مقاله پژوهشی
مرور نظام مند مفهوم پردازی ها و عوامل بازدارنده و پیش برنده تغییر در سازمان های خانوادگی

طاهره عبادی؛ سیدحسین کاظمی؛ حسن دانایی فرد

دوره 15، پاییز و زمستان 1402 ، آبان 1402

https://doi.org/10.22067/tmj.2024.82388.1431

چکیده
  به رغم اینکه معمولاً سازمان های خانوادگی در حاشیه پژوهش های مدیریت قرار گرفته اند اما نقش بزرگی در اقتصادهای محلی و بین المللی دارند. همین سبب شده است در چند دهه اخیر توجه پژوهشی گسترده ای به تمایزات این سازمان ها با سازمان های متداول صورت گیرد. یکی از این حوزه های بذل توجه، پژوهش در ماندگاری و تغییرات سازمانی در این سازمان ها است. سازمان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی تاثیر رهبری متناقض نما بر خلاقیت با نقش میانجی خودکارآمدی خلاقانه و هویت یابی با رهبر و نقش تعدیل گر فشار بارکار و نیاز کارکنان به ثبات شناختی

فاطمه قربانی؛ قاسم اسلامی؛ حسین افخمی روحانی

دوره 15، پاییز و زمستان 1402 ، آبان 1402

https://doi.org/10.22067/tmj.2024.84785.1489

چکیده
  رهبری متناقض نما یکی از سبک های نوین رهبری که می تواند بر خلاقیت کارکنان تاثیرگذار باشد، یکی از چالش‌هایی است که مدیران در فضای کاری خود با آن مواجه هستند. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی است و به لحاظ ماهیت و روش نیز توصیفی از نوع پیمایشی-تحلیلی می باشد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بوده و جامعه آماری تحقیق نیز، کارکنان سازمان‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
روند تغییر نظام معنایی کارمندان ناشی از فعالیت گفتمانی مدیر

امیر صفری مقدم

دوره 15، پاییز و زمستان 1402 ، آبان 1402

https://doi.org/10.22067/tmj.2024.80336.1390

چکیده
  تغییر سازمانی همواره از مسائل پر چالش مدیران بوده است. شرکت‌هایی که نمی‌توانند با تغییرات همراه شوند نابود می‌شوند. کارمندان بعنوان یکی از عوامل موفقیت یا شکست پیاده‌سازی استراتژی مطرح بوده‌اند و لزوم همراه سازی کارمندان برکسی پوشیده نیست.کارمندان بر مبنای نظام معنایی خود، پدیده‌ها و اتفاقات را تعبیر و تفسیر می‌کنند. معنا بخشیدن ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
واکاوی نقش مرزگستری در نوآوری سازمانی؛ رویکرد فراتحلیل

سعید نوراللهی؛ سیروس قنبری

دوره 15، پاییز و زمستان 1402 ، آبان 1402

https://doi.org/10.22067/tmj.2024.85077.1502

چکیده
  امروزه دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی به‌منظور به‌اشتراک‌گذاری دانش و نوآوری‌های خود، و صنایع به‌منظور کسب نوآوری‌های تولید شده توسط دانشگاه از استراتژی مرزگستری بهره می‌گیرند و ازاین طریق نیازهای یکدیگر را تأمین می‌نمایند. بنابراین ارتباط تنگاتنگی بین مرزگستری و نوآوری شکل می‌گیرد. از این رو هدف این پژوهش واکاوی نقش مرزگستری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
پایداری تغییرات سازمانی در بانک های خصوصی ایران : راهبردها و پیامد ها

محمد صادق دادمهر؛ یعقوب مهارتی؛ علیرضا خوراکیان؛ فریبرز رحیم نیا

دوره 15، پاییز و زمستان 1402 ، آبان 1402

https://doi.org/10.22067/tmj.2023.81906.1416

چکیده
  تحقیقات نشان می دهد اجرای تغییردرسازمان ها همیشه آن طورکه رهبران تغییر فرض می کنند فرایند ساده ای نیست و فقط تعداد محدودی ازسازمان ها در مدیریت و اجرای آن موفق هستند. در واقع بیشتر سازمان ها در دستیابی به تغییری پایدار به معنی آنکه بتواند به هنجارها و باورهای کارکنان تبدیل شده باشد ناکام مانده اند. پژوهش حاضر با هدف شناسایی راهبردها ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
شناسایی چالش های حقوقی کسب و کارها در متاورس به روش دلفی

