نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت دولتی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

2 استاد گروه مدیریت راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی

3 استادیار گروه مدیریت دولتی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

چکیده

رهبری، رویکردی است در حوزه سازمان و مدیریت که بدلیل تنوع در برداشت ها عمدتاً بگونه رهبر- محور ارائه شده و نقش پیروان و زمینه در معادله رهبری نادیده انگاشته شده است. هدف پژوهش حاضر، طراحی مدل رهبری متناسب با سازمان های دولتی ایران است. این پژوهش به روش آمیخته انجام شده است. برای استخراج ابعاد و طراحی مدل از روش فراترکیب و مصاحبه با متخصصین‌موضوعی و برای آزمون مدل از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. در بخش کیفی، مفاهیم مشترک و مرتبط با رهبری در سه حوزه رهبر، پیرو و زمینه از ادبیات نظری، تحقیقات‌پیشین و مطالعات بومی و اسلامی در سه مرحله تلخیص، مقوله‌بندی و موجب شناسایی۳۲۰ مضمون پایه و۲۰ مضمون ثانویه گردید. در نهایت ۲۰ مضمون شناسایی شده در سه دسته اصلی رهبر، پیرو و زمینه طبقه‌بندی گردید. پیش از فراترکیب، برای استخراج مضامین از مطالعات بومی و اسلامی از مزیت روش کیفی تحلیل محتوا استفاده شد. در بخش کمی فرضیه‌های پژوهش بر روی نمونه‌ای شامل ۳۰۰ نفر از خبرگان سازمان‌های دولتی کشور شامل سازمان‌های دفاعی، فرهنگی اجتماعی و توزیعی بررسی شد. یافته های بخش کمی نشان داد، بُعد رهبر و بُعد پیرو به ترتیب با ضریب بتای ۰۹۶/۰ و ۰۹۴/۰ و بُعد زمینه با ضریب بتای ۰۸۲/۰ بر رهبری تاثیرگذار است. مفهوم‌سازی سازه رهبری با مفاهیم رهبر، پیرو و زمینه بر اساس آموزه‌های دین اسلام نوآوری پژوهش محسوب می‌شود. نتایج پژوهش نشان می‌دهد با ملاحظه همزمان هر سه سازه رهبر، پیرو و زمینه می‌توان به حل پیچیدگی ها و پویایی های محیطی پرداخت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing a leadership model suitable for Iran's government organizations

نویسندگان [English]

  • Hosain Ali najafi 1
  • naser poursadegh 2
  • hamed rahmani 3

1 Ph. D Student, Department of Public Administration, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran.

2 Professor of Strategic Management Department of Supreme National Defense University.

3 Assistant Professor, Department of Public Administration, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran.

چکیده [English]

Leadership is an approach in the field of organization and management that is mainly presented as leader-centered due to the diversity of perceptions and the role of followers and context in the leadership equation has been ignored. The aim of the current research is to design a leadership model suitable for Iran's government organizations. This research was done in a mixed method. For extracting the dimensions and designing the model, meta-synthesis method and interview with thematic experts have been used, and structural equation modeling method has been used to test the model. In the qualitative part, the common concepts related to leadership in the three areas of leader, follower, and context from theoretical literature, previous research, and indigenous and Islamic studies were summarized and categorized in three stages and led to the identification of 320 basic themes and 20 secondary themes. Finally, 20 identified themes were classified into three main categories: leader, follower, and context. Before metasynthesis, the advantage of qualitative method of content analysis was used to extract themes from native and Islamic studies. In the quantitative part, research hypotheses were examined on a sample of 300 experts from the country's government organizations, including defense, cultural, social and distribution organizations. The findings of the quantitative section showed that the leader dimension and the follower dimension have a beta coefficient of 0.096 and 0.094, respectively, and the background dimension has an impact on leadership with a beta coefficient of 0.082. The conceptualization of the leadership structure with the concepts of leader, follower and context based on the teachings of Islam is considered as research innovation. The results of the research show that by simultaneously considering all three structures of leader, follower and context, it is possible to solve the complexities and dynamics of the environment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Leadership
  • Leader
  • Follower
  • Context
CAPTCHA Image