, Marketing major, Department of Management, Faculty of Economic and Administrative Sciences, Ferdowsi University, Mashhad, Iran.

2 Professor, Department of Management, Faculty of Economic and Administrative Sciences, Ferdowsi University, Mashhad, Iran

3 Master of public administration, human resource orientation, Department of Management, Faculty of Economic and Administrative Sciences, Ferdowsi University, Mashhad, Iran.

4 Master of Business Management, Marketing major, Department of Management, School of Management and Accounting, Imam Reza University, Mashhad, Iran.

چکیده [English]

Abstract
Introduction: The research aims to investigate strategic leadership on creating sustainable competitive advantage with the mediating role of human capital and the innovation ambidexterity in the statistical community of Ferdowsi University of Mashhad growth center companies.
Methodology: This research in terms of paradigm, positivism; In terms of approach, inductive; in terms of purpose, practical; In terms of the type of nature, they are descriptive-analytical and in terms of the type of data, they are in the group of quantitative researches. The statistical population is the number of 110 companies of Ferdowsi University Growth Center and sampling was done by simple random sampling. Using Cochran's formula and Morgan's table, the sample size was 86. The tool of data collection is the distribution of questionnaires and the level of analysis is the level of the organization. Cronbach's alpha coefficient and composite reliability coefficient were used to check reliability. In order to check the validity, face validity, construct validity through acceptance factor analysis, convergent validity and divergent validity were done. The collected data are analyzed and tested with the help of structural equation modeling and through SPSS and PLS software.
Results: All five hypotheses were tested. Strategic leadership has a positive and significant effect on sustainable competitive advantage directly as well as through human capital and innovation ambidexterity. Human capital and innovation ambidexterity directly have a positive and significant effect on sustainable competitive advantage.
Conclusions: Companies achieve sustainable competitive advantage through strategic leadership and attention to social capital and strategic flexibility.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic Leadership
  • Sustainable Competitive Advantage
  • innovation ambidexterity
  • Human Capital
CAPTCHA Image