نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، گرایش توسعه منابع انسانی،گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

2 استادیار گروه مدیریت دانشگاه فردوسی مشهد

3 عضو رسمی

چکیده

رهبری متناقض نما یکی از سبک های نوین رهبری که می تواند بر خلاقیت کارکنان تاثیرگذار باشد، یکی از چالش‌هایی است که مدیران در فضای کاری خود با آن مواجه هستند. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی است و به لحاظ ماهیت و روش نیز توصیفی از نوع پیمایشی-تحلیلی می باشد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بوده و جامعه آماری تحقیق نیز، کارکنان سازمان‌های دولتی در شهر مشهد هستند. برای تعیین حجم نمونه برای هر گویه 10 پرسشنامه در نظر گرفته شد که بعد از حذف پرسشنامه های ناقص، داده های مورد نیاز از 384 نفر به روش تصادفی طبقه ای جمع‌آوری گردید. برازندگی داده ها با بررسی شاخص های روایی و پایایی ابزار جمع آوری داده، تایید شده سپس به منظور بررسی میزان اثرگذاری متغیرها و آزمون فرضیه های مربوطه از تکنیک مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شد. در نهایت داده های جمع آوری شده با استفاده از تکنیک های آماری تجزیه و تحلیل شدند. تمامی فرضیات تحقیق مورد سنجش قرار گرفته و تاثیر مثبت رهبری متناقض نما بر هویت یابی با رهبر و خودکارآمدی خلاقانه، خودکارآمدی خلاقانه بر خلاقیت کارکنان، هویت یابی با رهبر بر خلاقیت کارکنان تایید شد. همچنین نقش میانجی گر خودکارآمدی خلاقانه و هویت یابی با رهبر در میان فرضیات اثبات شده و فرضیات تعدیل گر فشار حجم کار با ضریب تاثیر مثبت و نیاز کارکنان به ثبات شناختی با ضریب تاثیر منفی نیز مورد تایید قرار گرفت و در پایان نیز پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی ارائه شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of paradoxical leadership on employees' creativity with regard to the mediating role of identification with the leader and creative self-efficacy and the moderating role of workload pressure and employees' need for cognitive

نویسندگان [English]

  • fatemeh ghorbani 1
  • ghasem eslami 2
  • Hossein Afkhami Rohani 3

1 Master's degree in Public Administration, Human Resources Development, Department of Management, Faculty of Administrative and Economic Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.

2 univer

3 official member

چکیده [English]

Paradoxical leadership is one of the new styles of leadership that can affect the creativity of employees and is one of the challenges that managers face in their work environment. Therefore, the aim of this study is to investigate the impact of Paradoxical leadership on creativity with the mediating role of creative self-efficacy and leader identification, and the moderating role of workload pressure and employees' need for cognitive stability among employeesofgovernment organizations in Mashhad city. This research is applied in terms of purpose and descriptive-analytical in terms of its nature and descriptive method. The data collection tool is a questionnaire, and the statistical population of the research is the employees of government organizations in Mashhad. To determine the sample size, 10 questionnaires were considered for each item, and after removing the incomplete questionnaires, the required data were collected from 384 people by stratified random method.The appropriateness of the data was determined by checking the validity and reliability indicators of the data collection tool, then the structural equation modelling technique was used to check the effectiveness of the variables and test the relevant hypotheses. Finally, the collected data was analyzed using statistical techniques. All hypotheses were tested and confirmed, including the positive impact of Paradoxical leadership on identify with the leader and creative self-efficacy, creative self-efficacy on employee creativity, and identity with the leader on employee creativity. The mediating role of creative self-efficacy and identify with the leader among the confirmed hypotheses was also proven, and the modified hypotheses of work pressure with a positive impact coefficient and employees' need for cognitive stability with a negative impact coefficient were also confirmed. Finally, suggestions for future research were provided.

کلیدواژه‌ها [English]

  • paradoxical leadership
  • creativity
  • creative self-efficacy
  • identifyin with the leader
  • work pressure and employees' need for cognitive stability
CAPTCHA Image