نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته رفتار سازمانی، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3 استاد گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مطالعات نشان می‌دهد اجرای تغییر در سازمان‌ها همیشه آن‌طور که رهبران تغییر فرض می‌کنند، فرایند ساده‌ای نیست و فقط تعداد محدودی از سازمان‌ها در مدیریت و اجرای آن موفق هستند. درواقع بیشتر سازمان‌ها در دستیابی به تغییری پایدار به معنی آنکه بتواند به هنجارها و باورهای کارکنان تبدیل شده باشد، ناکام مانده‌اند. پژوهش حاضر با هدف شناسایی راهبردها و پیامدهای پایداری تغییرات سازمانی در بانک‌های خصوصی ایران انجام شده است. این پژوهش کیفی و بر پایه نظریه داده بنیاد با رویکرد نظام‌مند است. جامعه موردمطالعه شامل مدیران و کارشناسان با سابقه شاغل در بانک‌های خصوصی ایران و نیز خبرگانی است که سابقه و تجربه مطلوبی در زمینه تغییرات سازمانی در این بانک‌ها داشته‌اند. مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته و عمیق با مشارکت‌کننده‌های در پژوهش تا حصول اشباع نظری انجام شد. داده‌های حاصله از طریق فرایند کدگذاری باز، محوری و انتخابی و با استفاده از نرم‌افزار MAXQDA20 تحلیل شدند و اعتباربخشی نتایج با استفاده از معیارهای لینکلن و گوبا (باورپذیری، اطمینان‌پذیری، تأییدپذیری و انتقال‌پذیری) صورت پذیرفت. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد راهبردها شامل آموزش اثربخش و به‌کارگیری گروه‌های کاری، استقرار سیستم مدیریت دانش، سازوکارهای انگیزشی، تأمین منابع مالی، تدقیق و تبیین برنامه راهبردی سازمان، سبک رهبری، فرایندهای اثربخش و ساختار چابک و پیامدها شامل افزایش بلوغ روان‌شناختی و بلوغ رفتاری کارکنان، افزایش منابع مالی و کاهش هزینه‌های سازمان، تأمین رضایت ذی‌نفعان استراتژیک و کسب مزیت رقابتی است.

کلیدواژه‌ها

Anderson, D., & Ackerman, L. (2001). Beyond Change Management, Jossey-Bass/Pfeiffer, (1st ed).            
Ansoff, H. I., & McDonnell, E. (1990). Implanting strategic management, London: Prentice- Hall.
Arazmjoo, H. (2014). All around pattern of organizational change acceptation, Unpublished doctoral dissertation, Allameh tabatabai university, Tehran. (in presian)
Armenakis, A., & Bedeian, A. (1999). Organizational Change: A Review of Theory and Research in the 1990s, Journal of Management, 25(3), 293-315.
Awad, R.; Sherratt, S., & Jefferies, M. (2013). Proposing a new model for organizational change management. Journal of Change Management, 123, 17-28.
Barnett, W., & Carroll, G. (1995). Modeling InTernal Organizational Change, Annual Review of Sociology, 21, 217-236.
Bate, P.; Khan, R., & Pye, A. (2000). Towards a culturally sensitive approach to organization structuring: Where organization design meets organization development, Organization Science, 11, 197-211.
Bateman, N. (2005). Sustainability: the elusive element of process important, International Journal of Operations & Production Management, 25(3), 261-276.
Bateman, N., & David, A. (2002). Process improvement programmes: a model for assessing sustainability, International Journal of Operations & Prouduction Management. 22(5), 515-526.
Bateman, N., & Rich, N. (2003). Companies’ perceptions of inhibitors and enablers for process improvement activities, International Journal of Operations & Production Management, 23(2), 185-99.
Beer, M., & Nohria, N. (2000). Cracking the code of change, Harvard Business Review, 78(3), 133–141.
Bessant, J., & Caffyn, S. (1997). High-involvement innovation through continuous improvement, International Journal of Technology Management, 14(1), 7-28.
