نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 استادیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه تربیت مدرس

3 گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

به رغم اینکه معمولاً سازمان های خانوادگی در حاشیه پژوهش های مدیریت قرار گرفته اند اما نقش بزرگی در اقتصادهای محلی و بین المللی دارند. همین سبب شده است در چند دهه اخیر توجه پژوهشی گسترده ای به تمایزات این سازمان ها با سازمان های متداول صورت گیرد. یکی از این حوزه های بذل توجه، پژوهش در ماندگاری و تغییرات سازمانی در این سازمان ها است. سازمان های خانوادگی، به ویژه به سبب هویت دوگانه ای که دارا هستند (خانواده از یک سو و کسب وکار از سوی دیگر)، با موضوعات تغییر متفاوتی روبرو می شوند. همچنین این سازمان ها ویژگی هایی متمایزی دارند که می توانند بازدارنده یا پیش برنده تغییرات در آن‌ها باشند. گرچه بسیاری از این موضوعات و عوامل در مطالعات پیشین مورد بررسی قرار گرفته اند، اما پراکندگی آن‌ها مانع از بهره برداری عملی و نظری شان شده است. بدین روی این مطالعه با استفاده از مرور نظام مند (2000-2020)، به بررسی شیوه های مختلف مفهوم پردازی تغییر در سازمان های خانوادگی و همچنین عوامل بازدارنده و پیش برنده تغییر در سازمان های خانوادگی پرداخته است. یافته ها نشان می دهد سازمان های خانوادگی، تغییر را عمدتاً در موضوعات جانشینی، کارآفرینی، پایداری، و ثروت عاطفی و اجتماعی می بینند و عمده عوامل پیش برنده و بازدارنده تغییر در آن‌ها نیز با محوریت این موضوعات در قالب پنج قابلیت انطباقی، سرمایه انسانی، گذار نسلی، مدیریتی، و مدیریت تغییر متجلی می شوند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Systematic Review of Conceptualizations of Change and the Factors Preventing and Promoting Change in Family Organizations

نویسندگان [English]

  • Tahereh Ebadi 1
  • Seyed Hosein Kazemi 2
  • Hassan Danaeefard 3

1 M.Sc. in Organization Development, Dep. of Public Administration, Faculty of Management & Economics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

2 Assistant Professor of Dep. of Public Administration at Tarbiat Modares university

3 Dep. of Public Administration, Faculty of Management & Economics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Although family organizations are usually on the sidelines of management research, they play a significant role in local and international economies. Therefore, in the last few decades, extensive research attention has been paid to the differences between these organizations and conventional organizations. One of these areas of attention is researching survival and organizational changes in these organizations. Family organizations, especially due to their dual identity (family on the one hand and business on the other), face different change issues and have distinct characteristics that can prevent or promote changes in them. Although many of these issues and factors have been investigated in previous studies, their dispersion has prevented practical and theoretical exploitation. Therefore, using a systematic review (2000-2020), this study examined different ways of conceptualizing change in family organizations, as well as the factors preventing and promoting change in family organizations. The findings show that family organizations experience change mainly in the form of substitution, entrepreneurship, sustainability, and socioemotional wealth, and the main factors promoting and inhibiting change are also manifested as related to these issues in form of adaptive, human capital, generational transition, managerial, and change management capabilities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Family organizations
  • change management
  • organizational change
  • systematic review
CAPTCHA Image