نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آموزشی مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشیار گروه مدیریت دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

تحقیقات نشان می دهد اجرای تغییردرسازمان ها همیشه آن طورکه رهبران تغییر فرض می کنند فرایند ساده ای نیست و فقط تعداد محدودی ازسازمان ها در مدیریت و اجرای آن موفق هستند. در واقع بیشتر سازمان ها در دستیابی به تغییری پایدار به معنی آنکه بتواند به هنجارها و باورهای کارکنان تبدیل شده باشد ناکام مانده اند. پژوهش حاضر با هدف شناسایی راهبردها و پیامدهای پایداری تغییرات سازمانی در بانک های خصوصی ایران انجام شده است. این پژوهش کیفی و برپایه نظریه داده بنیاد با رویکرد نظام مند می باشد. جامعه مورد مطالعه شامل مدیران وکارشناسان با سابقه شاغل در بانک های خصوصی ایران و نیز خبرگانی است که سابقه و تجربه مطلوبی در زمینه تغییرات سازمانی در این بانک ها داشته اند. مصاحبه های نیمه ساختاریافته و عمیق با مشارکت کننده های در پژوهش تا حصول اشباع نظری انجام شد. داده های حاصله ازطریق فرایندکدگذاری باز، محوری وانتخابی و با استفاده از نرم افزار MAXQDA20 تحلیل شدند واعتباربخشی نتایج با استفاده ازمعیارهای لینکلن وگوبا صورت پذیرفت. یافته های پژوهش نشان می دهد راهبردها شامل آموزش اثر بخش و بکارگیری تیم های کاری، استقرار سیستم مدیریت دانش، ساز وکارهای انگیزشی، تامین منابع مالی، تدقیق و تبیین برنامه راهبردی سازمان، سبک رهبری، فرایندهای اثربخش و ساختار چابک و پیامد ها شامل افزایش بلوغ روانشناختی و بلوغ رفتاری کارکنان، افزایش منابع مالی و کاهش هزینه های سازمان، تامین رضایت ذی نفعان استراتژیک و کسب مزیت رقابتی می باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Organizational change sustainability in private banks of Iran: strategies and consequences

نویسندگان [English]

  • Mohammad Sadegh Dadmehr 1
  • Yaghoob Maharati 2
  • Alireza Khorakian 1
  • Fariborz Rahimnia 1

1 Department of Management, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Ferdowsi University of Mashhad

2 Department of Management, Ferdowsi University of Mashhad

چکیده [English]

Research shows that implementing change within organizations is not as simple process as change leaders assume. in fact, change can be successfully managed and implemented in a few organizations and most organizations fail to achieve a sustainable change, which is the transformation of employees' norms and beliefs. The present study aimed to identify the strategies and consequences of the organizational change sustainability in private banks of Iran. This is a qualitative research based on the grounded theory with a systematic approach. The study population includes managers and experts who have experience working in Iranian private banks, as well as elites who have experience in the field of organizational changes in these banks. The sem-structured and deep interviews with participants in research were conducted to reach theoretical saturation. The obtained data were analyzed in an open, axial, and selective coding process by using MAXQDA20 software and the results were validated by Lincoln and Guba criterias. The research findings indicate that the strategies include effective training and the use of work teams, the establishment of a knowledge management system and motivational mechanisms, the mobilization of financial resources, the scrutiny and explanation of the organization's strategic plan, leadership style, effective processes and agile structure. The consequences include increasing employees' psychological maturity and behavioral maturity, increasing financial resources and decreasing organization's costs, satisfying strategic stakeholders and gaining competitive advantage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational change sustainability
  • Private banks
  • Change management
  • Grounded theory
CAPTCHA Image