Brannmark, M., & Benn, S. (2012). A proposed model for evaluating the sustainability of continuous change programmes, Journal of Change Management, 12(2), 231-245
Brown, D. R. (2021). An experimental approach development to organization development, translation: Alvani, S. M., Kheirandish, M., Mohammadbeigi, Z. & Abbaszadeh Avilagh, H. (1st ed), Tehran: publication of saffar. (in Persian)
Buchanan, D.; Fitzgerald, L.; Ketley, D.; Gollop, R.; Jones, J. L.; Lamont, S. S.; Neath, A., & Whitby, E. (2005). No going back: a review of the literature on sustaining organizational change, International Journal of Management Reviews, 7(3), 189–205    
Burke, W. (1982). Organization development, Boston, MA: Little Brown.
Burke, W., & Litwin, G. (1992). A causal model of organizational performance and change, Journal of Management, 18, 523–545.
Burke, W. (2002). Organization change: Theory and practice, Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
Cameron, K. S., & Quinn, R. E. (1999). An introduction to changing organizational culture, In K. S. Cameron & R. E. Quinn, Diagnosing and changing organizational culture, 1-17. Reading, MA: Addison-Wesley
Champy, J. (1995). Reengineering: A light that failed, Across the Board, 32(3), 27-31.
Charmaz, K. (2006). Constructing grounded theory: a practical guide through qualitative analysis, London: Sage. Publications Ltd.
Cummings, T. G., & Worley, k. g. (2006). Organization development & change, translation: Bararpour, k. (1st ed), Tehran: publication of farazandish sabz. (in Persian)
Damanpour, F. (1991). Organizational innovation: A meta-analysis of effects of determinants and moderators, Academy of Management Journal, 34, 555–590.
De Wit, B., & Meyer, R. (2010). Strategy: Process, content, context: An International Perspective, (4th ed), Cincinnati, OH: South-Western Publishing.
Divandary, A. (2005). Modeling strategic change in the banking industry, Research Journal of Economic, 5(19), 147-180. (in Persian)
Drew, J.; McCallum, B., & Roggenhofer, S. (2004). Journey to Lean: Making Operational Change Stick, Basing- stoke: Palgrave Macmillan.
Farasatkhah, M. (2021). Qualitative research method in social sciences with emphasis on grounded theory, (10th ed), Tehran: publication of agah. (in Persian)
Fernandez, W. D. (2004). The grounded theory method and case study data in IS Research: Issues and Design, Information Systems Foundations Workshop: Constructing and Criticising.
French, W., & Bell, C. (2006). Organization development: behavioral science interventions for organization improvement, translation: Alvani, S. M. & Danaei fard, H. (12th ed), Tehran: publication of safar. (in Persian)
Glaser, B. G. (1978). Doing grounded theory: issues and discussions, Mill Valley, Sociology Press.
Harzing, A. W., & Hofstede, G. (1996). Planned change in organization: the influence of national culture, Research in the Sociology of Organizations, 14, 297-340.
Hayes, J. (2010). The theory & practice of change management, (3rd ed), palgrave.
Hercleuous, L. (2001). An ethnographic study of culture in the context of organizational Change, Journal of Applied Behavioral Science, 37, 426-446.
Hersey, P., & Blanchard, K. H. (1972). Management of Organizational Behavior: Utilizing Human Resources, (2nd ed), Prentice – Hall Inc, Englewood Cliff, New Jersey.
Jaca, C.; Viles, E.; Mateo, R., & Santos, J. (2011). Components of sustainable improvement systems: theory and practice, The TQM Journal, 24(2), 142-154.
Jan nasar Ahmady, H.; Shirazi, A., Rahimnia, F., & Khorakian, A. R. (2019). Evaluating components of leader’s proceedings in successful execution of change programs, Transformation Management Journal, 11(2), 157-184. (in Persian)
Knodel, T. (2004). Preparing the organizational ‘soil’ for measurable and sustainable change: business value management and project governance, Journal of Change Management, 4(1), 45–6.
Kotter, J. P. (1996). Leading Change, Harvard Business School Press.