محسن لعل علیزاده؛ زهرا محمدزاده

دوره 15، پاییز و زمستان 1402 ، آبان 1402

https://doi.org/10.22067/tmj.2023.85022.1499

چکیده
  متاورس، فضایی مجازی است که در آن کاربران می‌توانند با دارایی‌های دیجیتال به تعامل و معامله بپردازند. با این حال، چشم انداز قانونی کسب و کارها در متاورس هنوز در حال تکامل و توسعه است و هر روز ابعاد جدیدی به آن افزوده می شود. متاورس کسب و کارها را هم از نظر محتوا و هم از نظر فرایندهای اجرای فعالیت ها به شیوه بنیادین تحت تاثیر قرار خواهد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر مسئولیت اجتماعی بر عملکرد مدیران و کارکنان با نقش تعدیل‌گر مدیریت منابع انسانی سبز(مطالعه مورد: دانشگاه علوم پزشکی بابل)

محبوبه نیکخصال؛ محمد حسن شکی

دوره 15، پاییز و زمستان 1402 ، آبان 1402

https://doi.org/10.22067/tmj.2024.82665.1440

چکیده
  هدف از این مقاله مطالعه تأثیر مسئولیت اجتماعی بر عملکرد مدیران و کارکنان با نقش تعدیل‌گر مدیریت منابع انسانی سبز در دانشگاه علوم پزشکی بابل است. روش تحقیق کمی و پیمایشی و جامعه آماری شامل کلیه مدیران و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی بابل(6400 نفر) بود.روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای است. با توجه به فرمول کوکران، حجم نمونه384 نفر شد. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
شناسایی شاخص‌ها و پیامدهای رهبری استثمار آمیز در سازمان‌های دولتی با رویکرد FCM

علی شریعت نژاد؛ فرناز مهدی خانی

دوره 15، پاییز و زمستان 1402 ، آبان 1402

https://doi.org/10.22067/tmj.2024.84834.1491

چکیده
  سبک رهبری استثمارآمیز از سبک‌های غیرکارکردی و مخرب رهبری است که اثرات و تبعات منفی برای سازمان دارد. مدیران و رهبرانی که با این سبک به مدیریت و رهبری سازمان خود می‌پردازند، موجب بروز آسیب‌های فردی، گروهی و سازمانی می‌گردند. براین اساس پژوهش حاضر باهدف شناسایی شاخص‌ها و پیامدهای رهبری استثمار آمیز در سازمان‌های دولتی انجام پذیرفت. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
عجین‌شدن با برند در صنعت هتلداری با نقش مسئولیت اجتماعی سازمانی، اعتماد برند و هویت‌یابی برند

جمشید سالار؛ رمضان غلامی اواتی

دوره 15، پاییز و زمستان 1402 ، آبان 1402

https://doi.org/10.22067/tmj.2024.82973.1447

چکیده
  عجین‌شدن با برند، امروزه به‌عنوان یکی از مهم‌ترین استراتژی‌های بازاریابی شناخته می‌شود. عجین‌شدن با برند باعث ایجاد مزیت رقابتی پایدار برای شرکت‌ها می‌شود و عملکرد آنها را افزایش می‌دهد. بنابراین، شرکت‌ها به دنبال شناسایی استراتژی‌های مناسبی برای افزایش عجین‌شدن مشتریان با برندهای خود هستند. هدف از انجام این پژوهش، بررسی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
طراحی مدل رهبری متناسب با سازمان های دولتی ایران

حسین علی نجفی؛ ناصر پورصادق؛ حامد رحمانی

دوره 15، پاییز و زمستان 1402 ، آبان 1402

https://doi.org/10.22067/tmj.2024.83151.1463

چکیده
  رهبری، رویکردی است در حوزه سازمان و مدیریت که بدلیل تنوع در برداشت ها عمدتاً بگونه رهبر- محور ارائه شده و نقش پیروان و زمینه در معادله رهبری نادیده انگاشته شده است. هدف پژوهش حاضر، طراحی مدل رهبری متناسب با سازمان های دولتی ایران است. این پژوهش به روش آمیخته انجام شده است. برای استخراج ابعاد و طراحی مدل از روش فراترکیب و مصاحبه با متخصصین‌موضوعی ...  بیشتر