نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

2 استاد گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

چکیده

امروزه دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی به‌منظور به‌اشتراک‌گذاری دانش و نوآوری‌های خود، و صنایع به‌منظور کسب نوآوری‌های تولید شده توسط دانشگاه از استراتژی مرزگستری بهره می‌گیرند و ازاین طریق نیازهای یکدیگر را تأمین می‌نمایند. بنابراین ارتباط تنگاتنگی بین مرزگستری و نوآوری شکل می‌گیرد. از این رو هدف این پژوهش واکاوی نقش مرزگستری در نوآوری سازمانی با رویکرد فراتحلیل بود. پژوهش از نوع مطالعات کمی بود که با استفاده از روش فراتحلیل انجام شد. جامعه مورد بررسی، پژوهش‏های منتشرشده به زبان انگلیسی در سال‏های 2015 تا 2023 در پایگاه‏های علمی بود. دراین پژوهش، از میان 189 مطالعه در زمینه تأثیر مرزگستری در نوآوری سازمانی، تعداد 18 مطالعه با توجه به معیارهای ورود و خروج مدنظر پژوهشگران انتخاب و اطلاعات کمی آنها (اندازه اثر مرزگستری بر نوآوری سازمانی)، وارد تحلیل نهایی شد. تحلیل داده‌ها با نرم‏افزار CMA 3 و با استفاده از آزمون‌ها و روش‌های اندازه اثر، روش رگرسیون خطی اِیگر، همبستگی رتبه‏ای بگ و مزومدار و آزمون Q انجام شد. یافته‏ها نشان داد؛ میانگین اندازه اثر مرزگستری (اثرات ترکیبی تصادفی) بر نوآوری سازمانی در نمونه پژوهش معادل 347/0 است که این مقدار بر مبنای معیار کوهن در حد متوسط به بالا است. بنابراین می‌توان گفت مرزگستری در سطح متوسط بر نوآوری سازمانی تأثیر دارد. همچنین یافته‌ها نشان داد متغیر سال انجام پژوهش و کشور محل انجام پژوهش می‌توانند در رابطه بین مرزگستری و نوآوری سازمانی نقش تعدیل‌کنندگی ایفا کند. به‌طور کلی سازمان‌ها و صنایع جهت کسب نوآوری تولید شده در دانشگاه‌ها می‌توانند از استراتژی مرزگستری استفاده نمایند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analyzing the role of boundary spanning in organizational innovation: a meta-analysis approach

نویسندگان [English]

  • saeid norollahee 1
  • Siroos ghanbari 2

1 PhD student in Educational Management, Department of Educational Sciences, Faculty of Humanities, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran

2 Professor, Department of Educational Sciences, Faculty of Humanities, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran

چکیده [English]

Today, universities and higher education institutions use the boundary spanning strategy in order to share their knowledge and innovations, and industries in order to acquire the innovations produced by the university and in this way meet each other's needs. Therefore, there is a close relationship between boundary spanning and innovation. Therefore, the purpose of this research was to analyze the role of boundary spanning in organizational innovation with a meta-analysis approach. The research was a quantitative study that was conducted using the meta-analysis method. The studied population was the researches published in English in the years 2015 to 2023 in scientific databases. In this research, among 189 studies on the effect of boundary spanning on organizational innovation, 18 studies were included in the final analysis according to the entry and exit criteria considered by the researchers and their quantitative information (the effect size of the boundary spanning effect on organizational innovation). Data analysis was done with CMA 3 software and using effect size tests and methods, Egger's linear regression method, Bagg's and Mazumdar rank correlation and Q test. The findings showed; The average size of the boundary spanning effect (random mixed effects) on organizational innovation in the research sample is equal to 0.347, which is medium to high based on Cohen's criterion. Therefore, it can be said that border expansion has an effect on organizational innovation at a medium level. Also, the findings showed that the variable of research year and research country can play a moderating role in the relationship between boundary spanning and organizational innovation. In general, organizations and industries can use boundary spanning strategy to acquire innovation produced in universities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • boundary spanning
  • organizational innovation
  • industry and university connection
CAPTCHA Image