مقاله پژوهشی
پایداری تغییرات سازمانی در بانک های خصوصی ایران : راهبردها و پیامد ها

محمد صادق دادمهر؛ یعقوب مهارتی؛ علیرضا خوراکیان؛ فریبرز رحیم نیا

دوره 15، پاییز و زمستان 1402 ، آبان 1402

https://doi.org/10.22067/tmj.2023.81906.1416

چکیده
  تحقیقات نشان می دهد اجرای تغییردرسازمان ها همیشه آن طورکه رهبران تغییر فرض می کنند فرایند ساده ای نیست و فقط تعداد محدودی ازسازمان ها در مدیریت و اجرای آن موفق هستند. در واقع بیشتر سازمان ها در دستیابی به تغییری پایدار به معنی آنکه بتواند به هنجارها و باورهای کارکنان تبدیل شده باشد ناکام مانده اند. پژوهش حاضر با هدف شناسایی راهبردها ...  بیشتر