نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران

2 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت مدیریت ، دانشکده مدیریت، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران

چکیده

سبک رهبری استثمارآمیز از سبک‌های غیرکارکردی و مخرب رهبری است که اثرات و تبعات منفی برای سازمان دارد. مدیران و رهبرانی که با این سبک به مدیریت و رهبری سازمان خود می‌پردازند، موجب بروز آسیب‌های فردی، گروهی و سازمانی می‌گردند. براین اساس پژوهش حاضر باهدف شناسایی شاخص‌ها و پیامدهای رهبری استثمار آمیز در سازمان‌های دولتی انجام پذیرفت. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی از حیث گردآوری اطلاعات در زمره پژوهش‌های اکتشافی است. همچنین این پژوهش از نوع تحقیقات آمیخته به صورت کیفی و کمی و بر مبنای فلسفه قیاسی استقرایی است. جامعه آماری پژوهش خبرگان هستند که با روش نمونه‌گیری هدفمند و بر اساس اصل کفایت نظری انتخاب‌شده‌اند. ابزار گردآوری اطلاعات در بخش کیفی مصاحبه است که روایی و پایایی آن با استفاده از روایی محتوایی و روایی نظری و روش پایایی سنجی درون کدگذار و میان کدگذار تائید شد. هم‌چنین ابزار گردآوری اطلاعات در بخش کمی پرسشنامه است که روایی و پایایی آن با استفاده از روایی محتوایی و پایایی باز آزمون تائید شد. داده‌های کیفی با روش تحلیل محتوا و داده‌های کمی با روش نقشه شناختی فازی تحلیل گردید. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که جاه‌طلبی افراط گونه، شخصیت هوبریستیک و خودمحور و منفعت‌طلبی مهم‌ترین شاخص‌های رهبری استثمارآمیز در میان مدیران و رهبران سازمان‌های دولتی هستند. هم‌چنین کاهش انگیزش و عملکرد نوآورانه کارکنان، فرسودگی شغلی و عاطفی کارکنان و پدیدآیی جو پارانوئید و اشاعه بدبینی سازمانی به‌عنوان مهم‌ترین پیامدهای رهبری استثمارآمیز در سازمان‌های دولتی شناسایی شدند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying Indicators and Consequences of Exploitative Leadership in Government Organizations with The FCM Approach

نویسندگان [English]

  • Ali shariat Najade 1
  • farnaz mehdikhani 2

1 Assistant Professor, Department of Business Administration, Faculty of Management, Lorestan University, Khorram Abad, iran

2 Ph.D. Student, Faculty of Management, Lorestan University, Khorram Abad, Iran

چکیده [English]

Background & Purpose: Exploitative leadership style is one of the dysfunctional and destructive leadership styles that has negative effects and consequences for the organization. Managers and leaders who manage and lead their organization with this style cause individual, group and organizational damage. Accordingly, the current research was conducted with the aim of identifying indicators and consequences of exploitative leadership in government organizations.
Methodology: The current research is practical in terms of its purpose, and in terms of gathering information, it is among exploratory research. Also, this research is a mixed qualitative and quantitative research based on comparative and inductive philosophy. The statistical population of the research is the experts who were selected by the purposeful sampling method and based on the principle of theoretical adequacy. The data collection tool is in the qualitative part of the interview, whose validity and reliability were confirmed using content validity and theoretical validity and intra-coder and inter-coder reliability methods. Also, the data collection tool is in the quantitative part of the questionnaire, whose validity and reliability were confirmed using the content validity and retest reliability of the test. Qualitative data was analyzed by content analysis method and quantitative data was analyzed by fuzzy cognitive mapping method.
Findings: The research results include the identification of indicators and consequences of exploitative leadership in government organizations.
Results: The results of this research indicate that extreme ambition, hubristic and self-centered personality, and self-interest are the most important indicators of exploitative leadership among managers and leaders of government organizations. Also, reducing the motivation and innovative performance of employees, job and emotional burnout of employees, creating a paranoid atmosphere and spreading organizational pessimism were identified as the most important consequences of exploitative leadership in government organizations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Leadership
  • Destructive leadership
  • Exploitative leadership
  • Government organizations
CAPTCHA Image