نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ،گروه مدیریت ، دانشگاه آزاد اسلامی قائمشهر، قائمشهر، ایران

2 استادیار ، گروه مدیریت ، دانشگاه آزاد اسلامی قائمشهر، قائمشهر،

چکیده

هدف از این مقاله مطالعه تأثیر مسئولیت اجتماعی بر عملکرد مدیران و کارکنان با نقش تعدیل‌گر مدیریت منابع انسانی سبز در دانشگاه علوم پزشکی بابل است. روش تحقیق کمی و پیمایشی و جامعه آماری شامل کلیه مدیران و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی بابل(6400 نفر) بود.روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای است. با توجه به فرمول کوکران، حجم نمونه384 نفر شد. برای گردآوری داده‌ها، از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردید. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش‌های آمار توصیفی و استنباطی و از آزمون‌های تحلیل واریانس یکراهه، تحلیل رگرسیون و همبستگی پیرسون و اسپیرمن و مدل‌یابی ساختاری جهت آزمون فرضیه ها با استفاده از نرم افزار نرم‌افزار آماری Spss24و Amos24استفاده شد. یافته‌های تحقیق نشان داد میانگین عملکرد کارکنان برابر با 92/ 3 است. بین مسئولیت اجتماعی و مدیریت منابع انسانی سبز با عملکرد مدیران و کارکنان به ترتیب به میزان 622/0و 460/0ارتباط مثبت و معنی دار وجود دارد. همچنین بین سن، میزان تحصیلات و سابقه خدمت و عملکرد کارکنان رابطه وجود دارد. حدود 9/47درصد از تغییرات میزان عملکرد مدیران و کارکنان به مدیریت منابع انسانی سبز و مسئولیت اجتماعی بستگی دارد. مدل‌یابی ساختاری نشان می‌دهد که مدل از برازش مناسبی برخوردار است. نتیجه این که رابطه مسئولیت اجتماعی با عملکرد کارکنان در صورت تعدیل و کنترل متغیر مدیریت منابع انسانی سبز کاهش می‌یابد به طوری که ارتباط بین آن دو از لحاظ آماری معنادار نمی-شود. در نتیجه متغیر مدیریت منابع انسانی سبز نقش تعدیل‌گر را دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Impact of Social Responsibility on the Performance of Managers and Employees with a Modifying Role in Green Human Resource Management (Case Study of Managers and Employees of Babol University of Medical Sciences)

نویسندگان [English]

  • mahbobeh nikkhesal 1
  • mohamad hassan shakki 2

1 PhD student of management, Department of Management, Islamic Azad University, Qaemshahr Branch, Qaemshahr, Iran

2 Assistant Professor, Department of Management, Qaimshahr Islamic Azad University, Qaimshahr.

چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the effect of social responsibility on the performance of managers and employees with a moderating role of green human resource management (a case study of managers and staff of Babol University of Medical Sciences). The quantitative and survey research method and the statistical population included all managers and employees of Babol University of Medical Sciences (6400 people). The sampling method used in this study is a simple multistage and random cluster sampling method. According to the Cochran's formula, the sample size was 384. A researcher-made questionnaire was used to collect data. To analyze the data from descriptive statistical methods and in the inferential statistics section, one-way analysis of variance analysis, regression and correlation analysis of Pearson and Spearman and structural modeling to test hypotheses using spss24 and amos24 statistical software.
The research findings showed that the average employee performance among people is high and its average is 3.92. There is a positive and significant relationship between social responsibility and green human resource management with the performance of managers and employees at 0.622 and 0.460, respectively. There is also a relationship between age, level of education and service history and employee performance. About 47.9% of changes in the performance of managers and employees depend on the management of green human resources and social responsibility. Structural modeling shows that the model has a good fit. As a result, the relationship between social responsibility and employee performance decreases if the variable of human resource management is modified and controlled, so that the relationship between the two is not statistically significant. As a result, the green human resource management variable plays a moderating role.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Employee Performance
  • Social Responsibility
  • Green Human Resource Management
  • Babol University of Medical Sciences
CAPTCHA Image