Kotter, J. P. (1998). Leading change: Why transformation efforts fail, In Harvard Business Review on Change, 1-21. Boston, MA: Harvard Business Press.
Lewin, K. (ed) (1951).  Field Theory in Social Science, Selected Theoretical Papers by Kurt Lewin, (UK edition published 1952, ed. Dorwin Cartwright). London: Tavistoc
Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). Naturalistic Inquriry, Beverly Hills, CA: Sage.
Lippitt, R.; Watson, J., & Westley, B. (1985). The Dynamics of Planned Change, New York: Harcourt, Brace and World.
Luecke, R. (2003). Managing Change and Transition, Harvard Business Press, Boston, Massachusetts
Mirkamali, S. M., & Zainalipour, H. (2009). Suitable pattern of organizational change in all around universities through factor analysis, Journal of educative sciences (educative and pcychology sciences), university of shahid chamran of ahvaz, 5(3), 139-164. (in Persian)
Mohammadpour, A. (2019). Counter-Method: the philosophical underpinnings and practical procedures of qualitative methodology, (2nd ed), Qum: publication of logos. (in Persian)
Nasehifar, V.; Arazmjoo, H., & Taghavifard, M. T. (2013). Integration pattern of organizational change: Study dimentions of content, process and context in success of organizational change, Journal of management and development process, 26(4), 49-71. (in Persian)
Phillips, J. R. (1983). Enhancing the Effectiveness of Organizational Change Management, Human Resource Management, 22(1-2), 183-199.
Romanelli, E., & Tushman, M. (1994). Organizational transformation as punctuated equilibrium: an empirical test, Academy of Management Journal 37(15), 1121- 1166.
Safaee movahhed, S. (2021). Grounded theory: basic of thoretical, approaches and excutive procedures, (1st ed), Tehran: publication of doran. (in Persian)
Schein, E. (1985). Organizational Culture and Leadership: A Dynamic View, San Francisco: Jossey Bass.
Schroeder, D. M., & Robinson, A. G. (1991). America’s most successful export to Japan: continuous improvement programs, Sloan Management Review, 32(3), 67-81.
Senge, P. M.; Lichtenstein, B. B.; Kaeufer, K.; Bradbury, H., & Carroll, J. S. (2007). Collaborating for sustainability, MIT Sloan Management Review, 48(2), 44-53.
Senge P. M.; Kleiner, A.; Roberts, C.; Ross, R.; Roth, G., & Smith, B. (2007). Dance of change: the challenges to momentum in learning organization, translation: Akbari, H. & Soltani, M. (3rd ed), Tehran: publication of asia. (in Persian)
Smith J. J. (2010). Air force organizational change: tracing the past- mapping the future, Published PhD. Thesis, Faculty of Washington State University
Smith, M. E. (2002). Success rates for different types of organizational change, Performance Improvements, 41(1), 26–35.
Stacy, R. (2013). Strategic thinking and the management of change, translation: Kazemi movahhed, M. (6th ed), Tehran: publication of rasa. (in Persian)
Strauss, A., & Corbin, J. (1990). Baics of Qualitive Research.London, Sage Publications, Inc.
Strauss, A., & Corbin, J. (1998). Baics of Qualitive Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory, (2nd ed), London, SAGE Publications, Inc.
Strauss, A., & Corbin, J. (2018). Basic of qualitive research: techniques and procedures for grounded theory, translation: Afshar, E. (7th ed), Tehran: publication of nashreney. (in Persian)
Tabatabai mozabadi, S. M. (2019). Change management in integration process of banks and financial institutions, Tehran: publication of termeh. (in Persian)
Tushman, M. L., & Romanelli, E. (1985). Organizational evolution: A metamorphosis model of convergence and reorientation, In L. L. Cummings & B. M. Staw (Eds.), Research in organizational behavior, 171-222. Greenwich, CT: JAI Press.
Vollmann, T. (1996). The transformation imperative: achieving market dominance throught radical change, Harvard Bussiness Press, (1st ed), USA
CAPTCHA Image